Menu

TEST : Online - 9. Sınıf Türk - İslam Devletleri Testi

• 852 defa çözüldü.

Online - 9. Sınıf Tarih 5. Ünite Türk - İslam Devletleri Testi Çöz

1

Çinliler ile Abbasiler arasında yapılan Talas Savaşı'nın dünya kültür tarihi açısından,
I. Kağıt yapım tekniğinin Çin'in dışına çıkması
II. Türklerin, kitleler halinde İslamiyeti kabul etmesi
III. Türklerin, Çinliler içinde eriyip gitmesinin önlenmesi
sonuçlarından hangilerine sahip olduğu savunulabilir?


A) Yalnız I         B) Yalnız II
C) Yalnız III      D) I ve II
E) II ve III

2

I. Pasinler
II. Malazgirt
III. Dandanakan
savaşlarının kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


A) II - III - I          B) I - III - II
C) I - II ve III        D) III - I - II
E) III - II - I

3

Memlük Devleti'nin yıkılması üzerine Osmanlılar, o zamana kadar Selçuklular aracılığıyla dolaylı biçimde aktarılmış olan yüksek İslam kültürünün düşünsel, sanatsal ve yönetimsel mirasına ilk kez doğrudan girmiş bulunuyorlardı.
Bu durum Mısır Seferi'nin;
I. Şam ve Kahiredeki bilim adamları sanatçı ve yöneticilerin İstanbul'a getirilmesi
II. Halifeliğin ve kutsal emanetlerin Osmanlı koruması altına alınması
III. Hicaz Bölgesi'nin Osmanlı topraklarına dahil edilmesi
sonuçlarından hangileri ile ilişkilendirilebilir?


A) Yalnız I       B) Yalnız III
C) I ve III       D) II ve III
E)I, II ve III

4

- İhşit (Akşit)
- Gazneliler
- Eyyübiler
yukarıdaki devletlerin ortak özellikleri için,
I. Mısır'da kurulmuşlardır.
II. İlk Türk - İslam devletleridir.
III. Siyasi varlıklarına Selçuklular son vermiştir?
yargılarından hangileri doğrudur?


A) Yalnız I        B) Yalnız II
C) Yalnız III     D) I ve II
E) II ve III

5

Karahanlıların, Kaşgar hükümdarı Buğra Han'a sunulan Yusuf Has Hacip'in yazdığı Kutadgu - Bilig adlı eserde "Beyler egemenliklerini Tanrıdan alırlar" denilmektedir.
Sadece bu bilgiye göre, Karahanlılarla ilgili,
I. "Kut" anlayışını sürdürmüşlerdir.
II. İslamiyeti, Türk devlet anlayışı ile harmanlamışlardır.
III. Eski Türk devlet geleneğine sahip çıkarak devamlılığını sağlamışlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) Yalnız I       B) Yalnız II
C) Yalnız III    D) I ve II
E) I ve III

6

Büyük Selçuklularda;
- Tarımsal üretimde devamlılığı sağlama
- Hazineyi sıkıntıya sokmadan asker yetiştirme


I. Vakıfların önünün açılması
II. Hassa Ordusu'nun devşirmelerden oluşturulması
III. İkta sisteminin yaygınlaşması
gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu söylenebilir?


A) Yalnız I       B) Yalnız II
C) Yalnız III    D) I ve II
E) II ve III

7

Cengiz soyundan gelen Türkleşmeyen ve İslamiyeti benimsemeyen tek Cengiz koludur. Belirlemesi
aşağıdakilerden hangisiyle doğrulanmaktadır?


A) Kubilay Devleti      B) Altınordu Devleti
C) İlhanlı Devleti        D) Çağatay Devleti
E) Timur Devleti

8

Timur, Cengiz soyundan gelmediği için ......... unvanını kullanamamıştır. ....... soyundan gelen birini tahta çıkararak biçimsel olarak ona bağlı .......... unvanı ile ülkeyi yönetmiştir.
Boşluklar doldurulması aşağıda seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?


A) Han - Çağatay Han - Emir
B) Emir - Han - Noyan
C) Han - Cengiz Han - Emir
D) Cengiz - Emir - Han
E) Noyan - Cengiz - Emir

9

Aşağıdakilerden hangisi Türk - İslam Devletlerinin başkentleri arasında yer almaz?


A) Gazne          B) İznik
C) Samarra      D) Nişabur
E) Semerkant

10

İlk Türk devletlerinde ortaya çıkan ve Türk - İslam devletlerinde de "ekberiyet sistemi" olarak adlandırılan veraset anlayışı için;
I. Tahtın babadan oğula geçmesidir.
II. Devletin üçüzlü sistemle yönetilmesidir.
III. Hanedan soyundan yaşça en büyük ve bilgili olan kişinin tahta geçmesidir.
yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?


A) Yalnız I          B) Yalnız II
C) Yalnız III       D) I ve II
E) I ve III

11

Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın Türkmen beyliklerini merkezden uzaklaştırarak, Anadolu'nun
Fethiyle görevlendirmesine bakarak;
I. Yönetimde merkezi otoriteyi güçlendirmek
II. Türkmen asıllı devlet adamlarını cezalandırmak
III. İslamın dinsel sorumluluğunu üstlenmek
hedeflerinden hangilerini yaşama geçirmeyi amaçlamıştır?


A) Yalnız I          B) Yalnız II
C) Yalnız III       D) I ve II
E) II ve III

12

Aşağıdakilerden hangisi Türk - İslam mimarisinin ilk örneğidir?


A) Mescid-i Cuma (İsfahan)
B) Tolunoğlu Cami (Kahire)
C) Leşker -i Bazar
D) Moğol Atari Cami (Buhara)
E) Buranakale Hazara Cami (Degaron)

13

Aşağıdakilerden hangisi Türk - İslam devletlerinin özellikleri içerisinde doğru olmayandır?


A) Selçuklulardan itibaren, İslam dünyasının siyasi ve askeri liderliğini üstlenmişlerdir.
B) İslamiyet ilk kez Gazneliler döneminde Hindistan'a yayılmıştır.
C) Haçlı Seferleri'ne karşı İslam dünyasını korumuşlardır.
D) Şii Büveyhoğlu tehlikesine karşı Abbasi Halifesini önce Selçuklular daha sonra da Gazneliler korumuşlardır.
E) Abbasi halifeliğinin yıkılmasından sonra, halifeliği yüzyıllarca korumuşlardır.

14

Büyük Selçuklu Sultanları, Abbasi Halifeleri üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla aşağıdaki devletlerden hangi ikisiyle mücadele etmişlerdir?


A) Büveyhoğulları - Fatimiler
B) Büveyhoğulları - Eyyübiler
C) Memlükler - Akşitler
D) Memlükler - Fatimiler
E) Eyyübiler - Memlükler

15

Aşağıdakilerden hangisi Türk - İslam Devleti zamanındaki bilim adamı ya da Filozoflardan biri değildir?


A) Harezmi         B) Farabi
C) İbn -i Sina      D) Ömer Hayyam
E) Yolloğu Tigin

üst