Menu

TEST : Online - 8. Sınıf bir kahraman doğuyor testi

• 314 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf bir kahraman doğuyor (1. ünite) testi çöz.

1

Mustafa Kemal'e "En büyük eseriniz nedir?" diye sorulduğunda; O, "Benim yaptığım işler, biri diğerine bağlı ve gerekli olan şeylerdir. Fakat bana yaptıklarımdan değil, yapacaklarımdan bahsediniz" diye cevap vermiştir.
Parçadaki soruya, Mustafa Kemal'in vermiş olduğu cevap, O'nun hangi kişisel özelliğine dayanmaktadır?

A) Özgürlük düşkünü olması
B) İleriye dönük olması
C) Akılcı davranışlar göstermesi
D) Vatanını çok sevmesi

2

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in öğrenim gördüğü okullardan biri değildir?

A) Mahalle Mektebi
B) Selanik Mülkiye Rüştiyesi
C) Mekteb-i Tıbbiye
D) Manastır Askeri İdadisi

3

Balkan savaşlarından yenilgiyle çıkan Osmanlı yönetimi, bunu hiç hesaba katmadan I. Dünya Savaşı'na girmiştir. Savaşın başlarında soğuk kış şartlarını dikkate almayan Enver Paşa 22 Aralık 1914'te Ruslara karşı Sarıkamış Taarruzunu başlatıp on binlerce askerin donarak şehit olmasına neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya uygun bir yorum sayılır?

A) Turancılık akımının başarıyla temsil edildiği
B) Osmanlının Rusya'ya karşı koyacak güçte olduğu
C) Komutanların sorumsuz davranışlar sergilediği
D) Osmanlı'nın topraklarını geri alabileceğine inandığı

4

Balkan savaşlarından yenilgiyle çıkan Osmanlı yönetimi, bunu hiç hesaba katmadan I. Dünya Savaşı'na girmiştir. Savaşın başlarında soğuk kış şartlarını dikkate almayan Enver Paşa 22 Aralık 1914'te Ruslara karşı Sarıkamış Taarruzunu başlatıp on binlerce askerin donarak şehit olmasına neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya uygun bir yorum sayılır?

A) Turancılık akımının başarıyla temsil edildiği
B) Osmanlının Rusya'ya karşı koyacak güçte olduğu
C) Komutanların sorumsuz davranışlar sergilediği
D) Osmanlı'nın topraklarını geri alabileceğine inandığı

5

Osmanlı devleti Kuzey Afrika'daki en son toprak parçasını hangi antlaşma ile kaybetmiştir?

A) Uşi Antlaşması
B) Londra Antlaşması
C) Atina Antlaşması
D) Mondros Ateşkes Antlaşması

6

"Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk ulusuna canımı vereceğim." sözleri Atatürk'ün hangi özelliğini yansıtmaktadır?

A) Vatanseverliği
B) idealistliği
C) Açık sözlülüğü
D) İnsan sevgisi

7

31 Mart ayaklanmasını bastıran ordunun ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sekban-ı cedit
B) Hareket ordusu
C) Nizam-ı Cedit
D) Yıldırım ordusu

8

İtalya 20. yüzyılın başlarında Avrupalı devletlerin desteğini alarak Trablusgarp'ı işgal etmiştir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini engellemesi beklenebilir?

A) İtalya'nın sömürgecilik faaliyetlerinin sürmesini
B) Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşı'na girmesini
C) Trablusgarp halkının işgale direnmesini
D) Osmanlı Devleti'nin savaş sırasında Avrupalı devletlerden yardım almasını

9

Aşağıdakilerden hangisinde M. Kemal'in askeri dehası Türk Milleti ve dünya kamuoyunca görülmüştür?

A) Trablusgarp Savaşı
B) 31 Mart Olayı
C) Çanakkale Savaşı
D) Balkan Savaşları

10

M. Kemal dünyaya gözlerini açtığında Osmanlı İmparatorluğunun durumu çok fena idi. Büyük imparatorluk artık çöküş dönemindeydi. Bu dönemde aşağıdakilerden hangisi yaşanmış olamaz?

A) Tüm savaşlarda başarılar elde edilmiştir.
B) Osmanlı savaşacak gücünü kaybetmiştir.
C) Azınlıklar isyan edip kendi devletlerini kurmaktadır.
D) Avrupalı devletler topraklarını işgal etmeye başlamışlardır.

11

Atatürk'ün; askerlik, siyaset, eğitim, sanat, edebiyat, tarih, dil, felsefe, matematik, hukuk ve daha birçok alanda hem düşünmesi hem de eserler vermesi onun hangi yönünü ifade eder?

A) İdealistliği
B) Vatanseverliği
C) Çok yönlülüğü
D) Hakikati arama gücü

12

II. Meşrutiyet'in ilanında etkili olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meclis-i Mebusan
B) İttihat ve Terakki Cemiyeti
C) Düyun-ı Umumiye
D) Hareket Ordusu

13

Mustafa Kemal aşağıdaki hangi okulda okumuştur?

A) Hava Harp Akademisi
B) Şinasi Efendi Ortaokulu
C) Samsun Askeri Rüştiyesi
D) Mahalle Mektebi

14

Mustafa Kemal " Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum " sözünü hangi savaşta söylemiştir?

A) Çanakkale
B) Trablusgarp
C) Sakarya
D) Ankara

15

Mustafa Kemal İstanbul harp akademisinden hangi rütbe ile mezun olmuştur?

A) Binbaşı
B) Üsteğmen
C) Teğmen
D) Kurmay Yüzbaşı

16

Meşrutiyete karşı olanların çıkardıkları olay hangisidir?

A) Kanunuesasi
B) 31 Mart Olayı
C) Şeyh Sait İsyanı
D) 1.Dünya Savaşı

17

Osmanlı imparatorluğu I. Dünya Savaşı öncesi Kuzey Afrika'da kaptırdığı son toprak parçası ve ilgili devlet aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Trablusgarp-İtalya
B) Mısır-İtalya
C) Trablusgarp-İngiltere
D) Tunus-Fransa

18

Osmanlı Devleti ile İtalya arasında yapılan Trablusgarp Savaşından sonra imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mondros Ateşkes Antlaşması
B) Atina Antlaşması
C) Oushy (Uşi) antlaşması
D) İstanbul Antlaşması

19

20. Yüzyılın başlarında Atatürk'ün de doğduğu Balkanların özellikleri arasında hangisi yer almaz?

A) Yeni fikirlerin yayılmasına uygundur.
B) Sömürgeci devletlerin göz koyduğu önemli bir noktadadır.
C) Batıyla etkileşime açıktır.
D) Ticaretten yoksun bir bölgedir.

20

Ali Rıza Efendi küçük Mustafa'nın iyi bir biçimde yetişmesi için daha medeni eğitim veren Şemsi Efendi Mektebine yollamak istiyordu. Annesi ise mahalledeki mektebe gitmesi konusunda ısrar ediyordu. Anne ve babasının okul konusunda uzlaşamaması sonucunda Mustafa Kemal eğitimine nasıl başlamıştır?

A) Hemen Şemsi Efendi ilkokuluna gitti.
B) Önce mahalle mektebine kısa bir süre sonrada Şemsi Efendi mektebine gitti.
C) Darül Fünun'a gitti.
D) Sadece mahalle mektebine gitti.

21

Mustafa Kemal'in hangi sözü Türk milletine karşı duyduğu duygularını en güzel şekilde anlatır?

A) Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum.
B) Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.
C) Yurtta barış, dünyada barış.
D) Ne mutlu türküm diyene!

üst