Menu

TEST : Online - 8. sınıf Din kültürü ve ahlak bilgisi teog 1. dönem sınavı testi

• 650 defa çözüldü.

2015 - 2016 8. sınıf Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. Dönem TEOG sınavı sorularıdır.

1

I. Gelir dağılımının adil olduğu toplumlarda huzur olur.
II. Hırsızlığın olduğu yerde insanlar birbirlerine güvenmez.
III. Adaletin olmadığı toplumlarda karmaşa başlar.
IV. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesiyle gece ve gündüz oluşur.
Evrendeki yasalarla ilgili numaralanmış örneklerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.

2

Öğretmen, son yapılan araştırmalara göre dünyamızda fosil yakıtlarının aşırı kullanımı ve sera gazı gibi nedenlerle iklim değişikliğinin yaşandığını, mevsim sürelerinin ve sıcaklık değerlerinin değişime uğradığını söylemiştir. Bunun üzerine Ahmet söz alarak Kur’an-ı Kerim’den bu durumu ifade eden bir ayet okumuştur.
Buna göre Ahmet’in okuduğu ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Allah’ın nimetini saymaya kalksanız, onu sayamazsınız...” (Nahl suresi, 18. ayet)
B) “Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına düşme...” (İsrâ suresi, 36. ayet)
C) “Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi bozmayın.” (Rahmân suresi, 7-8. ayetler)
D) “Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah’tır.” (Zâriyât suresi, 58. ayet)

3

Aşağıdakilerden hangisi “kader” ile ilgili en kapsamlı açıklamadır?

A) Allah’ın insanları güçleri ölçüsünde sorumlu tutmasıdır.
B) Allah’ın başlangıçtan sonsuza kadar her şeyin zamanını, yerini ve özelliklerini önceden bilip takdir etmesidir.
C) Allah’ın peygamberler göndererek nelerin iyi, nelerin kötü olduğunu insanlara açıklamasıdır.
D) Allah’ın irade ve takdir ettiği şeylerin, yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesidir.

4

Lise ve üniversiteye giriş sınavlarından önce televizyonlarda görmeye alıştığımız bir haber vardır: “Şimdi tevekkül ve dua vakti. Bu yüzden türbeler yine doldu, taştı. Duvarlara yazılar yazıldı, ağaçlara bez bağlandı. Anneler, babalar evlatları için dua ediyor.” Röportajlarda ise: “Ne kadar çalıştın?” sorusuna, başlar öne eğilerek
mahcup cevaplar verilmektedir. Bu da bize - - - - göstermektedir.
Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) türbelerin İslam dinindeki önemini
B) batıl inançların endişeleri artırdığını
C) başarı için anne-baba duasının gerekliliğini
D) toplumdaki tevekkül anlayışının yanlışlığını

5

- - - yasaları bilmek, insanların çevresindeki kişilerle uyum içerisinde yaşamalarını sağlar. İnsanların birbirlerinin hak ve hukuklarına önem göstermelerini ve zarar verici davranışlardan kaçınmalarını gerektirir.
Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Fiziksel B) Biyolojik
C) Toplumsal D) Kimyasal

6

“Allah, her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde sorumlu kılar. Herkesin kazandığı hayır kendine, yapacağı şer (kötülük) de kendinedir...”
(Bakara suresi, 286. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) İnsan sınırsız bir irade sahibidir.
B) İnsan yaptıklarının karşılığını görecektir.
C) İnsan davranışlarında özgür bırakılmıştır.
D) İnsan gücü ölçüsünde sorumlu tutulmuştur.

