Menu

TEST : Online - 9. Sınıf insan ve çevre testi

• 319 defa çözüldü.

Online - 9. Sınıf insan ve çevre konu testi çöz.

1

Yeryüzünde eğim, toprak, su ve canlılar arasında hassas bir denge vardır.

Bu hassas doğal dengenin bozulması aşağıdaki olaylardan hangisinin oluşumunu hızlandırır?

A) Heyelanların                     B) Erozyonun
C) Kimyasal çözülmenin         D) Depremlerin
E) Orojenezin

2

I. İzmit Körfezi'nde balık soylarının sona ermesi
II. Marmara Denizi’nde denize girilememesi
III. İçme sularında kanalizasyon atıklarının görülmesi

Yukarıda belirtilenler hangi çevre kirlenmesi türüne örnektir?

A) Su kirliliği                   B) Hava kirliliği
C) Kıyı kirliliği                 D) Gürültü kirliliği
E) Toprak kirliliği

3

Tüm canlıların (bitki, hayvan ve insanın) çevre ile ilişkilerini inceleyen bilim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zooloji             B) Botanik
C) Coğrafya          D) Ekoloji
E) Biyoloji

4

İnsanın doğal çevre üzerindeki baskısı, teknoloji geliştikçe ve nüfus arttıkça daha da fazlalaşmaktadır.

Yukarıda verilen dünya haritası üzerinde gösterilen noktalardan hangisinde bu baskının daha çok olduğu söylenebilir?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

5

I. Güneş’ten enerji elde etme
II. Akarsulardan enerji elde etme
III. Fosil yakıtlarından enerji elde etme
IV. Rüzgârlardan enerji elde etme
V. Dalga gücünden enerji elde etme
Günümüzde insanoğlunun en çok ihtiyaç duyduğu şey enerjidir. Yukarıda,  insanın, ihtiyaç duyduğu enerjiyi elde ettiği çeşitli kaynaklar verilmiştir.

Bunlardan hangisi ya da hangilerinin doğal çevreye daha çok zarar verdiği söylenebilir?

A) I ve II            B) II ve III
D) I ve IV           D) II ve V
E) IV ve V

6

– Temizleyebileceğinden fazla zehirli gaz yüklenmesi atmosferi olumsuz etkiler.
– Tarımda gereğinden fazla kimyasal gübre kullanımı ortamı kirletir.
– Evsel atıkların akarsulara bırakılması canlıları olumsuz etkiler.
– Eğlence mekanlarında kullanılan yüksek ses, insan sağlığını olumsuz etkilemektedir.

Yukarıda verilen örnekler, aşağıdaki kirlilik türlerinden hangisini açıklamaz?

A) Işık kirliliği                      B) Toprak kirliliği
C) Gürültü kirliliği                D) Su kirliliği
E) Hava kirliliği

7

Bir bölgenin havasının çeşitli kaynaklar tarafından, doğal yapısının bozulmasına hava kirliliği denir.

Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi hava kirliliğine sebep olmaz?

A) Çöplerin yakılması
B) Kanal sularının akarsulara bırakılması
C) Orman yangınları
D) Fosil yakıtların yakılması
E) Egzoz gazları

8

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine sebep olan gazlardan biri olamaz?

A) Metan                           B) Karbondioksit
C) Kloroflorokarbon            D) Karbonmonoksit
E) Oksijen

9

Atmosferin yüksek tabakalarında CO2 tabakasının oluşumu, yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarını engelleyerek atmosferin ısınmasına yol açar.

Küresel ısınma olarak tanımlanan bu olay aşağıdakilerden hangisine sebep olmaz?

A) İklimlerin değişmesine
B) Buzulların erimesine
C) Nüfusun artmasına
D) Kıyı çizgisinin yükselmesine
E) Sıcaklık ortalamasının yükselmesine

10

Aşağıdakilerden hangisi insanın doğal çevre üzerinde olumsuz etki yaratacak bir faaliyet değildir?

A) Rafting yapmak            B) Denizi doldurmak
C) Tüneller açmak            D) Bataklıkları kurutmak
E) Ağaç kesmek

11

Aşağıdaki tarımsal faaliyetlerden hangisi su kirliliğinde en az paya sahiptir?

A) Tarım ilacı kullanımı
B) Tarımsal ürünlerin yıkanması
C) Kimyasal gübre kullanımı
D) Tarımsal ürün fazlasının suya bırakılması
E) Böcek ilacı kullanımı

12

Aşağıdaki olaylardan hangisi denizlerin kirlenmesi ile ortaya çıkmış çevre sorunlarından biri değildir?

