Menu

TEST : Online - 9. Sınıf bölgeler ve ülkeler testi 1

• 159 defa çözüldü.

Online - 9. Sınıf bölgeler ve ülkeler konu testi çöz.

1

İklim koşullarının elverişli, su kaynaklarının yeterli, ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olduğu alanlar sık nüfuslu bölgeleri oluşturur.

Aşağıdaki alanlardan hangisi sık nüfuslu bölgelerden biri değildir?

A) Kuzeybatı Avrupa
B) Kuzey Amerika
C) Güneydoğu Asya
D) Orta Asya
E) İndus ve Ganj nehri çevresi


2

Dil, ırk, din gibi kültürel özellikler, yeryüzünde kültür bölgelerinin oluşumunda etkilidir.

Aşağıda, kültür bölgeleri ve o bölgede yer alan ülkelerden biri verilmiştir. Buna göre, yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Arap Bölgesi - Mısır
B) Latin Amerika Bölgesi - Meksika
C) İslam Bölgesi - Sırbistan
D) Balkan Bölgesi - Bulgaristan
E) Slav Bölgesi - Ukrayna


3

Taş, konut yapı malzemesi olarak binlerce yıldır kullanılmaktadır. Hem volkanik arazilerde hem de kolay işlenebilen kalker yapılı arazilerde taş ev bölgeleri oluşmuştur.

Aşağıdaki alanlardan hangisinde taş evler bölgesi bulunmaz?

A) Akdeniz kıyıları
B) Ege kıyıları
C) Erciyes Dağı çevresi
D) Ağrı Dağı çevresi
E) Doğu Karadeniz kıyıları


4

Bazı tarım ürünlerinin yoğun olarak yetiştiği yerler, o ürünün tarım bölgesi olarak tanınır. Örneğin Rize ve çevresi çay tarım bölgesidir.

Buna göre aşağıda verilen seçeneklerdeki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Pamuk bölgesi - Isparta
B) Muz bölgesi - Anamur
C) Fındık bölgesi - Ordu
D) Zeytin bölgesi - Edremit
E) İncir bölgesi - Aydın5

Makinelerin işlediği, çok işçinin çalıştığı, ham maddelerin işlenmiş hale dönüştüğü, büyük sanayi bölgeleri dünyanın çeşitli alanlarına dağılmıştır.

Aşağıdaki hangisi büyük sanayi bölgelerinin dağılışında etkili olamaz?

A) Ham maddeye yakınlık
B) Sermayeye yakınlık
C) Ulaşım imkanlarına yakınlık
D) Bitki çeşitliliğine yakınlık
E) Ticaret merkezlerine yakınlık


6

Fiziki özelliklerine göre oluşturulan bölgelerin sınırlarının değişme olasılığı; beşeri özelliklerine göre oluşturulan bölge sınırlarından daha düşüktür.

Aşağıda belirtilen bölgelerden hangisinin sınırı, diğerlerine göre daha uzun zamanda değişir?

A) Avrupa Birliği
B) Akdeniz İklimi Bölgesi
C) NATO
D) Serbest Ticaret Bölgesi
E) Marmara Sanayi Bölgesi


7

Sanayi Devrimi ile birlikte maden işleme de hız kazanmış, madencilik bölgeleri oluşmuştur.

Aşağıdaki alanlardan hangisi, Dünya'nın önemli maden bölgeleri arasında yer almaz?

A) Ortadoğu Petrol Bölgesi
B) Hazar Petrol Bölgesi
C) Akdeniz Doğalgaz Arama Bölgesi
D) Sibirya Kömür Bölgesi
E) Avrupa Alsas-Loren Bölgesi


8

Bölge sınıflandırmasında doğal ve beşeri özellikler dikkate alınır.
Aşağıdaki seçeneklerde verilen bölgelerin hangisinin oluşturulmasında beşeri özellikler dikkate alınmamıştır?

