Menu

TEST : Online - 9. Sınıf iç kuvvetler (yerin şekillenmesi) testi

• 228 defa çözüldü.

Online - 9. Sınıf iç kuvvetler (yerin şekillenmesi) konu testi çöz.

1

Aşağıda Türkiye'de bazı yer şekillerinin oluşumu açıklanmıştır.
I. Kızılırmak nehrinin denize döküldüğü yerde Bafra deltası oluşmuştur.
II. Buzullar Doğu Karadeniz Dağları'nda buzul vadileri oluşturmuştur.
III. Dalgaların aşındırıcı etkileri sonucu Akdeniz kıyılarında falezler oluşmuştur.
IV. Volkanik faaliyetlere bağlı olarak Ağrı Dağı Türkiye'nin en yüksek dağı hâline gelmiştir.
V. Akarsu ve rüzgâr erozyonu, Ürgüp-Göreme çevresinde peribacalarını oluşturmuştur.

Bunlardan hangisinin ortaya çıkmasında iç kuvvetlerin etkili olduğu söylenebilir?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

2

Yer kabuğunda meydana gelen aşağıdaki olaylardan hangisi iç kuvvetler sonucu ortaya çıkmamıştır?

A) Tabakaların kırılması
B) Taşların başkalaşması
C) Toprağın taşınması
D) Tektonik depremler
E) Dağ oluşumu hareketleri

3

Yeryüzünün şekillenmesinde etkili olan iç kuvvetlerin özellikleri arasında gösterilemez?

A) Epirojenik hareketler çok yavaş gerçekleşen olaylardır.
B) Depremler yer kabuğundaki kırıkların bulunduğu yerlerde daha etkilidir.
C) İç kuvvetlerin etkisi, ancak dış kuvvetlerin etkisi başlarsa sona erer.
D) Orojenik hareketlerle tabaka uyumları bozulur.
E) Volkanik hareketlerle yeryüzü şekilleri hızlı bir değişime uğrar.

4

I. Akarsuların enerji potansiyellerinin fazla olması
II. Yer şekillerinin ortalama yükseltisinin fazla olması
III. Yükseltisi fazla olan ovaların varlığı gibi olaylar Türkiye'de yer şekillerinin oluşumunda etkili olan hangi kuvvetin etkisini kanıtlar?

A) Volkanik hareketlerin
B) Buzul aşındırmasının
C) Rüzgâr aşındırmasının
D) Orojenik hareketlerin
E) Epirojenik yükselmenin

5

Yer şekillerinin görünüşü ve yükseltisi, iç ve dış kuvvetlerin karşılıklı etkileşimi ile sürekli olarak değişir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinin oluşumunda iç kuvvetlerin payı en büyüktür?

A) Kıta oluşumunda
B) Dalga ve gelgit oluşumunda
C) Akarsu vadilerinin oluşumunda
D) Kayaçların çözülmesinde
E) Falez oluşumunda

6

Yeryüzü şekillerinin oluşmasında büyük etkisi olan ve kaynağını yerin merkezinden
alan kuvvetlere iç kuvvetler denir.
I. Orojenez
II. Deprem
III. Epirojenez
IV. Volkanizma

Buna göre yukarıda verilen iç kuvvetlerden hangileri çok yavaş gelişmesine rağmen geniş etki alanlarına sahiptir?

A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) II ve IV
E) III ve IV

7

Yeryüzünde meydana gelen aşağıdaki olaylardan hangisinin oluşumunda iç kuvvetlerin doğrudan etkili olduğu söylenemez?

A) Orojenez             B ) Volkanizma
C) Deprem              D ) Heyelan
E) Epirojenez

8

Aşağıda farklı iki bölgenin yer yapısını gösteren kesitler verilmiştir.

Buna göre, bu iki bölgede meydana gelen değişimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. bölgede volkanik hareketler etkilidir.
B) I. bölgede sıradağlar oluşmuştur.
C) Her iki bölge de dağ oluşum hareketleriyle oluşmuştur.
D) Deprem riski II.bölgede daha fazladır.
E) II. bölgede tabakaların birbirleriyle olan uyumu bozulmuştur.

9

Yer kabuğunu oluşturan tabakaların çok derinden kırılmaya uğradığı bir alanda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

A) Akarsuların büklümler çizmesi
B) Volkanizmanın oluşması
C) Kalkerli arazinin yaygınlık göstermesi
D) Yer altı sularının faaliyetlerini artırması
E) Kimyasal çözülmenin artması

10

I. Taş kömürü yataklarının oluşması
II. Petrol yataklarının oluşması
III. Alp - Himalaya orojenezinin oluşması
IV. Egeid kıtasının çökmesi
V. İstanbul Boğazı'nın oluşması

Yukarıda verilen olaylardan hangisi I. jeolojik zamanda meydana gelmiştir?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

11

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'nun günümüze yakın jeoloik zamanlarda oluştuğunun kanıtlarından biri olamaz?

A) Akarsuların dar ve derin vadiler içinde akması
B) Büyük bir bölümünün deprem riski altında olması
C) Volkan dağlarının sönmüş olması
D) Ortalama yükseltisinin fazla olması
E) Linyit madeninin geniş alanlarda görülmesi

12

Aşağıda verilen jeolojik zamanlar ile bu zamanlara özgü olaylar eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Taş kömürünün oluşumu – I. zaman
B) Ege Denizi'nin oluşması – IV. zaman
C) Toros ve Karadeniz sıradağlarının oluşumu – II. zaman
D) Petrol ve linyit yataklarının oluşumu – III. zaman
E) Ural ve İskandinav Dağları oluşumu – I. zaman

13

Orojenik hareketler sırasında tortul tabakalar kıvrılamayacak kadar sert ise kırılır. Kırılma sonucunda çöken yerlere graben denir.

Buna göre, Türkiye'de bulunan aşağıdaki ovalardan hangisi tamamıyla bir graben alan içine yerleşmiş bir akarsudur?

A) Fırat                B) Aksu
C) Göksu              D) Gediz
E) Filyos

14

- Linyit ve petrol yataklarının oluşması
- Alp orojenezinin oluşması
- Kıtaların birbirinden ayrılması

Yukarıda verilen olaylardan aşağıdaki jeolojik zamanların hangisinde oluşmuştur?

A) İlkel zaman                  C) İkinci zaman
B) Birinci zaman               D) Dördüncü zaman
E) Üçüncü zaman

üst