Menu

TEST : Online 9. Sınıf Tarih bilimine giriş testi

• 933 defa çözüldü.

Online 9. sınıf 1. ünite tarih bilimine giriş testi çöz

1

Tarih biliminin yöntemi, belgelerin değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme, kaynakların aranıp bulunmasına, bulguların sınıflandırılmasına, eleştirilmesine, çözümlenmesine bağlıdır.

Buna göre; tarihin yöntemi ile aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?


A) Tarama
B) Terkip
C) Tasnif
D) Tahlil
E) Tenkit

2

Aşağıdakilerden hangisi birinci elden kaynak içinde sayılmaz?


A) Antlaşmalar
B) Fermanlar
C) Paralar
D) Mahkeme tutanakları
E) Efsaneler

3

"Tarih insanın belleği (hafızası) gibidir. Aynı yanlışın ikinci kez yinelenmesini (tekrarını) önlemeye çalışır. Ancak bunu başaramaz".
Diyen bir tarihçi için hangi tür tarih anlayışını ortaya çıkarttığı söylenebilir?


A) "Tarih tekerrürden ibarettir".
B) "Bilimsel Tarih"
C) "Olgucu Tarih"
D) "Hikâyeci Tarih"
E) "Tarih öğrenilmese de olur."

4

Benzer sonuçları olan tarihsel olayları aşağıdakilerden hangisi birbirinden ayırt etmeye yarar?


A) Tanım                 B) Değerlendirme
C) Yer ve zaman      D) Örneklendirme
E) Deney ve gözlem

5

Tarih biliminin;
* Sosyoloji
* Arkeoloji
* Coğrafya
* Kronoloji
gibi bilim dallarından yararlanması onun hangi özelliğinden kaynaklanmaz ?


A) Zamana önem vermesinden
B) Sosyal olayları incelemesinden
C) Yer olgusunu önemsemesinden
D) Buluntulara dayalı araştırma yapmasından
E) Yalnızca yazılı kaynaklardan yararlanmasından

6

Bir olayın tarihi açıdan değerli sayılabilmesi için onun belirli bir yer ve zamanda oluşması ve belgelerle kanıtlanması gerekmektedir.
Buna göre; aşağıdakilerden hangisi, tarihi olayların incelenmesinde doğrudan başvurulan kaynaklardan biri olamaz?


A) Diplomatik
B) Arkeoloji
C) Kronoloji
D) Mitoloji
E) Coğrafya

7

Tarih; insanların geçmişteki yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen sosyal bir bilimdir.
Bu tanımda geçen "yer" ve "zaman" kavramları aşağıdaki tarihe yardımcı bilimlerden hangisini doğrular?


A) Sosyoloji ve Nümizmatik
B) Coğrafya ve Kronoloji
C) Sanat Tarihi ve Paleografya
D) Etnografya ve Kronoloji
E) Arkeoloji ve Antropoloji

8

Miladi takvime göre, M.Ö. tarihleri de M.S. tarihleri de takvimin başlangıcına milada yani (0)’a doğru gittikçe sayısal değer olarak azalır.
Bu saptamaya dayanarak, aşağıdakilerden hangisinin yanlış olduğu söylenebilir?


A) M.Ö. iki tarihten sayısal değeri büyük olan milada daha uzaktır.
B) M.Ö. iki tarihten sayısal değeri küçük olan günümüze daha yakındır.
C) M.Ö. bir olayın yaşandığı tarihin sayısal değeri arttıkça günümüze olan uzaklığı da artar.
D) M.S. iki tarihten sayısal değeri büyük olan günümüze daha uzaktır.
E) M. S. iki tarih arasındaki zaman farkını bulmak için sayısal değeri büyük olandan küçük olan çıkarılır.

9

Tarih bilimi, araştırma ve öğretimi kolaylaştırmak adına tarihi sınıflandırmış bir başka değişle tasnifini yapmıştır.
Buna göre;
I. Zaman
II. Mekân
III. Konu
Üçlemesinden hangilerine göre sınıflandırma yapıldığı söylenebilinir?


A) Yalnız I         B) I ve II
C) I ve III         D) II ve III
E) I, II ve III

10

Sosyal bilimlerden her biri insan ile ilgili bir konuyu inceler; insanın etkinliklerini bu etkinlikler sonucunda ortaya çıkan değerlerini anlamaya ve onlara açıklamalar getirmeye çabalar. Nümizmatik, Arkeoloji, Filoloji gibi tarihe yardımcı bilim dallarından yararlanmaya çalışan tarihçi
kimi zaman sınırı aşarak bizzat uygulamak zorunda kalabilir.
Bu bilgilere dayanarak, Tarihçi için;
I. aynı konunun değişik yönlerini araştırırken faklı tarihe yardımcı bilim dallarından yararlanabilir
II. kimi zaman meskûkâtçı, Arkeolog, ya da Filolog gibi çalışabilir.
III. deney, gözlem ve tekrar yöntemlerini sıklıkla kullanabilir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilinir?


A) Yalnız I       B) Yalnız II
C) Yalnız III     D) I ve II
E) II ve III

11

Tarihçi, tarihi olayları incelemek için kaynaklara başvurur. Tarihi olayın geçtiği döneme ilişkin her türlü yazılı, yazısız bulgulara kaynak (belge) denir.
Buna göre; aşağıdakilerden hangisi tarihi bir kaynak olarak gösterilemez?


A) Kil tabletler
B) Seramikten yapılmış kupalar
C) Dağlar
D) Tunçtan yapılmış heykeller
E) Şehirleri çevreleyen yıkık surlar

12

Tarihe tanıklık eden bir belgenin güvenilirliği;
I. diğer kaynaklarla karşılaştırılarak sınanması
II. nesnelliğinden şüphe duyulmaması
III. araştırma sırasında bulunması
durumlarından hangilerine dayanarak kanıtlanabilir?


A) Yalnız I         B) I ve II
C) I ve III         D) II ve III
E) I, II ve III

13

Verilen bilgilerin diğer kaynaklarda ne şekilde yer aldığı yazarın görüşlerinin etkin olup olmadığı titizlikle incelenmelidir.
Yukarıdaki tanımlama Tarih Biliminin aşağıdaki kendine özgü yöntemlerinden hangisinin kapsamı içine girer?


A) Tarama (Kaynak arama)
B) Tasnif (Sınıflandırma)
C) Tahlil (Çözümleme-Analiz)
D) Tenkit (Eleştiri)
E) Terkip (Sentez)

14

Aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerlerine göre daha belirgindir?


A) Reform hareketleri XVI. Yüzyılda başlamıştır.
B) Yugoslavya I. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulmuştur.
C) Halifelik 1924’te kaldırılmıştır.
D) Saltanat 1 Kasımda kaldırılmıştır.
E) II. Kosova Savaşı XV. Yüzyılın ilk yarısında gerçekleşmiştir.

15

"Eldeki belgelerin güvenilirliğinin diğer kaynaklarla karşılaştırılarak desteklenmesi aşamasıdır". Tanımlaması aşağıdakilerden hangisi içinde değerlendirilmelidir?


A) Kaynak arama
B) Sentez
C) Çözümleme-Analiz
D) Eleştiri
E) Sınıflandırma

üst