Menu

TEST : Online - 9. Sınıf insan ve çevre testi 1

• 180 defa çözüldü.

Online - 9. Sınıf insan ve çevre konu testi çöz.

1

I. Havada CO2 oranının artması
II. Toprakta tarım ilacı kalıntılarının artması
III. Havada nem miktarının artması
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri çevre kirliliğinin göstergelerinden olamaz?

A) Yalnız I               B) Yalnız II
C) Yalnız III            D) I ve III
E) II ve III


2

I. Büyük tektonik depremlerin oluşması
II. Büyük kentlerde solunum yolu hastalıklarının artması
III. Bazı kıyılarımızda aşırı kullanım nedeniyle denize girilememesi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri çevre kirliliğinin göstergesidir?

A) Yalnız I               B) Yalnız II
C) Yalnız III            D) I ve II
E) II ve III


3

I. Ova tabanlarına yerleşme
II. Tarla açmak için ağaç kesme
III. Toprağı ekip biçme
IV. Evsel atıkları denize dökme
V. Akarsular üzerine baraj yapma
Yukarıdakilerden hangisi insanın doğal çevre üzerinde sebep olduğu olumsuz etkilerden biri değildir?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V


4

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine sebep olan tesislerden biri değildir?

A) Jeotermal santraller
B) Demir-çelik fabrikaları
C) Termik santraller
D) Çimento fabrikaları
E) Petro-kimya tesisleri5

Günlük yaşantımızda, ekonomik etkinliklerimizi sürdürmek için doğadan yararlanmaktayız. Ancak gereğinden fazla kullanım, doğada kirliliğe sebep olmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi insanın sebep olduğu kirliliğe örnek oluşturmaz?

A) Fosil yakıtların evlerin ısıtılmasında kullanılması
B) Taşıt sayısının her geçen gün artması
C) Ev yapmak için ağaçların kesilmesi
D) Verimin yüksek olması için kimyasal gübre kullanımı
E) Kıyı balıkçılığı yapılması


6

Gözlemevinde yapılan çalışmaları anlatan bilim adamı, "Üniversitemizin bu gözlemevi, ilk kurulduğu yıllarda gökyüzünü gözlemleyebilmek için en ideal yerde bulunuyordu. Ancak geçen yıllarda, hemen yakınımızda bulunan şehirlerin büyümesi nedeniyle gece gözlem yapmamız giderek zorlaşıyor." ifadesi ile aşağıdaki kirlilik türlerinden hangisine işaret etmektedir?

A) Radyoaktif kirlilik
B) Işık kirliliği
C) Su kirliliği
D) Hava kirliliği
E) Toprak kirliliği


7

Aşağıdakilerden hangisi özellikle şehirler ve sanayi bölgelerinde daha çok yaşanan hava kirliliğini önlemek için alınacak tedbirlerden biri değildir?

A) Kaliteli yakıt kullanmak
B) Şehirlerde doğal gaz kullanımını yaygınlaştırmak
C) Gecekondu yapımını engellemek
D) Anız yakmayı engellemek
E) Egzos gazı ölçümü denetimini artırmak


8

Su, doğal ortamda pek çok çözünmüş madde, parçacık ve canlı organizma içerir. Sulara karışan atıklar oldukça çeşitlidir.
Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğinde en az paya sahiptir?

A) Tarımsal ürün atıkları
B) Sanayi atıkları
C) Kanalizasyon suları
D) Böcek ilaçları atıkları
E) Kimyasal gübre atıkları


9

Yer şekilleri ve iklim, insanın ekonomik faaliyetlerinde en önemli doğal etkenlerdir.
Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi üzerinde iklim ve yer şekillerinin birlikte etkisinden söz edilemez?

A) Akarsularda su sporları yapmada
B) Hidroelektrik enerji üretiminde
C) Kara yolu ulaşımında
D) Tarımda makineleşmenin yaygınlaştırılmasında
E) Demir yolu ulaşımında


10

İnsanın ihtiyaçlarını karşılayan en değerli varlık, topraktır. Toprak için en büyük kirletici ise katı ve sıvı atıklardır. Ayrıca hava ve su yoluyla, toprakta kimyasal kirlenme de gerçekleşir.
Aşağıdakilerden hangisi toprak kirlenmesine örnek oluşturmaz?

A) Tarım alanları üzerine yol yapılması
B) Tarım alanlarında kimyasal ilaç kullanımı
C) Verimli alanların yerleşmeye açılması
D) Düz alanların üzerine havaalanı inşaa edilmesi
E) Kuru tarım yönteminin kullanılması


11

Aşağıdakilerden hangisi insanın doğal çevre üzerine etkisine örnek olarak gösterilemez?

