Menu

TEST : Online - 9. Sınıf Türk - İslam Devletleri Testi 1

• 526 defa çözüldü.

Online - 9. Sınıf Tarih 5. Ünite Türk - İslam Devletleri Testi Çöz

1

I. Pasinler Savaşı
II. Malazgirt Savaşı
III. Katvan Savaşı
Selçuklular döneminde yukarıda yapılan savaşlarda hangileri Selçuklu Devleti'ni zor duruma sokmuştur?


A) Yalnız I        B) Yalnız II
C) Yalnız III      D) I ve II
E) II ve III

2

Vezir Nizamümülk tarafından tarafından Selçuklu şehirlerinde kurulan Nizamiye Medireseleri için:
I. Eğitim dili Arapça'dır.
II. Müderrisler'in dışında öğrencilerden ücret alınmıştır.
III. Sünni mezhebin esasları temel alınmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?


A) Yalnız II         B) I ve II
C) I ve III          D) II ve III
E) I, II ve III

3

- Kutadgu Bilig
- Atabet'ül Hakayık
- Divan -ı Lugat -ı Türk
yukarıdaki yapıtlar aşağıdaki Türk - İslam devletlerinden hangisine ilişkindir?


A) Tolunoğulları          B) Akşitler
C) Karahanlılar           D) Büyük Selçuklular
E) Anadolu Selçuklular

4

İlk Türk İslam devletlerinden Tolunoğulları yardıma muhtaç yoksulların ücretsiz tedavi ve ilaçlarının verildiği şifahaneler (hastahaneler) inşa etmişlerdir.
Bu duruma bakarak;
I. Toplumsal devlet anlayışı vardır.
II. Özgür düşünce ortamı bulunmaktadır.
III. Türk kültürü, diğer kültürler içinde asimile olmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız I          B) Yalnız II
C) Yalnız III       D) I ve II
E) II ve III

5

Türklerin İslamiyet'i benimsemelerinde;
I. Türklerde de İslamda da Tek Tanrı İnancının olması.
II. Türklerde de İslam da da ahiret inancının olması
III. Türklerdeki Fetih politikası ile İslamdaki Gaza - Cihad politikalarının benzeşmesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?


A) Yalnız II        B) Yalnız III
C) I ve II           D) II ve III
E) I, II ve III

6

Türk - İslam devletlerinden ilk kez "ribat" adını verdikleri kervansarayları yapanlarla kervansarayları yaygınlaştıranlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla doğru bir ikili olarak verilmiştir?


A) Karahanlılar - Gazneliler
B) Karahanlılar - Büyük Selçuklular
C) Tolunoğulları - Büyük Selçuklular
D) Tolunoğulları - Akşitler
E) Memlükler - Akşitler

7

İlk Türk - İslam devletlerinden olan Gazneliler, farklı etnik yapılara sahip kavimleri yöneten ilk Türk devletidir. Dolayısıyla ordularının oluşmasında da farklı uluslardan insanlar yer almıştır.
Bu durumun Gazneliler'de
I. Kısa sürede yıkılması
II. İmparatorluk özelliği taşıması
III. İslamiyet'in Hindistan'a taşınması
gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söylenebilir?


A) Yalnız I            B) Yalnız II
C) Yalnız III         D) I ve II
E) II ve III

8

Aşağıdakilerden hangisi Türk - İslam mimarisinde dini alanda yapılan yapılar içinde sayılmaz?


A) Cami          B) Mescit
C) Kümbet      D) Külliye
E) Kervansaray

9

Aşağıdakilerden hangisi Türk - İslam mimarisinde askeri alanda yapılan yapılar içinde değerlendirilir?


A) Saray     B) Hamam
C) Sur        D) İmaret
E) Darüşşifa

10

Aşağıdakilerden hangisi Türk - İslam devletlerinin ülke yönetiminde, Divan -ı Saltanat'ın (Büyük Divan) alt kollarından biri gibi görülmesine karşın yüksek mahkeme görevini üstlenir?


A) Divan-ı İstifa
B) Divan -ı İşraf
C) Divan -ı Mezalim
D) Divan -ı Arz
E) Divan -ı Tuğra

11

İslamiyet'i resmi din olarak benimseyen ilk Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Gazneli Mahmut
B) Yusuf Kadir Han
C) Abdülkerim Satuk Buğra Han
D) Tuğrul Bey
E) Çağrı Bey

12

Gaznelileri yıkılma noktasına getirirken Büyük Selçuklu Devleti'ni kurumsal olarak Devletler sahnesi'ne taşıyan savaş hangisidir?


A) Katvan         B) Malazgirt
C) Kösedağ       D) Dandanakan
E) Yassı Çemen

13

Gazneli Sultan Mahmut; devleti İmparatorluk haline getirdi. İslamiyet'i 17 sefer sonucunda Hindistan'a
taşıdı. Devletin sınırları batıda Irak doğuda Ganj Nehri'nin yarattığı verimli delta bölgesi kuzeyde
Aral Gölü ve Hazar Denizi güneyde Umman Denizi'ne kadar geniş bir coğrafyaya egemendi.
Bu bilgilerden hareketle, Gazneli Devleti ile ilgili;
I. Ulusal değerleri önemsemiştir.
II. Değişik ulusları egemenlik altına almıştır.
III. İslamiyet'in yayılmasına katkı sunmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) Yalnız I         B) Yalnız II
C) Yalnız III      D) I ve II
E) II ve III

14

Büyük Selçuklu Devleti içerisinde göçer bir yaşam sürdüren Oğuzlar, Kurumsallaşmış devlet olgusuna
rağmen başlarında beylerinin bulunduğu boylar halinde yaşamlarını sürdürmüşlerdir.
Buna dayanarak, Oğuzlar ile ilgili,
I. Eski Türk devlet geleneğini sürdürmüşlerdir.
II. Merkezi otoriteyi güçlü kılmaya çabalamışlardır.
III. Malazgirt Savaşı'ndaki tutumları savaşın Türkler tarafından kazanılmasında etkili olmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız I        B) Yalnız II
C) Yalnız III     D) I ve II
E) II ve III

15

Gaznelilerde, Kalaç Türklerinin çocuklarının devşirilmesiyle başlayan "Hassa Ordusu" oluşturma geleneği Hristiyan savaş esirlerinin devşirilmesiyle Selçuklularda "Gulam" Osmanlılarda ise "Kapıkulu" olarak devam etmiştir.
Bu bilgiler ışığında:
I. "Hassa Ordusu" oluşturma geleneği Türk devletlerinde süreklilik göstermiştir.
II. Selçuklular, askeri örgütlenme konusunda Osmanlıyı etkilemiştir.
III. Devşirme uygulaması yalnızca Hristiyan halka uygulanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız II       B) I ve II
C) I ve III        D) II ve III
E) I, II ve III

üst