A) Meksika Körfezi'nde balıkların kıyıya vurması
B) İzmit Körfezi'nde canlı yaşamaması
C) Bazı balık türlerinin kirlilikle yok olması
D) Marmara Denizi'nde denize girilememesi
E) Kızıldeniz’de yaşayan canlıların Süveyş Kanalı'nı geçerek Akdeniz'e ulaşması

13

Birden fazla ülkenin kıyısı olan denizlerde, uluslararası anlaşmazlıklar nedeniyle zaman zaman kirlilik düzeyi artmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda belirtilen denizlerden biri olamaz?

A) Karadeniz            B) Marmara
C) Ege                    D) Akdeniz
E) Baltık

14

Yeryüzü şekillerinin engebeli olması, çoğunlukla insanın faaliyetlerini olumsuz etkiler.

Aşağıda belirtilen faaliyetlerden hangisi engebeli yeryüzü şekillerinden olumsuz etkilenmez?

A) Hidroelektrik enerji üretimi
B) Çay tarımı
C) Buğday tarımı
D) Termik santraller
E) Karayolu ulaşımı

15

Çeşitli atıkların suya bırakılması ile oluşan su kirliliğinin, canlılar üzerindeki en büyük olumsuz etkisi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A) Suyun çevresinde kötü koku oluşması
B) Su tabanının yosunlaşması
C) İçme suyu arıtma tesislerinin kurulması
D) Balıkların kitleler hâlinde ölmesi
E) Suda, çözünebilen tuz ve gaz parçacıklarının birikmesi

16

Bugünkü çevre sorunlarını başlatan temel neden aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğal kaynakların tükenmesi
B) Ekolojik dengenin bozulması
C) Hızlı nüfus artışı
D) Teknolojinin gelişmesi
E) İçme sularının kirlenmesi

17

Aşağıdakilerden hangisi insanın çevre üzerindeki doğrudan etkisine örnek gösterilemez?

A) Açılan taş ocakları çevresinde doğal hayatın sona ermesi
B) Yüksek binalar nedeniyle, rüzgârın kirli havayı şehir merkezlerinden uzaklaştıramaması
C) Kimyasal atıklar nedeniyle bazı körfezlerde canlı yaşamının sona ermesi
D) Meraların aşırı otlatılması nedeniyle erozyonun şiddetlenmesi
E) Üzerindeki buzulların erimesi nedeniyle İskandinav yarımadasının yükselmesi

18

Aşağıdakilerden hangisi çevre koşullarının insan yaşamı üzerindeki etkisine örnek oluşturmaz?

A) Nüfusun orta kuşakta yoğunlaşması
B) Karadeniz'de ahşap evler yapılması
C) İran'da nüfus artışının yüksek olması
D) Ekvator'da yüksek yerlerde insanların yaşaması
E) İlk medeniyetlerin Mezopotamya ve Mısır'da Nil nehri çevresinde kurulması

19

Elektromanyetik dalgalar ve parçacıklar biçimindeki enerji yayılımı, aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

A) Radyoaktif kirlilik
B) Işık kirliliği
C) Gürültü kirliliği
D) Hava kirliliği
E) Toprak kirliliği

20

80'li yıllarda Çernobil'de yaşanan kaza, binlerce kilometre ötedeki Karadeniz'i de etkilemiş; radyoaktif atıklar insan, hayvan ve bitkiler üzerinde kalıcı izler bırakarak
ekolojik dengeyi bozmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi radyoaktif kirliliği önlemede etkin bir yöntemdir?

A) Organik tarım uygulamasına geçilmelidir.
B) Şehir ve sanayi atıkları artırılmalıdır.
C) Şehirlerde yeşil alanlar çoğaltılmalıdır.
D) Enerji ihtiyacı, alternatif enerji kaynakları ile karşılanmalıdır.
E) Gereksiz aydınlatmalardan kaçınılmalıdır.

21

Muhteşem dörtlünün hangi elemanı, ekolojinin inceleme alanına girer?

A) Biyosfer
B) Atmosfer
C) Litosfer
D) Hidrosfer
E) Taş küre

22

I. Maden ocakları açmak
II. Limanlar inşaa etmek
III. Tarımda kimyasal gübre kullanmak
IV. Akarsular üzerine baraj yapmak
V. Sanayi atıklarını akarsulara bırakmak
Yukarıda verilenlerden hangisi insanın meydana getirdiği toprak kirliliğine örnek oluşturur?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

23

Aşağıdakilerden hangisi insanın doğal çevre üzerinde olumsuz etki yaratacak faaliyetlerinden biri değildir?

A) Gölleri kurutmak
B) Su sporları yapmak
C) Tarla açmak için ağaç kesmek
D) Liman inşaa etmek
E) Evsel atıkları yakmak

24

İnsanın aşağıdaki seçeneklerde verilen faaliyetlerinden hangisi hava kirliliğine sebep olmaz?

A) Fosil yakıtlar kullanmak
B) Şehirlerde toplu taşımaya yönelmek
C) Sanayi tesislerini çoğaltmak
D) Anız yakmak
E) Motorlu taşıt sayısını artırmak

üst