Menu

TEST : Online - 9. Sınıf İlk Türk Devletleri Testi

• 486 defa çözüldü.

Online - 9. Sınıf Tarih 3. Ünite İlk Türk Devletleri Testi Çöz

1

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türklerde devletin olabilmesi için gerekli olan unsurlardan biri değildir?


A) Halk      B) Ülke
C) Marş     D) Bağımsızlık
E) Töre


2
I. Grup II. Grup
I. Eski Türklerde halk çeşitli birimlerden oluşmuştu. Bunlardan ilki aile anlamında
II. İkinci olarak soy gelmektedir.
III. Üçüncüsü siyasi bir birlik olan boy
IV. Dördüncü Boylar birliğidir.
V. Beşincisi İl'dir.
I. "Oguş" tur.
II. "Urug"dur.
III. "Buya" dur.
IV. "Bodun" dur.
V. "Devlet"dir.

Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


3

Aşağıdakilerden hangisi eski Türklerde devletin başında bulunan hükümdarın unvanları içerisinde sayılamaz?


A) Kağan    B) Tayanç      C) İdikut

D) Han       E) Hakan


4

Eski Türklerde Hükümdar eşlerine katun (hatun) denirdi. İdarede hatunlar da söz sahibiydi.
Buna göre, Hatun için;
I. Kurultaya katılmıştır.
II. Elçi kabulünde bulunmuştur.
III. Hükümdarın olmadığında kurultay'ın yönetiminden o sorumludur.
yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?


A) Yalnız I        B) Yalnız II
C) Yalnız III      D) I ve II
E) II ve III5

İslamiyet Öncesi Türk Devletleri'nin yıkılma nedenlerinden bazıları şunlardır:
- "İpek Yolu" egemenliğinin Çin'in eline geçmesi
- "mülk hanedanındır" ilkesinin uygulanması
- "Türk asıllı boylarının kendi hükümdarlıklarını kurmak istemeleri
- Çin'in entrikalarını sürdürmesi
Buna göre; Türk devletlerinin yıkılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?


A) Ekonomik zorlukların
B) İç mücadelelerin
C) Dış müdahalelerin
D) Bağımsız yaşama arzusunun
E) İleri kültürler içinde asimile olmanın


6

Eski Türkler'de, tayanç ve keneşçi denilen bilim adamları, hakanın yanında yer almış ve kurultay toplantılarına da katılmışlardır.
Buna göre;
I. Boy beyleri eşleri ile birlikte kurultaya katılmış.
II. Hakanın buyrukları yasa hükmündedir.
III. Devlet yönetiminde, danışma örgütü de yer almaktadır.
yargılarından hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız I        B) Yalnız II
C) Yalnız III     D) I ve II
E) II ve III


7

- 434 - Margos Barış Antlaşması
- 447 - Anatolios Barış Antlaşması
Yukarıda Bizans İmparatorluğu ile yapılan antlaşmalara imza koyan Türk devleti ve hükümdarı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?


A) Asya Hun -> Mete Kağan
B) Avrupa Hun -> Atilla
C) Göktürk -> Bumin Kağan
D) Bulgar -> Bariş Han
E) II.Göktürk -> Kutluk Kağan


8

Eski Türklerde toplum, aşağıdaki sosyolojik grupların hangi dizimde birleşmesiyle doğru örgütlenme yapısına sahip olmuştur?


A) aile -> oba -> oymak -> boy -> budun -> il
B) aile -> oymak -> boy -> budun -> il
C) aile -> boy -> oba -> budun -> el
D) aile -> oymak -> boy -> oba -> devlet
E) aile -> oba -> boy -> oymak -> budun


9

Eski Türklerde devlet üçüzlü ya da üçüzlü sisteme göre yönetilmiştir.
- Merkez (orta) Hakan
- Doğu (sol) Veliaht Tigin
- Batı (sağ) Yabgu (yarı bağımsız hükümdar şeklindedir.
veliahtın doğu tarafını yönetmesinin nedeni için;
I. Göktanrı inancına göre, Güneşin doğudan doğması doğuya kutsiyet kazandırmıştır.
II. En büyük düşmanları Çinlilerin doğuda olmasıdır.
III. Batı her zaman ileriyi aydınlığı simgelemektedir.
yargılarından hangilerinin doğruluğu ileri sürülebilir?


A) Yalnız I      B) Yalnız II
C) I ve II       D) I ve III
E) II ve III


10

I. Hun
II. Göktürk
III. Uygur
Yukarıdaki Türk devletlerinden hangilerinin kendilerine ait alfabeleri vardır?


A) Yalnız I       B) Yalnız II
C) I ve II        D) II ve III
E) I, II ve III


11

- Türk adıyla kurulan ilk devlettir.
- Orta Asya'da ki dağınık Türk boylarını bir çatı altına toplamışlardır.
Göktürkler'e ilişkin bu bilgilere dayanarak;
I. Ulus bilinci vardır.
II. Siyasi birlik sağlanmıştır.
III. Yönetimde "Mülk hanedanındır" ilkesi esas alınmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) Yalnız I      B) I ve II
C) I ve III      D) II ve III
E) I, II ve III


12

İslamiyetten önceki Türk devletlerinde, "otlak ve yaylalar boyların ortak malıdır." Bu özellik aşağıdakilerden hangisini kantılar niteliktedir?


A) Hakanın yetkilerinin sınırsız olduğunu
B) Kollektif mülkiyet anlayışının olduğunu
C) Hayvancılığın besi hayvancılığı olduğunu
D) Özel mülkiyetin yaygınlığını
E) Devletin boylar federasyonu şeklinde örgütlendiğini


13

Eski Türkler, hükümdarlara Gök - Tanrı tarafından devleti yönetme yetkisi verildiğine inanırlardı bu yetkiye "kut" denirdi. Kut'un kan yolu ile babadan oğula geçtiğine inanılırdı.
Bu anlayışın siyasi alanda yol açtığı başlıca olumsuzluk aşağıdakilerden hangisidir?


A) Hükümdarın ölümünden sonra hanedan üyeleri arasında taht kavgasının yaşanması
B) Töre'ye bağlılığın esas alınması
C) Yabguların yetkilerinin daha da kısıtlanması
D) Aygucı'nın tarafsızlığını yitirmesi
E) Bitikcilerin görevinin son bulması


14

Orta Asya'da Türklerin değişik zamanlarda başka yerlere göç etmelerinin nedenleri;
I. Nüfusun artması
II. İklim koşullarının değişmesi
III. Bulaşıcı insan ve hayvan hastalıklarının artması
IV. Toprakların işgal edilmesi
V. Otlukların geniş hayvan sürülerini besleyememesi gösterilir.
Göçlere etki eden bu faktörlerden hangileri doğrudan "bağımsızlık" ilkesi ve duygusu ile ilişkilidir?


A) Yalnız II      B) Yalnız III
C) Yalnız IV     D) I ve II
E) II ve IV


15

"Türk tarihini belli bir zaman diliminde, belli bir coğrafi mekanda bir bütün halinde incelemek zordur." diyen bir tarih bilimci savına:
I. Göç hareketlerinin yaşanması
II. Ticari etkinliklerdeki çeşitliliğin olması
III. Töre'nin, devletin yargı işlerini de düzenlemesi
gelişmelerinden hangilerini kanıt olarak gösterebilir?


A) Yalnız I          B) Yalnız II
C) Yalnız III       D) I ve II
E) II ve III


üst