Menu

TEST : Online - 9. Sınıf nem ve yağış testi 1

• 274 defa çözüldü.

Online - 9. Sınıf nem ve yağış konu testi çöz.

1

Atmosferdeki su buharının kaynağı yeryüzündeki buharlaşmadır. Aşağıdakilerden hangisinin buharlaşmayla ilgisi yoktur?

A) Basınç             B) Buharlaşma yüzeyi
C) Rüzgâr            D) Sıcaklık
E) Boylam

2

Atmosferdeki nem, kıyılardan karaların iç kesimlerine gidildikçe ve yerden yükseldikçe azalır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A) Buharlaşmanın artmasına
B) Mevsimlerin süresinin uzamasına
C) Sıcaklık farklarının artmasına
D) Bitki örtüsünün çeşitlenmesine
E) Yerin ısı kaybının azalmasına

3

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Mutlak nem sabit kalmak koşuluyla, sıcaklık arttıkça bağıl nem azalır.
B) Sıcaklık azaldıkça havanın taşıyabileceği nem miktarı azalır.
C) Sıcaklık, rüzgârın hızı ve zeminin nemliliği artarsa buharlaşma artar.
D) Buharlaşma, sıcaklık ile doğru bağıl nem ile ters orantılıdır.
E) Havanın nem açığı azaldıkça buharlaşma artar.

4

Havadaki bağıl nemin yıl boyunca düşük olduğu yerler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bulutluluk oranı fazladır.
B) Sürekli olarak hava alçalıcı hareket yapar.
C) Gece ve gündüz sıcaklık farkları fazladır.
D) Fiziksel çözünme fazladır.
E) Yıllık yağış miktarı azdır.

5

I. Subtropikal çöller
II. Ekvator ve çevresi
III. Kutuplar ve çevreleri
IV. Orta kuşak karalarının iç kesimleri
V. Yazın Muson Asyası
Yukarıdaki coğrafi alanların hangisinin atmosferdeki nem oranı (bağıl nem) diğerlerine göre daha azdır?

A) I ve II                     B) I ve IV
C) II ve III                  D) III ve IV
E) IV ve V

6

Havanın nem taşıma kapasitesi sıcaklık ile doğru orantılıdır. Sıcaklık arttığında havanın hacmi genleştiğinden nem taşıma kapasitesi de artar.
Buna göre, aşağıda verilen alanların hangisinde havanın nem taşıma kapasitesi diğerlerine göre daha fazladır?

A) Kutuplar çevresinde
B) Dağ doruklarında
C) Ekvator ve yakın çevresinde
D) Kışın karaların iç kesimlerinde
E) Dönenceler üzerindeki çöllerde

7

Bağıl nem, belli bir sıcaklıkta bulunan nemin, havanın taşıyabileceği
en fazla nem miktarına oranıdır.

Sıcaklık ile bağıl nem ters orantılı olduğuna göre, grafikte verilen beş merkezden hangisinde bağıl nem daha azdır?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

8

Doyma noktasına ulaşan bir havanın yağış oluşturmasını aşağıdakilerden hangisi engeller?

A) Havanın yükselici hareket yapması
B) Yerden buharlaşmanın artması
C) Sıcak havanın soğuk havayla karşılaşması
D) Sıcaklığın artması
E) Havanın bir dağ yamacı boyunca yükselmeye başlaması

9

Dağların yüksek kesimlerinde ve kutuplarda su buharı (mutlak nem) az olmasına rağmen bağıl nemin fazla olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atmosfer basıncının yüksek olması
B) Yağışların yılın büyük bir bölümünde kar şeklinde olması
C) Yıl boyunca karla örtülü olmaları
D) Bitki örtüsünden yoksun olmaları
E) Ortalama sıcaklıkların yıl boyunca düşük olması

10

Sıcaklık ile bağıl nem ters orantılıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biri değildir?

A) Bir dağ yamacı boyunca yükselen havanın yağış bırakma olasılığını artırması
B) Havanın bulutlu oIduğu kış günlerinde ısı kaybının bulutsuz günlere göre daha az oIması
C) Sabaha karşı soğuk cisimler üzerinde çiy oluşması
D) Alçalan bir hava kütlesinin neme olan ihtiyacının artması
E) Gündüz, sis yoğunluğunun gece sis yoğunluğundan az olması

11

20°C sıcaklıktaki bir havanın her m3 'nde 11,52 gram su buharı vardır.
Bu havanın taşıyabileceği maksimum nem miktarı 14,4 gram olduğuna göre, bağıl nem % kaçtır?

A) 20     B) 30     C) 40     D) 60     E) 80

12

Mutlak nem miktarı değişmediği hâlde doyma noktasına yaklaşan hava hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yerden hızla yükselmektedir.
B) Basıncı artmaktadır.
C) Taşıyabileceği nem miktarı artmaktadır.
D) Alçalıcı harekete geçmiştir.
E) Sıcaklığı artmaktadır.

13

Mutlak nemin maksimum neme oranına bağıl nem denir.

Buna göre, yukarıdaki haritada verilen yerlerden hangisinde bağıl nem yıl boyunca daha azdır?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

14

Mutlak nemin maksimum neme ulaşması havanın neme doyduğu anlamına gelir.
Buna göre, havanın neme doygun hâle gelmesinin nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alçalıcı harekete geçmesi
B) Sıcaklığının azalması
C) Yağış oluşturması
D) Taşıyabileceği nem miktarının artması
E) İçindeki nem miktarının azalması

15

Aşağıda verilen yerlerden hangisinde yıl boyunca mutlak nem, maksimum nem ve bağıl nem yüksektir?

A) Karaların iç kesimleri
B) Dönenceler üzerindeki çöller
C) Muson Asyası
D) Kutup bölgeleri
E) Ekvatoral bölge

16

Bulutluluk oranının yüksek olduğu yerlerde güneşlenme süresi kısa iken bulutluluk oranının az olduğu yerlerde güneşlenme süresi uzun olur.

Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırılmış alanların iklim özellikleri göz önüne alındığında hangisinde güneşlenme süresinin en az olması beklenir?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

üst