Menu

TEST : Online - 9. Sınıf Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testi 1

• 979 defa çözüldü.

Online - 9. Sınıf Tarih 2. Ünite Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testi Çöz

1

İlk Çağ’da Mısır Uygarlığı'nda bilimsel gelişmelerin olduğuna;
I. Katipler sınıfının oluşması
II. Güneş Takvimi’nin kullanılması
III. Firavun adı verilen krallar tarafından yönetilmesi
durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir?


A) Yalnız I         B) Yalnız II
C) Yalnız III       D) I ve III
E) I.II ve III

2

Mezopotamya’da, Sümerliler tarafından başlatılan uygarlık birikimi, bu bölgede kurulan diğer uygarlıklar tarafından benimsenmiş ve geliştirilmiştir.
Bu bilgilere göre;
I. Diğer uygarlıklara kaynaklık etmiştir.
II. Bölgede kurulan devletlerin ortak ürünüdür.
III. Anadolu Uygarlığı’ndan oldukça etkilenmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız I        B) Yalnız II
C) Yalnız III     D) I ve II
E) II ve III

3

Mezopotamya’da “site” denilen şehir devletlerinin ortasında yer alan Zigguratlar;
- Ekonomik amaçlarla depo olarak
- Bilimsel amaçlarla rasathane olarak
- Dinsel amaçlarla tapınak olarak
kullanılmışlardır.
Bu bilgilere göre Zigguratlarla ilgili olarak;
I. Çok amaçlı yapılardır.
II. İhtiyaçlarla, inanışların buluştuğu yapılardır.
III. Yapıların inşasında ekonomik durum öncelik oluşturmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) Yalnız I      B) Yalnız II
C) I ve II       D) I ve III
E) II ve III

4

İlk Çağ uygarlıkları akarsuların ve verimli toprakların bulunduğu Dicle – Fırat, İndus – Ganj, Nil vb havzalarda ortaya çıkmıştır. Buna göre, bu bölgelerin özelliklerinden hangisinin, uygarlığın doğmasında etkili olduğu savunulabilir?


A) Yaşama elverişli olmasının
B) Önemli ticaret yolları üzerinde olmasının
C) Savunmanın kolay olmasının
D) Nüfusun fazla olmasının
E) Endüstri alanlarının yoğun olmasının

5

Eski Yunan'da tanrılar tanrısı "Zeus" adına düzenlenen spor karşılaşmalarının aşağıdakilerden hangisine katkıda bulunduğu söylenemez?


A) Toplumsal dayanışmaya
B) Siyasal birlik ve beraberliğin korunmasına
C) Kültürel etkileşime
D) Köken olarak aynı soydan geldiklerini fark etmeye
E) Toplumsal barışa

6

Cilâlı Taş Devri’nde, Anadolu’da toplayıcılık ve avcılık önemini yitirmeye başlarken tarımsal etkinlikler temel üretim biçimine dönüşmüştür.
Bu duruma göre Cilalı Taş Devri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) İnsanlığın yaşam biçiminde olumlu değişiklikler olmuştur.
B) İnsanlığın doğaya karşı asalaklığında kayda değer azalmalar olmuştur.
C) Tüketicilikten üreticiliğe geçilmiştir.
D) Yerleşik yaşama geçilmeye başlanmıştır.
E) Hayvancılık en önemli ekonomik uğraştır.

7

İlk Çağ’da Sümerler’de;
Tapınaklarda toplanan ürünlerin kayıtlarının tutulması sırasında bazı işaretlerin kullanılması yazının bulunmasını sağlamıştır. Denilebilir ki yazı bir gereksinimden doğmuştur.
Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi yukarıda verilen örnekle benzerlik göstermez?


A) Pozitif bilimlerin ortaya çıkması
B) Lidyalıların parayı bulması
C) Fenikelilerin alfabeyi bulması
D) Kavimler Göçü'nün başlaması
E) Lagaş Sitesi'nde ilk yazılı yasaların yapılması

8

I. Ateşin bulunması
II. Avcılık ve toplayıcılığın temel yaşam biçimini oluşturması
III. Demirden savaş aletlerinin yapılması
IV. İlk yerleşim birimi olan köylerin kurulması
yukarıda verilen tarih öncesi devirlerin doğru kronolojik sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?


A) II – I – IV – III      B) I – II – IV – III
C) III – IV – II – I      D) I – III – IV – II
E) III – I – II – IV

9

Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ’ın dinsel inanışı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?


A) Hıristiyanlık doğmuştur.
B) Çok tanrılı din anlayışı yaygındır.
C) İslamiyet Arap Yarımadası'nın dışına çıkmıştır.
D) Tek tanrılı, kitaplı, ilk din Museviliktir.
E) Sümer’de rahip – kral, Mısır’da tanrı – kral (firavun) anlayışı vardır.

10

Mısır Uygarlığında dinsel inanış sonucu Mumyacılık (tahnit sanatı), tarımsal etkinlikler sonucu matematik ve geometri bilimleri gelişmiştir.
Buna göre;
I. İnanç ve gereksinimlerin bilimleri ortaya çıkardığı
II. Mısır Uygarlığı’nın özgün olmadığı
III. Mısır’da tarımın dinsel ritüellere uygun yapıldığı
durumlarından hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız I        B) Yalnız II
C) Yalnız III     D) I ve II
E) II ve III

11

İlkçağ'da İbranileri çağdaşı uygarlıklardan ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A) Bağcılık ve şarap yapımındaki gelişmişlikleri
B) Toplumsal alandaki tutarlıkları
C) Tek tanrılı, kitaplı, peygamberli dine inanmaları
D) Tarım toplumu olmaları
E) Ticari yaşamdaki becerileri

12

Aşağıdakilerden hangisi, ilkçağ uygarlıklarını oluşturan toplulukların gelişmelerini sağlayan faktörlerden biri değildir?


A) Savaşlar
B) Göçler
C) Ticaret
D) Elverişli bölgelere yerleşmeleri
E) Despot yöneticilerin baskıları

13

Romalılar, Anadolu'da her kente yollar, köprüler stadyumlar, tiyatrolar, belediye binaları, kütüphaneler yaptılar. Ancak Anadolu'ya yerleşmediler. Bu durumun Anadolu'da aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?


A) Ulaşımın kolaylaşmasına
B) Bayındır hale gelmesine
C) Kölelik sisteminin son bulmasına
D) Bilimsel çalışmaların hızlanmasına
E) Yerli kültürlerin varlıklarını sürdürmesine

14

İbranilerin, bir din olan Musevilik ile bir etnik kimlik olan Yahudiliği aynı olgu olarak kabul etmelerine bakarak, bu durumun;
I. Kültürel kimliklerini korumada ısrarlı davranılması
II. İbrani siyasi birliğinin kalıcı hale gelmesi
III. Diğer kavimlerin tepkisel davranışlarına maruz kalması
gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söylenebilir?


A) Yalnız I         B) Yalnız II
C) Yalnız III      D) I ve II
E) I ve III

15

Hellenistik dönemlerden beri Anadolu, Asya ile Avrupa arasında bir köprü gibidir. Tarih boyunca birçok göç dalgaları ve istila hareketleri ile karşılaşmıştır. Bu kavimlerden
bazıları geçip giderken bazıları da Anadolu'da yerleşerek devlet kurmuşlardır.
Bu bilgilere göre, Anadolu Uygarlığı ile ilgili;
I. Geçiş özelliği taşır.
II. Yurt özelliği taşır.
III. Sosyal devlet özelliği taşır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?


A) Yalnız I        B) Yalnız II
C) Yalnız III      D) I ve II
E) II ve III

üst