Menu

TEST : Online - 9. Sınıf İlk Türk Devletleri Testi 1

• 709 defa çözüldü.

Online - 9. Sınıf Tarih 3. Ünite İlk Türk Devletleri Testi Çöz

1

Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin, Orta Asya'dan başka yerlere göç etmelerinin yarattığı sonuçlar içinde yer almaz?


A) Yeni Türk devletlerinin kurulması
B) Türk kültürünün dünyanın değişik yerlerine yayılması
C) Batıya göç eden Hunlar'ın Kavimler Göçü'nü gerçekleştirmesi
D) İlleri kültür ve uygarlıklar içinde asimile olunması
E) Türk Tarihinin bir bütün olarak incelenmesinin kolaylaştırması


2

Yarı göçebe bir yaşam sürdüren Orta Asya Türkleri, değişik zaman dilimlerinde değişik nedenlerle başka, başka bölgelere göç etmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisinde göç edilen yön ile bölge doğru eşleşmemiştir?


A) doğu'da -> Çin'e ve Uzakdoğu ülkelerine
B) güney'de -> Hindistan'a
C) batı'da -> Hazarın kuzeyi'nden Rusya'ya ve Orta Avrupa'ya
D) batı'da -> Hazarın güney'inden İran - Mezopotamya ve Mısır'a
E) kuzey'de -> Kuzey Kore ve Mançurya


3

Aşağıdaki alfabelerden hangisi Türklere özgü ulusaldır?


A) Uygur      B) Latin
C) Soğd       D) Arap
E) Süryani


4

Hunlar, en güçlü dönemlerinde bile Çin'e yerleşmemiş, onları vergiye bağlamakta yetinmişlerdir. Hunların böyle bir politika izlenmesinin nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?


A) Çin'in dışarıdan yardım alması
B) Çin ordusunun güçlü olması
C) Hunlar'ın yerleşik Çin kültürü içinde asimile olma kaygısı
D) Çin Seddi'nin aşılamaması
E) Çin entirikalarından çekinilmesi5

Orta Asya Türk devletlerinin kısa ömürlü olmasında;
I. Ülkeyi yönetme yetkisinin tanrı tarafından verildiğine inanılması
II. Devletin hükümdar ve ailesinin ortak malı sayılması
III. Boylar Federasyonu şeklinde örgütlenmesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?


A) Yalnız II      B) I ve II
C) I ve III       D) II ve III
E) I, II ve III


6

" On iki Hayvanlı Türk Takvimi"ni hazırlayan Türklerin aşağıdaki bilim dallarından hangisinde belli bir bilgi birikimine sahip oldukları söylenebilir?


A) Astronomi
B) Antropoloji
C) Epigrafya
D) Coğrafya
E) Arkeoloji


7

- Asya Hun Devleti'nin yıkılmasından sonra Batı Türkistan'da kurulmuştur.
- İpek Yolu egemenliğini için "Göktürk - Sasani İttifakı'nın saldırıları sunucunda yıkılmışlardır.
yukarıdaki bilgiler aşağıdaki devletlerden hangisine aitdir?


A) Akhunlar (Eftalit)      B) Avarlar
C) Avrupalı Hun'lar       D) Hazarlar
E) İskitler (Sakalar)


8

- Asya Hun Devletinden sonra Türk siyasi birliğini ikinci kez sağlamayı başarmıştır.
- Tarihte Türk adını taşıyan ilk devlettir.
- İslamiyet'ten önceki Türk Devletlerinin en güçlüsüdür.
Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki devletlerden hangisine aittir?


A) Büyük Hun     B) Göktürk
C) Uygur            D) Türgiş
E) Avar


9

I. Batı Türkistan'da yaşamışlardır.
II. İlk Müslüman Türk boyudur.
III. Karahanlılar Devletini oluşturan temel boydur.
Yukarıdaki özelliklerden hangileri Karluklar'a aittir?


A) Yalnız II      B) I ve II
C) I ve III       D) II ve III
E) I, II ve III


10

Uygurlar'la ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


A) Türk tarihinde ilk kitabeyi onlar diktirmişlerdir.
B) Şehir kuran ilk Türk topluluğudur.
C) Hareketli harfler ile kitap basmayı başlatmışlardır.
D) Alfabeleri on sekiz harften oluşmaktadır.
E) Mani dinini kabul eden ilk Türk topluluğudur.


11

Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi Türk devletlerinin ortak özelliklerinden biri değildir?


A) Devletin hükümdar ve ailesinin ortak malı sayılması
B) Kut anlayışına inanılması
C) Ordu - Millet anlayışının öne çıkması
D) Yerleşik yaşamın tümünde görülmesi
E) Boylar federasyonu şeklinde örgütlenilmesi


12

İslamiyet öncesi Türklerde toplumsal ve siyasi ilişkilerde sözlü hukuk kurallarından töre düzenleyici bir rol üstlenmiştir.
Töre kuralları kaynağını aşağıdakilerin hangisinde almamaktadır?


A) Kağan
B) Kurultay
C) Hakan
D) Boy Bey
E) Tarhan


13

İlk Türk devletlerinde göçebe yaşam sürdürülmesi aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?


A) Uzun süreli hapis cezasının olmaması
B) Hayvancılığın temel yaşam biçimi olması
C) Mevsimsel tarımın yapılamaması
D) Çadır mimarisinin dışında mimarinin gelişmemesi
E) Deri, metal, ahşap gibi malzemelerin kullanılması


14

Aşağıdaki İslamiyet öncesi Türk Devletlerinden hangisinin askeri temellere dayalı devlet özelliği taşıdığı söylenemez?


A) Asya - Hun       B) Uygur
C) I. Göktürk        D) Kırgız
E) II. Göktürk


15

İslamiyet öncesi Türk Devletleri'nde Gök - Tanrı inancının yanısıra bir dizi dinsel inanca da ilgi göstermişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bunun dışında kalır?


A) Atalar - Kültü       B) Maniheizm
C) Hristiyanlık          D) Budizm
E) Putperestlik


üst