A) Türk Dünyası Bölgesi
B) Arap Birliği Bölgesi
C) Serbest Ticaret Bölgesi
D) Avrupa Birliği
E) Dağ Çayırları Bölgesi


9

Ülkelerin sosyal, ekonomik, politik ve askeri güçlerini dikkate alarak bölgesel ve uluslararası güç oluşturabilmek için fiziki ve beşeri koşulları değerlendirdikleri bölgesel kalkınma projeleri vardır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yapımı büyük ölçüde tamamlanmış bölgesel kalkınma projesidir?

A) DOKAP           B) KOP
C) ZBK               D) DAP
E) GAP


10

Yer altı suları, akarsular, göller, denizler ve okyanuslar, çeşitli özelliklerine göre hidrografik bölgeler oluştururlar. Örneğin, akarsular, döküldükleri denizlere göre akarsu havzası bölgeleri oluştururlar.

Buna göre, aşağıdaki akarsular ve döküldükleri denizler düşünüldüğünde hangi akarsu Karadeniz havzasında yer almaz?

A) Gediz                    B) Filyos
C) Kızılırmak              D) Yeşilırmak
E) Sakarya


11

İklim elemanlarının şekillendirdiği bölgeler, klimatik bölgelerdir. Yeryüzünde matematik
ve özel konum etkisine bağlı olarak çok çeşitli klimatik bölge vardır.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye gibi bir orta kuşak ülkesinde görülebilecek klimatik bölgelerden biri değildir?

A) Akdeniz                    B) Tundra
C) Ilıman okyanus         D) Karasal
E) Sert karasal


12

Yukarıda verilen Dünya haritasında taranarak gösterilen alan, hangi fiziki bölgeyi ifade etmektedir?

A) Akdeniz klimatik bölgesi
B) Dağlık bölgeler
C) Alp-Himalaya bölgesi
D) Deprem bölgesi
E) Okyanus sırtları bölgesi


13

Yukarıdaki Dünya haritası üzerinde taranarak gösterilen kültür bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arap Birliği Bölgesi
B) İskandinavya Bölgesi
C) Türk Dünyası Bölgesi
D) Slav Irkları Bölgesi
E) Çin Kültür Bölgesi


14

Gelgit esnasında suların kabarma ve ve çekilme seviyeleri arasındaki dikey yükselti farkına gelgit genliği adı verilir. Gel-git genliği su kütlesinin büyüklüğü ile doğru
orantılıdır.

Buna göre, gelgit genliğine göre bölgeler oluşturulmak istense yukarıdaki harita verilen alanlardan hangisi gel-git genliği az olan bölgeler kapsamına dahil edilirdi?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V


15

Havzasındaki sularını denizlere ulaştıran akarsuların havzaları açıkken, ulaştıramayan akarsuların havzaları kapalı olma özelliği gösterir.

Buna göre, haritada işaretli olan bölgelerden hangisinde akarsuların havzaları kapalı olma özelliği gösterir?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V


16

Taşların çözülmesi; fiziksel, kimyasal ve biyolojik olmak üzere üç farklı şekilde olmaktadır. Taşları oluşturan minerallerin kimyasal yapılarında bozulma olmadan daha küçük parçalara ayrılması ya da ufalanması şeklinde oluşan çözülmeye fiziksel çözülme adı verilir.

Taşların çözülme türlerine göre bölgeleri oluşturulmak istense haritada verilen hangi alanlarda fiziksel çözülme bölgesinin sınırlarının daha geniş olacağı görülür?

A) I ve II        B) I ve IV        C) II ve III
D) III ve IV        E) IV ve V


17

Yukarıdaki haritada işaretlenmiş alanların hangi ikisinde ormancılık ve orman ürünleri üretim bölgesine örnek olarak gösterilebilir?

A) I ve II             B) I ve IV
C) II ve III          D) III ve IV
E) IV ve V


üst