Menu

TEST : Online - 8. sınıf milli uyanış testi 1

• 279 defa çözüldü.

8. sınıf milli cemiyetler, milli mücadele, I. dünya savaşı, mondros mütarekesi testi çöz.

1

Almanya, I. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti ile iyi ilişkiler kurmaya çalışıyordu.
Aşağıdakilerden hangisi Almanya2nın Osmanlı Devleti'ne yakınlaşmasındaki temel amacı olarak gösterilemez?

A) Osmanlı Devleti'nin geniş topraklarında nüfus sahibi olmak
B) İngiltere'nin Uzak Doğu’daki sömürgelerine giden yolu ele geçirmek
C) İlerde çıkabilecek savaşta kendisi lehine cepheyi genişletmek
D) Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu modern silahlardan yararlanmak

2

Önce İttifak Devletleri arasında yer aldığı halde daha sonra İtilaf Devletleri'ne katılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtalya    B) Fransa    C) Rusya    D) İngiltere

3

Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması'nın sonuçları arasında yer almaz?

A) Meşrutiyet'in ilan edilmesi
B) Türk ordularının dağıtılması
C) Anadolu'nun bazı yerlerinin işgal edilmesi
D) Boğazların, İtilaf Devletleri'nin denetimine girmesi

4
  • Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
  • Orduya ait silahlar, cephane, donatım ve taşıtlar İtilaf Devletleri'nin emrine verilecektir.

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın yukarıdaki hükümleri ile İtilaf Devletleri’nin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı düşünülebilir?

A) Anadolu'nun işgalini önlemeyi
B) Osmanlı ordusunda ıslahatlar (yenilik) yapmayı
C) Osmanlı Devleti'ni savunma gücünden yoksun bırakmayı
D) Osmanlı Devleti ile ortaklarının arasını bozmayı

5

15 Mayıs 1919'da İzmir'in Yunanlılar tarafından işgaline aşağıdaki konferanslardan hangisinde karar verilmiştir?

A)Londra Konferansı           B) Berlin Konferansı
C) Paris Barış Konferansı     D) Lozan Barış Konferansı

6

Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra, işgallere karşı Osmanlı yönetiminin tutumunu yansıtmaz?

A) İşgal devletlerine karşı direnmek imkânsızdır.
B) İşgal devletlerinin isteklerine boyun eğmek en doğru hareket olacaktır.
C) Saltanat ve halifeliğin devamını sağlamak için işgalci devletlerin istekleri tam olarak yerine getirilmelidir.
D) İşgallere karşı, Anadolu'da başlayan direnişe destek olunmalıdır.

7

Aşağıdakilerden hangisi 15 Mayıs 1919'da İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalinin sonuçlarından biri olarak gösterilemez?

A) Bu işgal, tehlikenin ne kadar yakın ve büyük olduğunun anlaşılmasını sağlamıştır. B) Anadolu'daki direniş hareketi sona ermiştir.
C) Kuvayı Milliye ( Milli Kuvvetler) doğmuş ve Kurtuluş Savaşı başlamıştır.
D) Kurtuluş Savaşı’nın gerçek cephesi ve asıl düşmanı ortaya çıkmıştır.

8

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonunda ilan edilen Wilson İlkelerindeki "Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk olan bölgelerinde kesin egemenlik tanınmalıdır" hükmüne aykırı düşmektedir?

A) Anadolu topraklarının işgal edilmesi
B) Yunanlıların Osmanlı Devleti'nden ayrılmaları
C) Boğazların İtilaf Devletleri'nin denetimine girmesi
D) Azınlıkların kışkırtılması

9

İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalamakla aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlardır?

A) Osmanlı ülkesinde ıslahatlar yapmak
B) Wilson İlkelerini uygulamak
C) Osmanlı Devlet’ini parçalamak
D) Anadolu'daki Türk halkının güvenliğini sağlamak

10

Aşağıdakilerden hangisi işgaller karşısında İstanbul Hükümeti'nin tutumu değildir?

A) İtilaf Devletleri'nin isteklerini yerine getirmemek
B) Küçük toprak parçasında da varlığını devam ettirmek
C) Saltanat ve Hilafeti devam ettirmek
D) Büyük bir devletin himayesi altına girmek

11

"İstanbul Hükümeti’ne göre işgal devletlerine karşı direnmek imkânsızdı. İtilaf Devletleri’nin isteklerine boyun eğmek en doğru hareket olacaktı. Böylece Saltanat ve Hilafetin devamı sağlanabilecekti."
İstanbul Hükümeti'nin bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini kolaylaştırdığı savunulabilir?

A) Saltanat ve hilafet yanlılarının çıkardığı isyanların bastırılmasını
B) Kuvayı Milliye hareketlerinin etkisinin zayıflamasını
C) Manda ve himayenin reddedilmesini
D) Vatanın parçalanması ve milleti yok etme yolundaki girişimleri

12

Aşağıdakilerden hangisi 16 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal’in Samsun'a gitme kararı almasında etken olmamıştır?

A) Ulusal mücadelenin İstanbul'dan yönetilmesinin imkânsızlığı
B) Anadolu'daki milli cemiyetlerin birleştirilmesi
C) Anadolu'da direniş hareketlerinin başlaması
D) Kuvayı Milliye birliklerinin çağrısı

13

Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Türkler aleyhinde faaliyet gösteren çok sayıda zararlı cemiyet kurulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisinde cemiyetler ve amaçları yanlış eşleştirilmiştir?

A) Mavri Mira: Batı Anadolu ve Trakya'yı Yunanistan'a katmak
B) Teali İslam : Saltanat ve halifeliği kurtarmak
C) ) İngiliz Muhipleri ( Sevenler ) : Doğuda bir Ermeni devleti kurmak
D) Pontus Rum : Karadeniz sahillerinde Rum Devleti kurmak

14

Ulusal Cemiyetler kendi bulunduğu bölgedeki düşman faaliyetlerine karşı ulusal hakları savunmak amacıyla kurulmuşlardır.
Bu düşünceye göre Doğu Anadolu Müdafaa - i Hukuk Cemiyeti'nin hangi azınlık cemiyetine karşı mücadele etmek amacıyla kurulduğu söylenebilir?

A) Pontus Rum Cemiyeti
B) Taşnak ve Hınçak Cemiyeti
C) Mavri Mira Cemiyeti
D) Kürt Teali Cemiyeti

15

Azınlıkların kurduğu cemiyetlerin ortak hareket noktası; güvenliği bozarak ateşkes antlaşmasının 7. maddesinin uygulanması için bahaneler yaratıp işgallere ortam hazırlamaktı.
Aşağıdakilerden hangisi bu amaca yönelik kurulmuş bir cemiyet değildir?

A) Mavri Mira Cemiyeti
B) Pontus Rum Cemiyeti
C) Hınçak ve Taşnak Cemiyeti
D) Kilikyalılar Cemiyeti

16

Aşağıdakilerden hangisi azınlıklarca kurulan cemiyetlerin ortak özellikleri arasında yer almaz?

A) Ulusal harekete destek olmak
B) Bağımsız devlet kurmak
C) Bulundukları bölgelerde işgallere uygun ortam hazırlamak
D) Türk halkını sindirmek

17

Sivas kongresi öncesine kadar düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi ülkenin savunulması amacıyla kurulan yararlı cemiyetlerin ortak özelliklerinden değildir?

A) Türkler tarafından kurulmuştur.
B) Genel kurtuluş çareleri aramışlardır.
C) Ulusal mücadelenin kaynağını oluşturmuşlardır.
D) Vatan, millet ve Türklük duygusu hakimdir.

üst