Menu

TEST : Online - 8. Sınıf Türkçe Parçada ( Paragrafta ) Anlam Testi 2

• 1524 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf Türkçe Parçada ( Paragrafta ) Anlam Testi 2

1

Konuşmacının bir kişiden ibaret olduğu türlerin yanında, birçok konuşmacının bulunduğu türler de vardır. Konferans, hitabet ve nutuk birinci gruba girer. Münazara, açık oturum,  panel, sempozyum, tartışma ve forum ise ikinci grubu oluşturur. Alanında söz sahibi olan bir kişinin, bilgi vermek amacıyla belli bir konuda yaptığı konuşmaya “konferans” diyoruz. Diğer milletlerin konferans anlayışı bizim konferans anlayışımızdan farklıdır.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A)Tanık göstermeden yararlanılmıştır.
B)Örneklendirme yapılmıştır.
C)Karşılaştırmadan yararlanılmıştır.
D)Bir kavram tanımlanarak açıklanmıştır.


2

Havalar ısınmış, güneş tenlerimiz yakar hale gelmiş, bir taraftan da bahar yağmurları başlamıştı. Sel suları yataklarından taşıp çağıl çağıl çağladı, sarı dalgalar ve beyaz köpüklerle uğul uğul aktı, tepelerden söküp sürüklediği toprakları, yükseklerden aşağılara savurup parça parça etti. Hele ilk gece, sel sularının yarın dibine öarparak çıkardığı çağıltılar, uğultular, şafak sökünceye kadar devam etti.
Bu parçada hangi duyuyla ilgili ayrıntıya yer verilmemiştir?


A)Görme       B)Koklama
C)Dokunma     D)İşitme


3

Eskiden yaz aylarında insanlar yazlık sinemalara giderdi. Şimdiyse herkes kalabalık eğlence mekanlarına akın ediyor. Eskiden sıcak yaz günlerinde evlerin balkonlarında çatı katılarında konuklarla uzun sohbetler yapılırdı. Oysa şimdilerde insanlar internet başında vakit geçiriyor. Eskiden konu komşu arasında çok güzel bir dayanışma vardı. Ne yazık ki içinde bulunduğumuz dönemde aynı apartmanda oturanlar birbirini tanımıyor.
Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?


A)Öyküleyici          B)Betimsel
C)Tanımlayıcı         D)Karşılaştırmalı


4

Hepimiz pek çok sır biliriz. Bunları bilmek önemli değil, önemli olan bize emanet edilen sırrı tutabilmektir. Zaten buna dikkat etmediğimizde hem çevremizdekilerin bize karşı olan güvenini hem de onların dostluklarını kaybederiz. Bunun yanında bir daha da kimse bize en küçük sırrını bile açmaz. Bu nedenle dostlarımızın sırrını başkalarına açmaktan kaçınmalı ve sır saklamanın ne önemli bir meziyet olduğunu hatırdan çıkarmamalıyız.
Bu parçaya en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olur?


A)İnsana Saygı         B)İletişim Yolları
C)Sır Saklamak         D)Dostluk Yolu5

Çalışkan kişiler için koşulların iyi ya da kötü olması önemli değildir. Onlar her koşulda işlerini en güzel şekilde yapmak için çaba harcarlar ve bunda da başarılı olurlar. Tembellerse oldukları yerden kıpırdamaya cesaret edemezler; sürekli olarak sızlanırlar. Ellerindeki olanakların yetersizliğinden yakınırlar. Böyle olunca da oldukları yerde sayarlar ve hiçbir işi doğru dürüst yapamazlar.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?


A)Öyküleme             B)Tanımlama
C)Açıklama             D)Karşılaştırma


6

Yaz kış sıcak olan köyümüzde birçok ağaç var, ama kavaklar başkadır. Ayrı bir dilleri, ayrı, ezgili bir canları var onların. Gece olsun gündüz olsun ne zaman gelirseniz gelin, onların bitmek bilmeyen bir hışırtıyla, bir mırıltıyla sallandıklarını görürsünüz.
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki duyulardan hangisinden yararlanılmamıştır?


