Menu

TEST : Online - 9. Sınıf 13. Yüzyıla Kadar İslam Tarihi ve Uygarlığı Testi

• 670 defa çözüldü.

Online - 9. Sınıf Tarih 4. Ünite 13. Yüzyıla Kadar İslam Tarihi ve Uygarlığı Testi Çöz

1

İslamiyetten önce siyasi birliğin olmadığı Arabistan'da aşağıdaki küçük devletlerden hangisinin siyasi varlık gösterdiği söylenemez?


A) Himyeri      B) Nebat
C) Main           D) Sibir
E) Gassani

2

Mekkeli müşrikler ile Medineli müslümanlar arasında 628 yılında Hudeybiye Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre, taraflar 10 yıl birbirleriyle savaşmamayı taahüt etmişlerdir.
Bu bilgiye göre;
I. Mekkeliler, Medine İslam Devleti'ni hukuken ve resmen tanımışlardır.
II. Taraflar 10 yıllık barış antlaşmasına uymamışlardır.
III. Müslümanlar yıllık haclarını ertesi yıl gerçekleştireceklerdir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) Yalnız I       B) Yalnız II
C) Yalnız III    D) I ve II
E) I, II ve III

3

Hz. Muhammed'in ölümüyle devlet başkanının kim olacağı sorun olmuşsada İslam büyüklerinin olşuturduğu bir kurul aracılığıyla Hz. Ebubekir'in devlet başkanı seçilmesi
ile sorun giderilmiştir. Hz. Ebubekir, kendisinden sonra Hz. Ömer'in devlet başkanı olmasını istediğini ifade etmiştir.
Bu açıklama ile Hz. Ebubekir'in;
I. Kur'anın, kitap haline getirilmesini sağlamak
II. Dinden dönenleri ikna etmek
III. Devlet başkanlığı sorununa çözüm getirmek
amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek istediği söylenebilir?


A) Yalnız I        B) Yalnız II
C) Yalnız III     D) I ve II
E) I, II ve III

4

Hz. Ebubekir'in Bizans'tan almaya çalıştığı topraklar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Mısır - Suriye              B) Suriye - Filistin
C) Yemen - Habeşiştan    D) İran - Irak
E) Anadolu - Suriye

5

Hz. Muhammed Döneminde aşağıdaki gelişmelerden hangisinin oluşumu diğerlerinden daha öncedir?


A) Medine İslam Arap Devleti'nin kurulması
B) Bedir Savaşı'nın İslamiyet'in ilk zaferi olması
C) Haybar Kalesi'nin alınması
D) Hendek Savaşı'nın Müslümanlar için son savunma savaşı olması
E) Veda Haccı'nın yapılması veda hutbesinin okutulması

6

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed döneminde yapılan savaşlardan biri değlidir?


A) Bedir       B) Sıffın
C) Uhud       D) Hendek
E) Hayber

7

Müslümanlar, Hz Muhammed Dönemi'nde aşağıdaki savaşlardan hangisinde kesin ve kalıcı bir başarı elde edememişlerdir?


A) Bedir       B) Hendek
C) Uhud       D) Hayber
E) Huneyn

8

I. Uhud
II. Hayber
III. Mute
Yukarıdaki savaşlardan hangileri Medineli Müslümanlarla Mekkeli Müşrikler arasında yapılmamıştır?


A) Yalnız II       B) Yalnız III
C) I ve II         D) II ve III
E) I ve III

9

Hz. Ebubekir Dönemi'nde, yalancı peygamberler sorunu çözülmüş, İslami vergileri vermemek için dinden çıkanlar ikna edilerek otorite altına alınmıştır.
Hz. Ebubekir'in bu çabalarına bakarak;
I. Kur'anı'nın çoğaltılması
II. Dini ve siyasi birliğin sağlanması
III. Kur'an ın değişik İslam merkezlerine gönderilmesi
gelişmelerinden hangilerini amaçladığı söylenebilir?


A) Yalnız II       B) Yalnız III
C) I ve II         D) I ve III
E) II ve III

10

Hz. Muhammed, ölmeden önce Kur'an'ı hafızlara ezberletmiştir. Hz, Ebubekir, Kur'an ayetlerini toplatıp kitap haline getirmiştir. Hz. Osman ise çoğaltarak önemli İslam merkezlerine göndermiştir.
Bu gelişmelerin İslamiyete sağladığı yararlar arasında;
I. İslamiyet'te ayrılıkların ortadan kalkması
II. İslami kuralların yeniden düzenlenmesi
III. İslam'ın anayasası sayılan Kur'an ın günümüze kadar bozulmadan gelmesi
gelişmelerinden hangileri gösterilebilir?


A) Yalnız I        B) Yalnız II
C) Yalnız III     D) I ve II
E) II ve III

11

Aşağıdaki Halife dönem - olay eşlemelerinden hangisi yanlış verilmiştir?


A) Hz. Ebubekir -> Yalancı peygamber sorununun çözümü
B) Hz. Ömer -> Mısır'ın Fethi ile Kuzey Afrika'ya adım atılması
C) Hz. Osman -> Kendi Sülalesini devlet bürokrasisinde kayırması
D) Hz. Ali -> İç karışıklıklar nedeniyle Fetihlerin durma noktasına gelmesi
E) Hz. Hasan -> Kerbela Olayı'nda şehit edilmesi

12

Emevi halifelerinden, Abdülmelik döneminde Arapça resmi dil olarak kabul edilmiştir. Böylece ülke genelinde farklı dilde resmi yazışmaların yapılması yasaklanmıştır.
Bu uygulamanın;
I. Arapça'nın kullanım alanının sınırlanması
II. Farklı dillerin hiçbir alanda kullanılmaması
III. Arap dilindeki gelişmelerin hızlanması
durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?


A) Yalnız I       B) Yalnız II
C) Yalnız III    D) I ve II
E) II ve III

13

Abbasi halifelerinin Türklere ayrı bir önem verdiği, Türkleri ordu'da komutanlığa ve devlet yönetiminde ise, vezirlik makamına kadar getirdikleri görülür. Buna bağlı olarak, Türkler için Samarra adlı ordu - kent oluşturulmuş Avasım adı verilen Bizans'a sınır uç bölgelerine
Türkler yerleştirilmiştir. Abbası Devleti'nin zayıflaması üzerine Mısır'da Tavaif-i Mülük adı verilen devletlerin bazılarını Türkler kurmuştur.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Abbasilerin ırk ayrımı yapmadığı
B) Abbasilerin Türkler için özel bir kent kurduğu
C) Devlet bürokrasisinde Türklere özel bir yer verdiği
D) Türklerin kitleler halinde İslamiyet'i kabul ettiği
E) Abbasi Devleti'nin zayıflaması ile Mısır'da Türk İslam Devletleri kurulduğu

14

İslam tarihinde aşağıda verilen olaylardan hangisi halifelik sorunu yüzünden çıkmamıştır?


A) Deve Olayı (Cemel Savaşı)
B) Hicret Olayı
C) Kerbela Olayı
D) Hakem Olayı
E) Sıffin Savaşı

15

Aşağıdakilerden hangisi Abbasi İmparatorluğu'nun zayıflaması üzerine İmparatorluk toprakları üzerinde kurulan devletleriden biri değildir?


A) Samanoğulları
B) Artukoğulları
C) Tolunoğulları
D) İnşitler (Akşitler)
E) Eyyübiler

üst