Menu

TEST : Online - 9. Sınıf dış kuvvetler - yerin şekillenmesi testi

• 346 defa çözüldü.

Online - 9. Sınıf dış kuvvetler - yerin şekillenmesi konu testi çöz.

1

Yukarıdaki harita üzerinde işaretlenen merkezlerden hangisinde fiziksel ufalanma diğer merkezlere göre en fazladır?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

2

Toprağın dış kuvvetler tarafından aşındırılıp taşınması olayına erozyon denir.
Aşağıdakilerden hangisi erozyonu artıran nedenler arasında yer almaz?

A) Tarlaların eğim yönünde sürülmesi
B) Meraların ve çayırların aşırı otlatılması
C) Tarım topraklarında anız yakılması
D) Nöbetleşe tarımın yapılması
E) Tarım alanlarının nadasa bırakılması

3

Aşağıdaki haritada, fiziksel ve kimyasal çözülmenin şiddetli olduğu bazı yerler gösterilmiştir.

Bu yerlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toprakların verimsizliği            B) Bitki örtüsü
C) Nem miktarı                           D) Yükselti
E) Yağış miktarı

4

Kayaçların yapılarında her hangi bir bozulma ya da değişme olmayan çözülme türünün etkiliği olduğu.

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel ufalanmanın görüldüğü yerlerin ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Yağış miktarının az olması
B) Bitki örtüsünün cılız olması
C) Sıcaklık farklarının fazla olması
D) Tarımsal üretimin fazla olması
E) Yağış rejiminin düzensiz olması

5

Yer çekiminin etkisiyle toprak tabakasının, ana kaya kütlesiyle birlikte, yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi eğim doğrultusunda kaymasına heyelan adı verilir. Karadeniz Bölgesi'nde en fazla yağış ilkbahar mevsiminde düşmemesine karşın, heyelan olayı en fazla ilkbahar mevsiminde görülür.

Bu durum en çok aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?

A) Rüzgâr etkisinin artması
B) Tarım çalışmalarına başlanması
C) Kar erimelerinin hızlanması
D) Bitki örtüsünün gürleşmesi
E) Meraların aşırı otlatılması

6

Rüzgâr ve akarsu erozyonunun birlikte etkili olduğu yörelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Bitki örtüsünün cılız olması
B) Nüfus yoğunluğunun fazla olması
C) Tarımsal verimin düşük olması
D) Yer şekillerinin eğimli olması
E) Dayanıksız kayaçların fazla olması

7

Aşağıdakilerden hangisi erozyonunu önleme çalışmalarından biri değildir?

A) Eğimli yamaçları ağaçlandırmak
B) Nöbetleşe ekim yapmak
C) Meraları koruma altına almak
D) Tarım alanlarını nadasa bırakmak
E) Bitki örtüsünü korumak

8

Topraktaki verimin artması,çözülmenin dengeli olmasına bağlıdır. Fiziksel ve kimyasal
çözülmenin dengeli olması gerekir. Aşağıda beş bölgede gerçekleşen fiziksel ve kimyasal çözülmenin payı verilmiştir.

Toprakların sadece fiziksel ve kimyasal çözünmeyle oluştukları düşünüldüğünde hangisinde verim diğerlerine göre daha fazladır?

9

Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde kimyasal ufalanma en az etkilidir?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

10

Toprağın akarsular ve rüzgârla taşınması ve sürüklenmesine erozyon denir.

Yukarıdaki Türkiye haritasında verilen merkezlerin hangisinde rüzgâr erozyonunun diğerlerine göre daha fazla olması beklenir?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

11

Kayaçların, suyun etkisiyle fiziksel ve kimyasal yapılarında meydana gelen değişikliğe kimyasal çözülme denir. Kimyasal çözülme, yağışların fazla ve düzenli olduğu yerlerde çok daha fazladır.

Buna göre, aşağıda aylık yağış dağılışları verilen merkezlerden hangisinde kimyasal çözülmenin diğerlerine göre daha fazla olması beklenir?

12

Toprağın dış kuvvetler tarafından aşındırılıp taşınması olayına erozyon denir.

Aşağıdakilerden hangisi erozyonu artıran nedenler arasında yer almaz?

A) Tarlaların eğim yönünde paralel sürülmesi
B) Meraların ve çayırların aşırı otlatılması
C) Tarım topraklarında anız yakılması
D) Tarım alanlarının nadasa bırakılması
E) Nöbetleşe tarımın yapılması

13

– Eğimin fazla olması
– Tabakaların eğim yönünde uzanışı
– Topraktaki kil oranı

Heyelanın oluşmasına yukarıdaki özelliklerin dışında aşağıdakilerden hangisinin payı büyüktür?

A) Enlem etkisi
B) Yağışın fazla olması
C) Bitki örtüsünün gür olması
D) Nadas uygulamasının yaygın olması
E) Sıcaklık farkının az olması

14

Yıllık yağış miktarının az, bitki örtüsünün cılız olduğu kurak yarı kurak bölgelerde rüzgâr erozyonunun etkisi fazladır.

Buna göre, yukarıdaki yörelerden hangisinde rüzgâr erozyonunun etkisi en fazladır?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

15

Toprak örtüsünün akarsu, sel ve rüzgâr gibi dış kuvvetlerin etkisiyle aşındırılarak süpürülmesi ve taşınmasına erozyon denir.

Aşağıdakilerden hangisi, erozyonu artıran faktörlerden biri değildir?

A) Eğimli yamaçların taraçalandırılması
B) Tarlaların eğim yönünde sürülmesi
C) Sağnak ve düzensiz yağışlar
D) Orman yangınları
E) Bitki örtüsünün tahrip edilmesi

üst