A)Görme          B)İşitme
C)Dokunma     D)Koklama


7

(1)Yörükler dil,kültür,gelenek ve sanatlarında eski ve köklü Türk kültürünün öz kaynaklarını yakın zamana kadar sürdüren konar-göçer topluluklardı. (2)Ne var ki son kırk yılda değişen zamana ve mekana uyarak Yörükler de hızlı bir değişim içine girmişlerdir. (3)Yörükler yalnız yetiştirdik leri hayvanları, bunlardan elde ettikleri ürünleri satarak geçimlerini sağlamaktadır. (4)Her yıl birkaç oba, konar-göçerliği bırakarak köylere ve kasabalara yerleşir hale gelmiştir.
Numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır?


A)1           B)2
C)3           D)4


8

Aşağıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda hangisi ilk cümle olur?


A)Onlara yardım etmek için elinden geleni yapar.
B)Eğer bu çağrıya kulak vermezlerse bunları dışlar.
C)Toplum,  her zaman dürüst insanların yanında yer alır
D)Dürüst olmayanları ise önce dürüst olmaya çağırır.


9

(1)İlk kar yağıncaya kadar, dağın eteğinde, çakıl taşlarının üstünden gürültüyle akan dereyi geçerdik okula gitmek için. (2)Kar yağdıktan sonra da geçerdik tabi, ama o zaman zor olurdu. (3)Derenin buz gibi suyu ayaklarımızı dondururdu. (4)Zor şartlarda okuyan öğrenciler daha başarılı olabilir. (5)Öğretmenimiz Duşyen , biri sırtında biri kollarında , her seferinde iki çocuk taşıyarak hepsini karşı kıyıya geçirirdi.
Paragrafın akışını bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir?


A)5         B)4
C)1         D)2


10

(1)İnsanın tüketicilikten üreticiliğe geçişi binlerce yıl sürmüştür. (2)Bu süreç, yerleşik düzeni beraberinde getirmiştir. (3)Yerleşik düzene geçiş de kalıcı eserlerin oluşmasını sağlamıştır. (4)Türkler, önceleri göçebe bir yaşam sürmüştür. (5)Sonradan yerleşik yaşama geçerek sosyal, kültürel ve teknik alanlarda birikimler elde etmişlerdir.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?


A)4        B)3
C)2        D)5


11

………Kültür milli, medeniyet uluslararasıdır.Kültür yalnız bir milletin ahlak, hukuk, akıl, estetik, dil, ekonomi ve fen hayatlarının uyumlu bir bütünüdür. Medeniyet ise aynı gelişmişlik düzeyine sahip birçok milletin sosyal hayatlarının ortak bir bütünüdür. Örneğin Avrupa milletleri arasında ortak bir Batı medeniyeti vardır. Bu medeniyetin içinde birbirinden ayrı ve bağımsız olmak üzere bir İngiliz kültürü, bir Fransız kültürü, bir Alman kültürü… barınmaktadır.
Bu paragrafın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?


A)Bir medeniyeti olmayanın kültürü de olmaz.
B)Kültür ile medeniyet arasında büyük farklar vardır.
C)Kültürün insanların yaşamındaki yeri gittikçe küçülüyor.
D)Avrupa kültürü ile Türk kültürü birbirine benzemez.


12

Kanser önemi giderek artan bir sağlık ve yaşam sorunu haline gelmiştir. Ölüm nedeni olarak kalp ve damar hastalıklarının hemen ardından gelmektedir. Batı toplumlarında her yıl 250-350 kişiden biri kansere tutulmaktadır. 60 yaşın üzerindeki grupta ise kanser sıklığı çok artmakta 300 kişide 4-5 civarına yükselmektedir. Ülkemizde de bu oranların yarısı kadar kanser vakalarına rastlanmaktadır.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?


A)Tanım yapma        
B)Betimleyici bir yol izleme
C)Sayısal verilerden yararlanma
D)Öyküleyici anlatım kullanma


13

(1)Bilim olgusu gerçektir ve yalnızca gerçeğe bağlıdır. (2)Bilim kişilere özgü değildir, tümüyle kişiselliğin dışındadır. (3)Her kişi bilimin sunduğu olanaklardan yararlanabilir. (4)Bu yönüyle bilim objektif bir özellik taşır. (5)Dolayısıyla bilimin ortaya koyduğu gerçekleri herkes kabul eder.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır?


