Menu

TEST : Online - 9. Sınıf iklim bilgisi, atmosfer ve sıcaklık testi

• 379 defa çözüldü.

Online - 9. Sınıf iklim bilgisi, atmosfer ve sıcaklık konu testi çöz.

1

Atmosferin özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Atmosferde yükseldikçe sıcaklık sürekli olarak azalır.
B) Dünya'yı yer çekiminin etkisiyle çepeçevre saran bir gaz tabakasıdır.
C) Yoğunluğu yükseldikçe azalır.
D) Kalınlığı Ekvator'da fazla kutuplarda azdır.
E) Meteorolojik olaylar en alt katmanında oluşur.

2

Meteoroloji, atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleri ile inceleyen ve bu hava olaylarının canlılar ve dünya açısından ortaya çıkaracağı sonuçları araştıran bir bilim dalıdır.

Meteoroloji bu araştırma ve gözlemlerini özellikle atmosferin hangi katmanında yapar?

A) Stratosfer            B) Mezosfer
C) Troposfer             D) Termosfer
E ) Ozonosfer

3

Troposfer'de yerden yükseldikçe bazı unsurlar değişim göstererek ya artar ya da
azalır.
Troposfer'de yerden yükseldikçe aşağıdakilerden hangisinde bir azalma söz konusu olmaz?

A) Gaz miktarı            B) Sıcaklık
C) Basınç                   D) Yağış
E) Gaz yoğunluğu

4

Güneş ışınlarının bir kısmı yeryüzüne çarparak geri yansır. Bu olaya albedo denir.

Aşağıdaki yüzeylerden hangisinde albedo diğerlerine göre daha fazla olmaktadır?

A) Kayalık alanlar
B) Göl yüzeyleri
C) Ormanlık alanlar
D) Kar ve buz yüzeyleri
E) Deniz yüzeyleri

5

Troposfer katmanı, atmosferin diğer katları arasında sıcaklık değişiminin en fazla olduğu katmandır. Örneğin, sıcaklık bu katman içinde yerden yükseldikçe her 100 metrede 0,5 °C azalır.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisinde açıklanmıştır?

A) Yükseldikçe atmosferin kalınlığının azalması
B) Atmosferin daha çok yerden yansıyan ışınlarla ısınması
C) Ozon tabakasının incelmesi
D) Güneş ışınlarının atmosferde absorbe edilmesi
E) Yükseldikçe atmosfer basıncının azalması

6

Atmosfer, Dünya'nın koruyucu tabakasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi, atmosferin Dünya'ya olan etkilerinden biri değildir?

A) Dünya'nın aşırı ısınmasını ve soğumasını önler.
B) Dünya'yı meteorlara karşı korur.
C) Biyoçeşitliliğin devamına olanak sağlar.
D) Güneş'in yaydığı zararlı ışınlardan korur.
E) Mevsimlerin oluşmasını sağlar.

7

Sinoptik gözlemler, aşağıdakilerden hangisini amaçlamaktadır?

A) Bulutluluk oranını tespit etmeyi
B) İklim elemanlarını karşılaştırmayı
C) Günlük hava tahminleri yapmayı
D) Bitkilerin büyüme devrelerini gözlemlemeyi
E) Uzun süreli atmosfer elemanlarının ortalamalarına ulaşmayı

8

Atmosfer daha çok yere çarpıp yansıyan Güneş ışınları tarafından ısıtılır. Bunun sonucu olarak, atmosfer alttan ısınan ve yerden yükseldikçe sıcaklığın azaldığı bir kütle olma özelliği gösterir.

Aşağıdakilerden hangisi, atmosferin daha çok yerden yansıyan ışınlarla ısındığının kanıtlarından biridir?

A) Gündüzlerin gecelerden sıcak olması
B) Öğleden sonra ölçülen sıcaklığın sabah saatlerine göre daha yüksek olması
C) İlkbahar sıcaklık ortalamalarının sonbahar sıcaklık ortalamalarından yüksek olması
D) Yerden yükseldilçe sıcaklığın her 200 metrede 1 °C azalması
E) Kuzey Yarım Küre'de en yüksek sıcaklıklara temmuz ve ağustos aylarında ulaşılması

9

Atmosferi oluşturan katmanların yoğunlukları yerden yükseldikçe azalır. Yoğunluğun
en fazla olduğu katman ise troposfer katmanıdır.
Buna göre, atmosferin en yoğun katmanının troposfer olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Daha çok yerden yansıyan ışınlarla ısınması
B) Meteorolojik olayların görülmesi
C) Yükseklere çıkıldıkça sıcakIığın azalması
D) Yer çekiminin en fazla bu katmanı etkilemesi
E) Atmosferin kutuplara doğru gidildikçe kalınlığının azalması

10

Meteorolojik olaylar denilen dolu, kar, yağmur, bulut, çiy, kırağı gibi atmosferik olayların sadece troposfer katmanında oluşmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıcaklığının çok fazla değişmesi
B) Yerden yükseIdikçe sıcakIığının azalması
C) Yerden yansıyan ışınlarla ısınması
D) Kalınlığının her yerde aynı olmaması
E) Su buharının tamamının burada bulunması

11

I. İnsanların sanayileşme faaliyetlerinin etkisiyle zarar görerek, Güneş'in gönderdiği zararlı ışınları eskiden olduğu kadar tutamayan katmandır.
II. Atmosferin en hareketli katmanı olup özellikle içindeki su buharı gazı nedeniyle meteorolojik oIayIarın oluştuğu katmandır.
III. Radyo dalgalarının yansıtıldığı katmandır.
Yukarıda, atmosferin bazı katmanIarının etkileri verilmiştir.
Bu etkileri oluşturan katmanlar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

12

Işık alamayan yerler aydınlanamadıklarından karanlık olmak zorundadır. Fakat atmosfer ortamında Güneş ışığını doğrudan alamayan yerler dolaylı olarak olsa ışık almakta ve yarı aydınlık (gölge) durumu yaşamaktadırlar.

Buna göre, gölgelik alanların tam karanlık olmamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya'nın günlük ve yıllık hareketi
B) Güneş ışınlarının atmosferde difüzyona uğraması
C) Denizlerin geniş yer kaplaması
D) Havadaki su buharının Güneş ışığını emmesi
E) Bulutların Güneş ışığını belli bir miktar geçirmeleri

13

Atmosfer'i oluşturan,
I. Azot
II. Oksijen
III. Karbondioksit
IV. Su buharı
V. Asal gazlar
gibi gazlardan hangilerinin miktarı sürekli olarak değişir?

A) Yalnız I         B) Yalnız II
C) I ve IV         D) III ve IV
E) IV ve V

üst