7

Hz. Ömer bir gün, her canlının rızkını Allah verdiği için çalışmayıp vakitlerini sadece ibadetle geçirdiklerini ve Allah’a tevekkül ettiklerini söyleyen bir toplulukla karşılaşır. Onlara der ki: “Sizler tevekkül eden değil, tembel insanlarsınız. Gerçek tevekkül eden kişi, tohumunu tarlaya eken ve ondan sonra Allah’a dayanıp güvenendir.”
Hz. Ömer’in bu topluluğu eleştirmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbadetle meşgul olmaları
B) Tarıma karşı ilgisiz kalmaları
C) Rızkı Allah’ın yarattığına inanmaları
D) Pasif bir tevekkül anlayışını benimsemeleri

8

Yakınını kaybetmiş birisine, her hayatın bir sonu olduğunu anlatmak ve o kişinin üzüntüsünü hafifletmek için aşağıdaki ayetlerden hangisi hatırlatılmalıdır?

A) “Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.” (A’râf suresi, 199. ayet)
B) Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize (Allah’a) döndürüleceksiniz.” (Ankebût suresi, 57. ayet)
C) “... Hiç kimse başkasının günahını yüklenmez...” (Zümer suresi, 7. ayet)
D) “... Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi...” (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)

9

Büşra, okul bahçesinde bir miktar para bulur. Biraz düşündükten sonra yapılacak en doğru hareketin okul idaresine giderek parayı teslim etmek olduğuna karar verir ve gidip parayı teslim eder.
Büşra’nın bu davranışı aşağıdaki ayetlerden hangisiyle ilişkilendirilemez?

A) “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça ?iyi’ye asla erişemezsiniz...” (Âl-i İmrân suresi, 92. ayet)
B) “Biz, ona doğru yolu gösterdik ister şükredici olsun ister nankör.” (İnsân suresi, 3. ayet)
C) “...Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır...” (Bakara suresi, 286. ayet)
D) “Kim hidayet yolunu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur. Kim de doğruluktan saparsa kendi zararına sapmış olur...” (İsrâ suresi, 15. ayet)

10

Hz. Muhammed (sav.), bir gün sahabe ile oturmuş sohbet ediyordu. Bu sırada bir genç erkenden kalkmış biraz ileride kazma kürek ile çalışıyordu. Bazıları: “Ya Resûlallah! Ne olurdu şu genç burada sohbette bulunsa da Allah yolunda mesai sarf etmiş olsa!” dediler. Hz. Muhammed (sav.) bunun üzerine, “Böyle söylemeyin; eğer o genç, insanlara el açmamak, çoluk çocuğunun nafakasını kazanmak için çalışıyorsa Allah yolundadır.” buyurdu.
Peygamberimiz, burada aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?

A) Kendisi ile sohbet etmenin önemini
B) Çalışarak kazanmanın dinimizdeki kıymetini
C) Çalışmak için erken kalkmanın gerektiğini
D) Gençleri desteklemenin gerekliliğini

11

Mehmet Öğretmen anlattığı konu ile ilgili verdiği örneklere bir de ayet eklemek istemektedir. Buna göre öğretmenin aşağıdaki ayetlerden hangisini seçmesi uygundur?

A) “İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.” (Necm suresi, 39. ayet)
B) “İyilik ederseniz kendinize etmiş olursunuz, kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz...”
(İsrâ suresi, 7. ayet)
C) “... Size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah’a şükredin.” (Bakara suresi, 172. ayet)
D) “... Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce, size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın...” (Bakara suresi, 254. ayet)

12

Zehra Öğretmen; Hatay’da doğan,
                                    I
öğretmenlik mesleğini severek yapan,
                          II
orta boylu ve esmer, üç yaşında mavi gözlü bir
            III                                     IV
kız çocuğuna sahip çok sevdiğimiz bir öğretmenimizdir.
Bu cümlede altı çizili bölümlerden hangisi, Zehra Öğretmen’in iradesine örnek gösterilebilir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.

13

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaların ortak özelliğidir?

