Menu

TEST : Online - 9. Sınıf sitoplazma ve organeller testi

• 219 defa çözüldü.

Online - 9. Sınıf sitoplazma ve organeller konu testi çöz.

1

Şekli verilen organel ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) ATP sentezi yapabilir.
B) Tek katlı zar yapısına sahiptir.
C) Madde iletiminden sorumludur.
D) Üzerinde ribozom bulundurabilir.
E) Hücre zarı ile çekirdek zarı arasında uzanır.


2

Aşağıdaki organellerden hangisi prokaryot ve ökaryot tüm hücrelerde bulunur?

A) Lizozom      B) Ribozom      C) Koful
D) Golgi      E) Sentrozom


3

Kloroplast organeli ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Kendini eşleyebilir.
B) Çift katlı zara sahiptir.
C) ATP sentezi gerçekleştirebilir.
D) İçini dolduran sıvı stromadır.
E) Fotosentetik tüm canlılarda bulunur.


4

I. Olgun alyuvar hücresi
II. Yumurta hücresi
III. Sinir hücresi
IV. Yaprak hücresi

Yukarıda verilen hücre çeşitlerinin hangilerinde sentrozom organeli bulunmaz?

A) I ve II.     B) II ve III.     C) II ve IV.
D) II, III ve IV.     E) I, II, III ve IV.5

Hücre iskeleti ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Hücre içi organizasyonu sağlar.
B) Kromozomların hareketine yardımcı olur.
C) Hücrenin şeklinin korunmasını sağlar.
D) Mikrotübül ve mikrofilament olmak üzere iki çeşidi vardır.
E) Organellerin hücre içinde yer değişimine yardımcı olur.


6

Aşağıda bazı organellerin görevleri verilmiştir.
I. Madde iletimi yapmak.
II. ATP üretmek.
III. Nişasta, protein, yağ depolamak.
IV. Çiçek ve meyve yapraklarına renk vermek.

Buna göre görevi verilmeyen organel seçenektekilerden hangisidir?

A) Lökoplast
B) Mitokondri
C) Kromoplast
D) Golgi cisimciği
E) Endoplazmik retikulum


7

Genç bir yaprak hücresinin yaşlanması sürecinde,
I. Hücre çeperi kalınlaşır.
II. Merkezi koful oluşur.
III. Sitoplazma miktarı azalır.
verilenlerden hangileri gerçekleşebilir?

A) Yalnız I.     B) Yalnız II.     C) I ve II.
D) I ve III.     E) I, II ve III.


8

Aşağıda verilen yapı veya organellerin hangisinden koful oluşmaz?

A) Çekirdek zarı
B) Endoplazmik retikulum
C) Lizozom
D) Golgi cisimciği
E) Hücre zarı


9

I. Kloroplast
II. Mitokondri
III. Endoplazmik retikulum

Yukarıda verilen organellerin hangilerinde protein sentezi gerçekleşebilir?

A) Yalnız I.      B) Yalnız II.      C) Yalnız III.
D) I ve II.      E) I, II ve III.


10

Yukarıdaki X ve Y organelleri ile ilgili,
I. X, oksijenli solunum yaparak ATP sentezler.
II. Y'de fotosentez olayı gerçekleşir.
III. X ve Y tüm ökaryot hücrelerde bulunur.
IV. X ve Y’nin DNA, RNA ve ribozomları vardır.
verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I ve II.      B) II ve III.      C) II ve IV.
D) I, II ve III.      E) I, II, ve IV.


11

Hücre dışına sindirim enzimi salgılayan ökaryot bir hücrede;
I. lizozom,
II. ribozom,
III. golgi cisimciği,
IV. endoplazmik retikulum,
V. mitokondri
verilen organellerden hangisinin sayıca fazla olması beklenmez?

A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.     E) V


12

Fotosentez yapabilen bir bitki hücresinde aşağıdaki organellerden hangisi bulunmaz?

A) Mitokondri      B) Sentrozom      C) Koful
D) Ribozom      E) Golgi cisimciği


üst