A) Volkanik arazilerde taş evler yapmak
B) Tarla açmak için ağaç kesmek
C) Yol yapmak için denizi doldurmak
D) İçme suyu için baraj yapmak
E) Enerji üretmek için fosil yakıtları yakmak


12

Aşağıdakilerden hangisi doğal çevrenin insan yaşamı üzerine etkisine örnek
oluşturmaz?

A) Doğu Anadolu Bölgesi'nde hidroelektrik enerji üretiminin çok olması
B) Akdeniz Bölgesi'nde deniz turizminin gelişmesi
C) Marmara Bölgesi'nde nüfusun yoğunlaşması
D) İç Anadolu'da tahıl tarımının gelişmesi
E) Karadeniz Bölgesi'nde çay ve fındık yetiştirilmesi


13

Aşağıdakilerden hangisi insanın, doğal çevrenin elemanlarından olan bitki ve hayvanların yaşamını etkileyen, olumsuz faaliyetlerinden değildir?

A) Bataklıkları kurutma
B) Kültür balıkçılığı yapma
C) Meraları aşırı otlatma
D) Ormanları yerleşime açma
E) Tarımsal ilaç kullanma


14

Su kirliliğinden en çok etkilenen ortam, denizlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi denizlerin kirlenmesinde etkili değildir?

A) Tanker kazaları
B) Irmaklara dökülen sanayi atıkları
C) Kıyı şehirlerinin evsel atıkları
D) Kazalar sonucu batan gemiler
E) Turistik tekne turları


15

Aşağıdakilerden hangisi gürültü kontrolü kapsamnda yapılacak işlemlerden değildir?

A) Gürültü kaynağındaki seslerin kabul edilebilir seviyeye indirilmesini sağlamak.
B) Gürültü kaynağındaki sesleri, hoşa giden veya daha az rahatsız eden bir başka ses ile maskelemek.
C) Gürültü kaynağındaki ses yok etmek veya sesi azaltmak.
D) Gürültü kaynağından etkilenecek alıcıyı uzağa taşımak.
E) Gürültü kaynağındaki seslerin akustik özelliğini değiştirmek.


16

Evlerde kullanılan piller atıldıktan sonra çeşitli problemlere neden olurlar.
Aşağıdakilerden hangisi pillerle ilgili doğru bir tespit değildir?

A) Yer altı suyu kirlenmesine neden olabilirler.
B) Toprak kirlenmesine neden olabilirler.
C) Evsel atıklarla birlikte depolanmasına izin verilmez.
D) Doğadan yok olmaları oldukça uzun bir zaman dilimi alır.
E) Hava kirlenmesine neden olabilirler.


17

Hava, su ve toprak kirliliği olarak ele alınan küresel sorun aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çevre kirliliği              B) Hava kirliliği
C) Su kirliliği                   D) Toprak kirliliği
E) Gürültü kirliliği


18

Çevre kirliliğine neden olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan faaliyetleri
B) Plansız kentleşme
C) Endüstrileşme
D) Küresel ısınma
E) Madde döngüleri


19

Çevreyi korumada alınabilecek en önemli teknolojik önlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğal hayatı korumak
B) Nüfus artışını durdurmak
C) Geri dönüşümü tesisleri kurmak
D) Şehirleşmeyi engellemek
E) Fabrikaları kapatmak


20

Aşağıdakilerden hangisi bir çevre sorununa neden olmaz?

A) Doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi
B) Tarımsal faaliyetlerde su kullanımının yaygınlaştırılması
C) Köyden kente olan hızlı göç hareketleri
D) Sanayileşme hızının artması
E) Besin alanlarının aşırı kullanımı ve konut alanına dönüştürülmesi


21

Aşağıdakilerden hangisi bir çevre sorunu değildir?

A) Hava kirliliği                  B) Deprem
C) Asit yağmurları              D) Küresel ısınma
E) Tanker kazaları


22

Aşağıdaki atıklardan hangisinin geri dönüşümü mümkün değildir?

A) Kağıt               B) Plastik
C) Cam                D) Kömür
E) Alüminyum


23

İnsan faaliyetlerine bağlı olarak yeryüzündeki, okyanuslarındaki ve atmosferin alt bölümlerindeki sıcaklık artışına küresel ısınma adı verilmektedir.
Küresel ısınmanın en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toprak kirliliği                  B) Su kirliliği
C) Hava kirliliği                     D) Besin kirlenmesi
E) Nükleer kirlenme


üst