A) Madde ve enerjinin yapısı ve değişimi ile ilgili olmaları
B) Toplumsal olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini göstermeleri
C) Bütün insanlığı ilgilendiren yasalar olmaları
D) Canlılara ait özellikler ile ilgili olmaları

14
  Evrensel
Yasalar
Ayetler
I. Fiziksel “Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği ölçüde yükümlü kılar...”
(Bakara suresi, 286. ayet)
II. Toplumsal “... Yeryüzünde gezin, dolaşın; Allah’ın ayetlerini yalanlayanların
durumunu görün.” (Âl-i İmrân suresi, 137. ayet)
III. Fiziksel “Denizde dağlar gibi yüzen (gemiler) de O’nun varlığının delillerindendir.”
(Şûrâ suresi, 32. ayet)
IV. Toplumsal “Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik
eden kimselerden olun...” (Mâide suresi, 8. ayet)

Bu tablodaki evrensel yasalar ile ayetlerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.

15

Kader kavramını doğru anlamış bir kimseden aşağıdaki tutumlardan hangisi beklenmez?

A) Dünya hayatının bir imtihan olduğu bilinciyle hareket etmesi
B) Her insanın Allah tarafından yaratıldığını bilerek hiç kimseye ayrım yapmaması
C) Yalnızlık, çaresizlik ve korku gibi duygularla baş edilemeyeceğine inanması
D) Çaba ve emeğinin karşılıksız kalmayacağının farkında olması

16

Âlimlerden biri, bir gün komşusunun sırt üstü yatarak “Allah’ım! Bana cenneti nasip et, bana şunu ver, bunu ver.” diye dua ettiğini işitir. Âlim kişi de komşusunun damına çıkarak gürültü yapar. Adam, ona: “Damda ne arıyorsun?” diye sorar. Âlim kişi, “Kaybettiğim devemi arıyorum.” der. Adam şaşkınlık içerisinde, “Damda deve mi aranır?” deyince o da cevabı yapıştırır: “Kuş tüyü yatakta sen cenneti arıyorsun da benim deveyi damda aramam mı sana tuhaf geliyor?”
Bu hikâyede verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nimet için önce çaba harcanmalıdır.
B) Dualar yalnızca Allah’a yapılmalıdır.
C) Her konuda Allah’a güvenilmesi gerekir.
D) Komşularımıza karşı sorumluluklarımız vardır.

17

“Bu ayetin konusu nedir?” diye soran öğretmene hangi öğrencinin verdiği cevap doğrudur?

18

Evrende hiçbir şey başıboş, anlamsız ve amaçsız değildir. Her varlık birbiriyle uyum içerisinde, büyük bir bütünün parçası olarak hareket etmektedir. Hiçbir varlık, kendisi için belirlenmiş kanunların dışına çıkmamaktadır. Bu durum evrenin tesadüf eseri değil - - - - göre yaratıldığını göstermektedir.
Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) evrenin büyüklüğüne
B) varlıkların amaçlarına
C) varlıkların yaşam süresine
D) belirli bir düzen ve ölçüye

19

I. Bu hızla gidersen ağaca çarpacaksın.
II. Kurban Bayramı’nda dayımı ziyaret ettik.
III. Milli maç saat 16.00’da başlayacak.
IV. Dün fırından ekmek aldım.
“Kader ve kaza” kavramları düşünüldüğünde yukarıdakilerden hangileri kaza kapsamında değerlendirilir?

A) I. ve III. B) I. ve IV.
C) II. ve III. D) II. ve IV.

20

“Allah’tan başka ilah yoktur. O, daima diridir (hayy), bütün varlığın idaresini yürütendir (kayyum). O’nu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmadan katında şefaat edebilecek olan kimdir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. İnsanlar ise O’nun bildirdiklerinin dışında ilminden hiçbir şeyi tam olarak kavrayamazlar. O’nun sonsuz kudreti (kürsüsü), gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek, O’na zor gelmez. O yücedir, büyüktür.” (Bakara suresi, 255. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Allah insanların davranışlarını bilir.
B) İnsanlar sınırlı bir bilgiye sahiptir.
C) İnsanlar ahirette tekrar dirileceklerdir.
D) Allah yeri ve gökleri korumaktadır.

üst