Menu

TEST : Online - 9. Sınıf Türkiye Tarihi (11 - 13. yüzyıllar) Testi

• 617 defa çözüldü.

Online - 9. Sınıf Tarih 6. Ünite 11 - 13. Yüzyıllar Türkiye Tarihi Testi Çöz

1

Türkiye Selçukluları'nda Devlete büyük hizmetler vermiş kişilere devlet tarafından verilen araziye mülk arazi denir.
Mülk sahibi için toprağını;
I. Mirasçılarına bırakabilir
II. Vakfa bağışlayabilir.
III. Birine satabilir
yargılarından hangilerinin geçerli olduğu söylenebilir?


A) Yalnız I       B) I ve II
C) I ve III       D) II ve III
E) I, II ve III

2

Türkiye Selçukluları'nda;
- Müslümanlardan alınan Ösür ve Hayvan vergileri
- Gayrimüslümlerden alınan Haraç ve Cizye vergileri
- Maden, Orman, Tuzla, Gümrük ve ticaret vergileri
Müstevfi tarafından;
I. Bayındırlık İşlerinin sürdürülmesi
II. Eyalet Askerlerinin masraflarının karşılanması
III. Hassa Askerlerinin maaşlarının karşılanması
alanlardan hangilerine harcama yapıldığı söylenebilir?


A) Yalnız I           B) Yalnız II
C) Yalnız III         D) I ve III
E) II ve III

3

Şer'i Hukuk Sistemi; kaynağını İslam Dini'nden alan kurallardır. Aşağıdakilerden hangisi bu sistemin dışında kalır?


A) Miras              B) Evlenme
C) Boşanma        D) Alacak
E) Devlete İsyan

4

Türkiye Selçuklu Devleti, ticareti geliştirmeye yönelik bir dizi çalışmayı hayata geçirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu çabalardan biri değildir ?


A) Tüccarlar için yol güvenliğinin sağlanması,
B) Önemli yollar üzerinde Kervansaraylar yapılması,
C) İthalatta yüksek gümrük uygulamasının başlatılması,
D) Tüccarlar için devlet ticaret sigortası uygulamasının başlatılması,
E) Kervansaraylarda konaklama ücretinin alınmaması.

5

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devletinin parçalanmasından sonra ortaya çıkan beyliklerden biridir?


A) Saltukoğulları
B) Artukoğulları,
C) Karamanoğulları,
D) Mengücekoğulları,
E) Danişmendoğulları

6

İslam Tarihçilerinin, Anadolu'ya Roma ülkesi anlamında
I. Diyar-ı Rum
II. İklim-i Rum
III. Memalik-i Rum
deyimlerinden hangilerini kullandıkları söylenebilir?


A) Yalnız I          B) I ve II
C) I ve III          D) II ve III
E) I, II ve III

7

Anadolu Selçukluları Döneminde; Anadolu bilim ve kültür merkezi olmasının yanı sıra önemli bir ticaret merkezi de olmuştur. Gerek kara gerekse deniz ticaretine devlet sigortacılığı uygulanmış yol güzergahlarında bir günlük mesefelere kervansaraylar ve karakollar kurulmuştur.
Buna göre;
I. Etkinlikler kültürel alanla sınırlı kalmıştır.
II. Ticareti teşvik eden uygulamalara yer verilmiştir.
III. Anadolu, uluslararası bir kültür ve ticaret merkezi haline gelmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız II      B) I ve II
C) I ve III       D) II ve III
E) I, II ve III

8

Anadolu Selçuklu Sultanları; Sinop, Antalya, Alanya yörelerini ele geçirdikten sonra bir yandan Anadolu'nun kıyılarının güvenliği, diğer yandan da deniz ticaretini geliştirmek amacı ile tersaneler açtırmışlar, donanma oluşturmuşlar dolayısıyla denizciliğin gelişmesine önemli katkıda bulunmuşlardır. Donanma komutanlığına;
I. Emir-ül - Sevahil
II. Emir-i Arz
III. Emir -ül Bahr
unvanlarından hangileri verilmiştir?


A) Yalnız I          B) Yalnız II
C) Yalnız III       D) I ve III
E) II ve III

9

Türkiye Selçukluları'nda Miri topraklar gelirleri göz önünde tutularak memurların bulundukları makamlara göre dağıtılırdı.
Bu dağıtımı aşağıdaki görevlilerden hangisi yapardı?


A) Emir -i Arz         B) Pervaneci
C) Emir-i Dad         D) Emir -i Silah
E) Emir-ül Sevahil

10

Anadolu Selçukluları'nda, ikta sahipleri topladıkları vergilerin bir bölümünü hizmetleri karşılığı alırlar, geri kalanı ile atlı asker beşlerdi.
Aşağıdakilerden hangisi İkta sahibi değildir?


A) Melikler          B) Valiler
C) Emir               D) Komutanlar
E) Hükümdarlar

11

Aşağıdakilerden hangisinde Anadolu Selçukluları'nda Merkeze Bağlı Eyaletlerdeki görevliler ile görevleri doğru eşleşmemiştir?


A) Subaşı - Ordu Komutanı
B) Kadı - Yargı işlerine bakan yargıç
C) Muhtesip - Belediye işlerine bakan görevli
D) Şıhne - Şehir merkezlerindeki polis ve zabıta işlerini yürüten görevli.
E) Naip- Kale komutanı

12

Türkiye Selçukluları'nda, toprak yönetiminde ikta sahipleri; bu toprakları satamaz bir başkasına devredemez, miras olarak bırakamazdı.
Bu duruma bakarak;
I. Toprağın mülkiyeti devlete aitdir.
II. İkta sahibi, toprağı kendi işlemek zorundadır.
III. Topraktan vergi toplamak tahsildarın görevidir.
yargılarından hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız I          B) Yalnız II
C) Yalnız III       D) I ve II
E) II ve III

13

Türkiye Selçuklu Devleti Döneminde; hasta düşkün ve bakıma gereksinim duyan yoksullara da hizmet veren darüşşifalar (hastahane) aynı zamanda tıp eğitiminin verildiği tıp fakülteleridir.
Bu durum, Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili;
I. Hastanelerden sadece fakirler yararlanmıştır.
II. Tıp öğrencileri, pratik yapma şansına sahiptir.
III. Kurumların oluşturulmasında halkın ihtiyaçları temel alınmıştır.
yargılarından hangilerini doğrular niteliktedir?


A) Yalnız I           B) Yalnız II
C) Yalnız III        D) I ve II
E) II ve III

14

Vakıf arazi; geliri sosyal hizmetler için ayrılan topraklardır. Bu araziler amaçları dışında kullanılmazdı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi vakıf arazi'nin gelirleri ile yapıldığı söylenenemez?


A) Medrese             B) Hastane
C) Kervansaray       D) Bedesten (çarşı)
E) Köprü

15

Moğol Baskısından kaçarak Anadolu'ya sığınan birçok derviş, şeyh ve tarikat önderi bulunmaktaydı. Bunların çalışmaları sonucunda Anadolu'da aşağıdaki tarikatlardan hangisi ortaya çıkmamıştır?


A) Mevlevilik         B) Kadirilik
C) Bektaşilik         D) Nakşibendilik
E) Süryanilik

üst