Menu

TEST : Online - 9. Sınıf 13. Yüzyıla Kadar İslam Tarihi ve Uygarlığı Testi 1

• 616 defa çözüldü.

Online - 9. Sınıf Tarih 4. Ünite 13. Yüzyıla Kadar İslam Tarihi ve Uygarlığı Testi Çöz

1

İslamiyet öncesi, Arabistan'da ki yaşama ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


A) Göçebe yaşam egemendir.
B) Kabileler arası savaşlar yaygındır.
C) En yaygın dini inanç Putperestliktir.
D) Haram aylarda savaş yerine ticaret ve kültürel etkinlikler egemendir.
E) Temel geçim kaynakları tarımdır.


2

- 624' de Bedir Savaşı'na katılan Müslüman asker sayısı 300' ler civarında.
- 627'de Hendek Savaşı'nda Medine'nin savanulmasında 3000'ler civarında
-630'da Mekke'nin Fethi sırasında ise Müslümanların sayısı 10.000'e kadar ulaşmıştır.
Bu duruma bakarak;
I. İslamiyet, Arabistan'da hızla yayılmıştır.
II. Düzenli ordu ve ordugahlar büyük oranda kurulmuştur.
III. İslamiyet'in savaşçı bir din olduğu gerçeği gittikçe kabul görmüştür.
yargılarından hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız I       B) I ve II
C) I ve III       D) II ve III
E) I, II ve III


3

Hz. Osman Dönemi'nde İslamda ayrılıkların tohumu atılmış Hz. Ali Dönemi'nde olgunlaşmış ve Şam valisi Muaviye Hz. Ali'nin halifeliğini kabul etmeyerek Şam'da kendi halifeliğini ilan etmiştir.
Buna göre, iç karışıklıkların İslam dünyasında;
I. Siyasi birliğin bozulması
II. Küfe ve Şam'da iki ayrı halifenin olması
III. Kutsal kentlerdeki Hristiyan ve Musevilere din serbestisinin tanınması
gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söylenebilir?


A) Yalnız I       B) I ve II
C) I ve III       D) II ve III
E) I, II ve III


4

İslamiyet'in ilk yıllarındaki Bedir Savaşı sırasında İslam savaş hukukunun temelleri atılmış savaşta elde edinilen ganimet'in 1/5 devlete geri kalanın ise savaşa katılanlar arasında eşit olarak paylaştırılması ganimet hukukunun esasını oluşturmuştur.
Bu durumun;
I. Fetih hareketlerinin hızlanması
II. Mezheplerin ortaya çıkması
III. Sınarların hızla genişlemesi
durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu söylenebilir?


A) Yalnız I        B) Yalnız II
C) Yalnız III     D) I ve II
E) I ve III5

Tarihte ilk Türk - Arap Savaşları Dört Halife Döneminde başlamıştır. Buna göre, İslam ordularının Fetih politikası aşağıdakilerden hangi yöne doğru olmuştur?


A) Türkistan       B) Suriye
C) İran              D) Anadolu
E) Mısır


6

İslam devletinde;
– Adli örgütlenmenin
– Yönetim birimlerinin
– Düzenli ordu birliklerinin
kurulmasıyla örgütlenmenin gerçek anlamda başladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?


A) Hz. Muhammed      B) Hz. Ebubekir
C) Hz. Osman             D) Hz. Ali
E) Hz. Ömer


7

İslam tarihinin önde gelenlerinden hangisi siyasi bir suikast sonucu öldürülmemiştir?


A) Hz. Ebubekir     B) Hz. Ömer
C) Hz. Ali              D) Hz. Hüseyin
E) Hz. Osman


8

Emeviler dönemi, ile ilgili bazı gelişmeler şunlardır;
I. Kerbela Olayı'nın yaşanması
II. Halifeliğin babadan oğula geçen saltana dönüştürülmesi
III. Ordu ve donanmanın en güçlü noktaya gelmesi, Akdeniz'de üstünlüğün sağlanması
durumlarından hangileri, Müslümanlar arasında uzun süren tepki ve tartışmalara neden olmuştur?


A) Yalnız I        B) Yalnız II
C) I ve II         D) I ve III
E) II ve III


9

– Devletin merkezinin Medine'den Küfe'ye taşınması
– Fetihlerin tamamen durması
– Müslümanların birbiriyle çatışır noktaya gelmesi
Hz. Ali döneminde ki bu gelişmelere bakarak;
I. İç savaş ve kargaşa egemendir.
II. Yeterli toprak kazancına ulaşılmıştır.
III. Devlet'in yeniden örgütlenmesi tamamlanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız I      B) Yalnız II
C) I ve II       D) I ve III
E) II ve III


10

Halifeliğin bir kurum olarak ortaya çıkması Hz. Muhammed'den sonraki döneme rastlar. Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin siyasi bir kurum haline gelmesinin temel nedeni olarak gösterilebilir?


A) Devlet ve Din işlerini birlikte yürütmek
B) Halifeliği bir tür seçimle belirlemek
C) Kuzey Afrikada toprak kazanmak
D) İslamiyetteki ayrılıklara izin vermemek.
E) İslami fetihlerini Arap Yarımadasının dışına çıkarmak


11

– Cemel Savaşı
– Hakem Olayı
– Kerbela Olayı
Bu olayların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


A) İslamiyeti Arap Yarımadası'nın dışına taşımaları
B) İslamiyette ayrılıklara neden olmaları
C) İslamiyetteki ayrılıklara son verme girişimleri
D) Hz. Ali Dönemi'nde yaşanmış olaylar olmaları
E) Sorunların çözümünde bilgi kişilerden destek almaları


12

İslamiyetten önce Arabistanda yaygın olan aşağıdaki uygulamalardan hangisinde İslamiyet'in kabulüyle birlikte önemli bir değişiklik yaşandığı söylenemez?


A) Kervan ticareti
B) Put'a tapıcılık
C) Kabilecilik gelenekleri
D) Kölelik uygulamaları
E) Kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi


13

İslam Devleti'nin Dört Halife Dönemi'nde;
I. Hazine girdileri ve çıktıları
II. Kurum ve kuruluşların nicelikleri
III. Müslüman olmayanların nüfus oranı
gibi gelişmelerden hangilerindeki artış sınırların genişlemesiyle ilgili olduğu söylenebilir?


A) Yalnız I      B) Yalnız II
C) I ve II       D) I ve III
E) I, II ve III


14

Kur'an'ın Arapça yazılması ile Emevi Halifesi Abdülmelik'in Arapçayı resmi dil ilan etmesinin ortak yanının;
I. Arapçanın yayılması,
II. Arapların ırkçı politika izlemesi
III. Arapların siyasi yönden geçlenmesi
gelişmelerinden hangileri ile doğrudan ilişkili olduğu söylenebilir?


A) Yalnız I       B) Yalnız II
C) I ve II        D) I ve II
E) II ve III


15

Abbasilerin, Türkleri Emir'ül Ümeralıklara getirmeleri, Türklerden oluşan orduları Avasım illerine yerleştirmeleri ile;
I. Abbasilerin Türklerin yönetimi altına girdikleri,
II. Türklerin Müslümanlığa yakınlaşmaları
III. Abbasilerin, Emevilerin Mevali politikasını izlemediklerinden
hangileri arasında ilişkiden söz edilebilir?


A) Yalnız I       B) Yalnız III
C) I ve II        D) I ve III
E) II ve III


üst