Menu

TEST : Online - 9. Sınıf beşeri yapı, ilk yerleşmeler ve doku testi

• 194 defa çözüldü.

Online - 9. Sınıf beşeri yapı, ilk yerleşmeler ve doku, yerleşmeyi sınırlandıran faktörler konu testi çöz.

1

Yeryüzünde sıcaklık ve yağış gibi iklim özellikleriyle birlikte denizler, buzullar ve yüksek alanlar gibi etkenler nüfus ve yerleşmenin dağılışında önemli rol oynar.
Doğal şartlar göz önüne alındığında aşağıdaki yerlerde nüfus ve yerleşmenin daha sık olduğu söylenebilir?

A) Sibirya          B) Himalayalar
C) Orta Asya      D) Antarktika
E) Kuzey Amerika


2

I. İsviçre
II. İspanya
III. Almanya
IV. İngiltere
V. İrlanda
Yukarıda verilen ülkelerin hangisinde yer şekillerinin yüksek olması nedeniyle kış turizminin daha çok geliştiği söylenebilir?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V


3

Ekonomik faaliyetler, nüfusun sık ya da seyrek olmasında etkili olan beşeri faktörlerdir.
Kuzeybatı Avrupa ülkelerinde nüfus ve yerleşmenin yoğunlaşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

A) Eğitim hizmeti       B) Sağlık hizmeti
C) Sanayileşme          D) Ulaşım koşulları
E) Tarımsal faaliyetler


4

Aşağıda verilen alanlardan hangisinde nüfusun az olması kuraklıktan kaynaklanmaz?

A) Büyük Sahra çevresi
B) Amazon havzası
C) Orta Asya'nın iç kesimleri
D) Tuz Gölü çevresi
E) Kalahari Çölü5

Bir ülkede nüfus ve yerleşmelerin dağılışında fiziki faktörlerin rolü fazla ise, o ülkenin geri kalmış olduğu söylenebilir.
Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde nüfus ve yerleşmelerin dağılışında fiziki faktörlerin rolü fazla değildir?

A) Hindistan        B) Pakistan
C) Afganistan      D) Almanya
E) Moğolistan


6

İnsanlar, yaşayabilecekleri coğrafi ortamlarda yerleşmeler kurmuşlardır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yerleşmeleri sınırlayan faktörlerden biri değildir?

A) Okyanuslar B) Buzullar
C) Gelgit D) Yüksek dağlar
E) Kuraklık


7

Yükselti ve yükseltiye bağlı olumsuz hava koşulları, aşağıdaki yerlerden hangisinde yerleşmeyi sınırlandırmıştır?

A) Orta Asya                B) Büyük Sahra
C) Amazon Havzası       D) Sibirya
E) Himalayalar


8

Ekvatoral bölgede yerleşmeler 1500-2000 m'den itibaren başlarken kutuplara gidildikçe yerleşmelerin alt ve üst sınırı deniz seviyesine doğru yaklaşmaktadır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin değişmesi sonucu gerçekleşmektedir?

A) Tarımsal etkinlikler             B) Sıcaklık
C) Sanayi faaliyetleri              D) Yağış
E) Su kaynakları


9

Şehirlerin gelişiminde etkili olan pek çok etken vardır.
Aşağıdaki şehirlerden hangisi idari bakımdan diğerlerinden önde gelen şehirlerden biridir?

A) Mekke       B) Marsilya
C) Roma        D) İzmir
E) Selanik


10

Özellikle sanayi devriminden sonra maden ve madene dayalı sanayi faaliyetleri Avrupa’da pek çok yerleşmenin büyük ve modern şehirlere dönüşmesini sağladı.

Aşağıdaki şehirlerden hangisi bu tür şehirler arasında yer almaz?

A) Essen             B) Manchester
C) Liverpool        D) Münih
E) Tahran


11

Kır yerleşmelerinin toplu ya da dağınık olmasını sağlayan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Su kaynakları      B) Yapı malzemesi
C) Yükselti              D) Tarım ürünü çeşidi
E) Yer altı kaynakları


12

Kır yerleşmelerinin konut yapımında kullanılan malzeme ile o çevrenin doğal ortamı arasında sıkı bir ilişki vardır.

Buna göre, aşağıdaki alanlardan hangisinin kır yerleşmesinde, konutlarda yapı malzemesi olarak ahşap tercih edilir?

A) Sibirya                      B) Orta Asya
C) Amazon havzası         D) Himalayalar
E) Büyük Sahra


13

Bir yerleşmenin kır ya da kentsel yerleşme olarak kabul edilmesinde aşağıdakilerden hangisi belirleyici olamaz?

A) Nüfus miktarı
B) Ekonomik etkinlikler
C) İdari yapı
D) Sosyal-kültürel etkinlikler
E) Yükselti


14

Kırsal yerleşmelerin bir kısmı yıl boyunca kullanılırken bazıları hayvan otlatmak veya tarım ürün yetiştirmek için sadece yılın bir bölümünde kullanılır.

Aşağıdakilerden hangisi yılın sadece bir bölümünde kullanılan köy altı yerleşmesidir?

A) Köy               B) Yayla
C) Kasaba          D) Mezra
E) Çiftlik


15

İlk şehirler Mezopotamya ve yakın çevresinde doğmuştur. Anadolu, Mısır, Hint ve Çin uygarlıkları da Mezopotamya gibi çok eski dönemlerde şehir yerleşmelerini geliştirmişlerdir.

Yukarıda belirtilen alanlarda şehir yerleşmelerinin gelişmesinin en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Ulaşımın gelişmiş olması
B) Yükseltinin az olması
C) Maden yönünden zengin olmaları
D) İdari yapının gelişmiş olması
E) Zengin su kaynakları ve tarım alanlarına sahip olmaları


16

Şehirlerde ekonomik fonksiyonlar çeşitli olmakla birlikte, bazılarının gelişmesinde kültürel fonksiyonlar da ön plana çıkabilmektedir.

Kudüs, Vatikan, Mekke şehirlerinin ortak kültürel fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üniversite şehirleridir.      B) İdari başkenlerdir.
C) Festival şehirleridir.          D) Dini şehirlerdir.
E) Kongre şehirleridir.


17

Küçük yerleşim alanları zamanla büyüyüp birbirine eklenmesiyle şehir adı verilen yerleşim alanları ortaya çıkmıştır. Şehirlerin gelişmesinde daha çok ekonomik faaliyetler etkili olmuştur.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ekonomik fonksiyona bağlı olarak gelişen şehirlere örnek olarak gösterilemez?

A) Sanayi kenti             B) Liman kenti
C) Üniversite kenti        D) Ticaret kenti
E) Maden kenti


18

Aşağıdakilerden hangisi kırsal yerleşme alanlarının özelliklerinden biri değildir?

A) Sayıları oldukça fazladır.
B) Tarım ve hayvancılık ön plandadır.
C) Tarıma elverişsiz alanlara kurulanlarda ekonomik faaliyet hayvancılık ya da ormancılıktır.
D) Genellikle çevresine göre yoğun nüfuslu alanlardır.
E) Yerleşme dokuları birbirlerinden farklı olabiir.


üst