Menu

TEST : Online - 9. Sınıf Türkiye Tarihi (11 - 13. yüzyıllar) Testi 1

• 709 defa çözüldü.

Online - 9. Sınıf Tarih 6. Ünite 11 - 13. Yüzyıllar Türkiye Tarihi Testi Çöz

1

Moğol baskısından kaçarak Anadolu'ya sığınan Türkmenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?


A) Yunus Emre
B) Mevlana Celalettin Rumi
C) Hacı Bektaşi Veli
D) Selahattin Eyyübi
E) Sadrettin Künevi

2

Anadolu Selçuklu Devleti zamanında yapılan
I. Miryakefalon
II. Kösedağ
III. Yassı Çemen
savaşlarından hangileri Anadolu Selçuklu'larının zaferiyle sonuçlanmıştır?


A) Yalnız I        B) Yalnız II
C) I ve III        D) II ve III
E) I, II ve III

3

Anadolu Selçukluları'nda, ülkeye gelen Türkmenler seri bir şekilde sınırlara kaydırılıp uç bölgelere yerleştirilir ve buradaki toprakların yönetimi de kendilerine bırakılarak merkeze bağlı uç beylikler oluşturulurdu.
İzlenen bu politika ile;
I. Merkezi otoriteyi güçlü kılmak
II. Türkmenlerin, yerleşik halka verebileceği zararları önlemek
III. Ticareti güzergah üzerindeki güvenliği sağlamak
politikalarından hangilerinin amaçlandığı savunulabilir?


A) Yalnız I         B) I ve II
C) I ve III         D) II ve III
E) I, II ve III

4

I. Yurt arayışları
II. Haçlı Seferlerinin başlaması,
III. Moğolların batıya yürüyüşleri.
durumlarından hangilerinin Anadolu’daki Türk nüfusun ve etkinliğinin artmasına yol açtığı ileri sürülebilir?


A) Yalnız I       B) Yalnız II
C) I ve III       D) II ve III
E) I- II ve III

5

Aşağıda Anadolu Selçuklu Devletin'de Divan-ı Saltanat'a bağlı ait divanlar ve görevlileri Osmanlıdaki Divan üyeleri ya da görevlileri Osmanlıdaki Divan üyeleri ya da görevlileri eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

  Anadolu Selçuklu Osmanlı Devleti
A) Divan-ı Tuğra "Tuğracı" rejimi evraktan tuğra çeker Nişancı
B) Divan-ı istifa başkanına Defterdar
C) Divan-ı Pervane "Pervaneci başkanlığında Has ve İkta arazilerinin düzenlenmesi Nişancı
D) Niyabet-i Saltanat Divanı Sultan başkentte bulunmadığı sıralarda ona vekalet ederdi Bunlara "Naip" denirdi. Valide Sultan
E) Hükümdar ailesinden gelen "Melik" denilen kişiler ülkenin değişik yörelerinde "Atabeylerin" gözetimizde görev yaparlardı. Lala
6

Selçuklularda, has ve tımarların verilmesinde ve bunlarla ilgili defterlerin tutulmasında görevi aşağıdaki divan üyelerinden hangisine aitdir?


A) Pervaneci
B) Emir-i Arz
C) Tuğrai
D) Naip
E) Emir -i Dad

7

Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat Döneminde;
- Artukoğulları ve Mengücekoğulları beyliklerinin siyasi varlığına son vermesi
- Alanya'nın alınarak burada tershane kurması
- Kırım'da Suğdak Limanı'nın alınması
Bu gelişmelere bakarak;
I. Denizcilik alanında ilerleme sağlanmıştır.
II. Anadolu Türk birliğini kurulmaya çalışmıştır.
III. Deniz aşırı fetih gerçekleştirilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız I        B) Yalnız II
C) I ve II         D) II ve III
E) I, II ve III

8

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklularında hükümdarlık unvanlarından biri değildir?


A) Keykubat      B) Rükneddin
C) Keykavus     D) Keyhüsrev
E) Kağan

9

Anadolu Selçuklu'ları I. Haçlı Seferi sırasında başkentlerini İznik'ten Konya'ya taşımışlardır.
Bu bilgiye bakarak;
I. I. Haçlı seferini Haçlılar kazanmıştır.
II. Anadolu Selçukluları Haçlı Seferleri'nin tümünü kazanmıştır.
III. Başkent değişikliği siyasi ve askeri nedenlere dayanmaktadır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) Yalnız I       B) Yalnız III
C) I ve III       D) II ve III
E) II ve III

10

Anadolu Selçuklularının
I. Yoksulların açların doyurulması
II. Kervanların, yollarının güvenliğinin sağlanması
III. Tüccarın ve hayvanının konaklanma ihtiyacının karşılanması
IV. Hastaların maayene ve tedavi edilmesi
için aşağıdaki kurum ya da kuruluşlardan hangisini oluşturduğu söylenemez?


A) İmarethaneler      B) Kümbetler
C) Derbentler           D) Kervansaraylar
E) Darüşşifalar

11

Anadolu Selçuklu'ları İran üzerinden Anadolu'ya gelen göçebe Türkmenleri Güneydoğu ve Batı Anadolu'da uç noktalara yerleştirmiştir,
Anadolu Selçuklularının bu girişimleri ile;
I. Konargöçerlerin yeni beylikler kurmasını ortam oluşturmak,
II. Anadolu'yu Türkleştirmek.
III. İleri kültürlerini Güneydoğu'ya taşımak
amaçlarından hangilerini yaşama geçirmek istedikleri söylenebilir?


A) Yalnız I         B) Yalnız II
C) Yalnız III      D) I ve II
E) II ve III

12

Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılması sonucunda ortaya çıkan beylikler arasında sık sık otoriteyi sağlama kavgaları yaşanmasına bakarak;
I. Anadolu'da siyasi birliği kurmaya çalışmışlardır.
II. Anadoludan geçen ticaret yolları üzerinde egemenlik kurmak istemişlerdir.
III. Anadolu'ya yönelen göç dalgasını engellemeye çalışmışlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) Yalnız I       B) Yalnız II
C) Yalnız III    D) I ve II
E) II ve III

13

Aşağıdakilerden hangisi Ahilik Örgütü özelliklerinden biri değildir?


A) Aynı iş kolundan esnaflar arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak
B) Çıraklık, kalfalık, ustalığı belirli esaslara bağlamak.
C) Üretilen malın fiyatını ve kalitesini belirlemek.
D) Üyelerine kredi vermek ve iş ahlakı kazandırmak
E) Uç noktada sınır güvenliğini sağlamak

14

Anadolu Selçuklularında toprak devletin malı sayılırdı ve Miri arazi denirdi. Aşağıdakilerden hangisi geliri sultana ayrılan arazidir?


A) Has         B) İkta
C) Vakıf       D) Mülk
E) Paşmaklık

15

Anadolu Selçukluları'nda kıyı illerindeki valilere ve donanma komutanlarına ne ad verilirdi?


A) Subaşı          B) Emir-ül Sevahil
C) Dizdar          D) Derbent muhafızı
E) Emir-i dad

üst