Menu

TEST : Online - 9. Sınıf Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testi

• 738 defa çözüldü.

Online - 9. Sınıf 2. Ünite Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testi Çöz

1

Tarih, diğer bilim dallarından farklı olarak deney ve gözlem yöntemi kullanmaz. Bu duruma bakarak tarih bilimi için;
I. Tekrarlanmayan olayları incelemektedir.
II. Olayları günümüz verileri ile değerlendirmektedir.
III. Olayları objektif olarak değerlendirmektedir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) Yalnız I        B) Yalnız II
C) Yalnız III      D) I ve II
E) II ve III

2

Tarihin konusu geçmişte yaşayan insan topluluklarının her türlü etkinliklerini kapsar. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi tarihin konusu içinde yer almaz?


A) Yönetim biçimleri       B) Savaşlar
C) Yaşam biçimleri          D) Biyolojik yapılar
E) Ekonomik uğraşlar

3

Tarih öncesinde yaşayan bir topluluğun avcılık ve toplayıcılığa dayanması;
I. Doğaya karşı asalaklığın sürmesi
II. Göçebe yaşam biçiminin görülmesi
III. Tüketici toplum yapısının bulunması
durumlarından hangilerine kanıt olarak gösterilebilir?


A) Yalnız II       B) I ve II
C) I ve III        D) II ve III
E) I, II ve III

4

Bir yerleşim yerinde yapılan kazıda aynı katmanda taş, toprak ve madenden yapılmış eserlerin bulunması bu toplumların;
I. Tarihsel devirleri sırasıyla yaşadıkları
II. Daha gelişmiş uygarlıklardan etkilendikleri
III. Önce taşı, sonra toprağı daha sonra da madeni işledikleri
durumlarından hangilerinin kesin kanıtı sayılabilir?


A) Yalnız I        B) Yalnız II
C) Yalnız III      D) I ve III
E) II ve III

5

Tarihteki toplumsal olayları, siyasal gelişmelerden ayırmak olanaklı değildir. Çünkü siyasi gelişmelerin birçoğu toplumların sosyo - ekonomik durumlarını olumlu ya da olumsuz etkilemiştir.
Sadece bu bilgiler tarih biliminin;
I. Olayların birbirleriyle olan ilişkilerini ortaya koyması
II. Olayların belgelerle desteklenmesi
III. Olayların bir bütünlük içinde değerlendirilmesi
özelliklerinden hangilerinin önemini vurgulamaktadır?


A) Yalnız I        B) Yalnız II
C) I ve II         D) I ve III
E) II ve III

6

Tarih öncesi dönemlerde insanların yaşadıkları bölgelerin farklı coğrafi koşullardan ötürü bilgi birikimlerinin geç oluşması, her toplumun aynı devri aynı zamanda yaşamamasına neden olmuştur.
Bu bilgilere göre;
I. Aynı zaman dilimlerinde farklı yerleşim birimlerinde farklı devirler yaşanmıştır.
II. Toplumların gelişim süreçleri her coğrafyada aynı sürede gerçekleşmiştir.
III. Tüm toplumların gelişimleri tarihsel gelişim sürecine uygundur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) Yalnız I       B) Yalnız II
C) I ve II        D) II ve III
E) I, II, III

7

Tarih öncesi dönemde;
I. Taştan ve kemikten silah yapılması
II. Tunçtan heykel yapılması
III. Killi topraktan su kabı yapılması
gelişmelerinin oluş sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru sırada verilmiştir?


A) II, I ve III      B) III, I ve II
C) I, III ve II      D) II, III ve I
E) I, II ve III

8

Anadolu’da bulunan “İvriz ve Yazılı Kaya” kabartmaları aşağıdaki uygarlıklardan hangisine aittir?


A) Frigya      B) Lidya
C) İyon        D) Hitit
E) Urartu

9

İlk Çağ Uygarlıkları ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


A) Lidyalılar - tarihte ilk yazılı para
B) Sümerler - tarihte bilinen ilk çivi yazısı
C) Fenikeliler - tarihte bilinen ilk harf yazısı
D) Hititler - Anal adı verilen yıllıklar
E) Akadlar - tarihte ilk şehir devletleri

10

Anadolu tarihine ait bilinen en eski yazılı belgeler aşağıdaki uygarlık merkezlerinin hangisinde bulunmuştur?


A) Foça       B) Kültepe
C) Efes       D) Bergama
E) Truva

11

Yunan devlet adamlarından Drakon soyluları koruyan yasalar yapmış, Solon halkın tepkisine kulak vererek borç yüzünden olan köleliği kaldırmış, Klistenes ise halkla bütünleşerek sınıf farklılıklarını ortadan kaldıran yasalar yapmıştır.
Bu bilgilere göre;
I. Kadın – erkek eşitliği her alanda sağlanmıştır.
II. Toplumda aşamalı olarak eşitlik sağlanmaya çalışılmıştır.
III. Yasaların yapımında, farklı uygarlıklardan esinlenilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) Yalnız I         B) Yalnız II
C) Yalnız III      D) I ve II
E) II ve III

12

Anadolu’da bir höyükte yapılan kazılarda killi topraktan yapılmış kırık çanak parçaları, demirden yapılmış orak, altın ve gümüşten yapılmış takılara rastlanmıştır.
Buna göre bu bölge ile ilgili;
I. Seramikten gereçlerin yapıldığı
II. Madenlerin işlendiği
III. Tarımsal faaliyetlerle yerleşik yaşama geçildiği
durumlarından hangilerinin gerçekleşmiş olduğu söylenebilir?


A) Yalnız I        B) Yalnız II
C) I ve II         D) II ve III
E) I, II ve III

13

Tarihi bilim haline getiren en önemli özelliklerden biri de neden – sonuç ilişkisini belirtmesidir.
Aşağıdaki tarihe yardımcı bilimlerden hangisi neden – sonuç ilişkilerinin ortaya çıkmasını sağlamaktadır?


A) Paleografya       B) Kronoloji
C) Heraldik            D) Diplomatik
E) Etnografya

14

İnsanlığın günümüzde ulaştığı uygarlık düzeyinin temelinde aşağıdaki İlk Çağ Uygarlıklarından hangileri ana kaynak uygarlık olarak yer almaktadır?


A) Anadolu – Yunan     B) Mezopotamya – Mısır
C) Yunan – Roma        D) Mısır – Roma
E) Yunan – Helen

15

Babil Kralı Hammurabi, şehirlerin yönetimini merkezden atadığı valilerle sağlamış, bu valilerden düzenli raporlar istemekle kalmamış ayrıca gönderdiği müfettişlerle denetlemiştir.
Bu bilgilere göre;
I. Ülkenin idari birimlere bölünmüş olduğunu
II. Yasaların “kısasa kısas” yöntemi ile hazırlandığı
III. Babil’de yönetimin merkezi özellik taşıdığı
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?


A) Yalnız I       B) I ve II
C) I ve III       D) II ve III
E) I, II ve III

üst