A)4       B)5
C)2       D)3


14

Geçen gün düşündüm hızla geçen o günleri
Geriye baktığımda her şey sanki dün gibi
Acırım telaşla geçen gençlik yıllarıma
Şimdi heybemde kalan birkaç acı tatlı hatıra
Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?


A)Ümit        B)Güven
C)Sevinç      D)Özlem


15

Yaş ilerliyor…Artık geçti bizden;
Kişi ev bark edinmeli vakitken.
Gün gelince biz değil miyiz ölen.
Cenazemiz yerde kalmasın dostlar.
Bu dizelerde şair aşağıdakilerden hangisini önermiştir?


A)İnsanın kendisine iyi bakmasını.
B)İnsanın vakit geçirmeden eş dost edinmesini.
C)İnsanların yalnız yaşamasını.
D)İnsanların cenazelerinin hemen kaldırılmasını.


16

Bugün hava güzel
Bugün içim içime sığmıyor
Annemden mektup aldım
Memlekette gibiyim
Allah'a çok şükür karnım tok
Elimi uzatsam kahve fincanı dudaklarımdadır
Kuşlar kaçmıyor benden
Bir güvercin kanadında okşuyorum
Göklerin maviliğini
    Cahit Sıtkı Tarancı
Bu dizelerin şairi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A)Tedirgin olduğu
B)Huzurlu olduğu
C)Yaşama sevinciyle dolu olduğu
D)Neşeli olduğu


17

"Başkalarının uyarılarını ve eleştirilerini her zaman dikkate alamaya çalışan bir yapım var. Bu sayede kendi yanlışlarımı daha net görebiliyorum. Bunun yanında bir yanlışlık ve haksızlık yapıldığında buna müdahale etmenin de bir insanlık görevi olduğunu düşünüyorum. Yoksullara ve kimsesizlere ise gücüm yettiği kadar el uzatmaya çalışıyorum." Diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A)Duyarlı             B)Yardımsever
C)Uyumsuz          D)Eleştiriye açık


18

Birçok bilim adamı "bilim"i, "gerçeklerin araştırıcılığı" olarak tarif etmektedir.Ancak bilim yalnızca "gerçekler" den ibaret değildir. Evet gerçekler bilimin bir parçasıdır, ancak bilim bunun daha fazlasını kapsar. Suyun  0 ?C'de donması bilimsel bir gerçektir. Ancak bu bilgiye ulaşmak için  "Ne oluyor da su donuyor?" sorusunun peşine düşüp buna yanıt aramak gerekir. İşte bilimde bu sorgulayıcı , araştırıcı ve deneyci anlayış da mutlaka olmalı.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmamıştır?


A)Tanımlama              B)Karşılaştırma
C)Örneklendirme        D)Tartışma


19

Müzik insanlara yeni bir bakış açısı kazandırır. İnsanların bütün alanlarda bir şey öğrenmesini kolaylaştırır. Müzik insana yaratıcılık özelliği kazandırır, ruhumuzu besler. Çocukların kendilerine güvenlerini artırır, müzik.
Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?


A)Müziğin yararları
B)Müziğin ne olduğu
C)Müzik türleri
D)Müzik eğitimi


20

Başarılı insan amaçlarına belirli bir zaman dilimi içinde ulaşmış kişidir. Başarı değişken bir kavram olduğu için, onun genel geçer bir tanımını yapmak mümkün değildir. Ancak başarı genel bir çerçeve içinde "oyumlu ve doyumlu" yaşamak olarak tanımlanabilir. Başarılı olmak için çok çalışmak değil, etkili çalışmak gereklidir. Etkili çalışmak ise; zamanı , belirlenmiş amaçlar ve saptanmış öncelikler doğrultusunda programlı olarak kullanmaktır.
Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?


A)Etkili çalışma nedir?
B)Başarılı insanların özellikleri nelerdir?
C)Başarılı olmak için ne zaman çalışmalı?
D)Başarı tanımlanabilir mi?


üst