Menu

TEST : Online - 9. Sınıf yerin şekillenmesi - dış kuvvetler testi 1

• 311 defa çözüldü.

Online - 9. Sınıf yerin şekillenmesi - dış kuvvetler konu testi çöz.

1

Aşağıda gerçek ve iz düşüm alanları gösterilen bölgelerde aynı iklim özellikleri yaşanmaktadır.

Buna göre, bölgelerin gerçek ve izdüşüm alanları karşılaştırıldığında, hangisinde bölgede yer alan bir akarsuyun aşındırma etkinliğinin daha fazla olduğu söylenebilir?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

2

Akarsuların, genellikle aşağı çığırlarında ve derine aşındırmanın az olduğu gevşek tabakalar içinde oluşturduğu vadiler çok eski oluşumludur.

Buna göre, aşağıdaki vadi profillerinden hangisinin diğerlerinden genç olduğu söylenebilir?

3

Aşağıdakilerden hangisi akarsuların biriktirme yoluyla oluşturduğu yer şekillerinden biri değildir?

A) Peneplen
B) Irmak adası
C) Delta
D) Dağ içi ovası
E) Birikinti konisi

4

Akarsuların aşındırma gücünü etkileyen temel faktör yatak eğimidir. Düz ve düze yakın olan az eğimli alanlarda akarsu aşındırma yerine biriktirme yapar.

Yukarıdaki Türkiye haritasında verilen alanların hangisinde bulunan akarsuların aşındırma gücü diğerlerinden fazladır?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

5

Akarsuların biriktirme yapabilmesi için;
– taşınan yük miktarının artması,
– eğimin azalması ,
gibi özelliklerinin dışında aşağıdakilerden hangisinin de olması gerekir?

A) Doğal bitki örtüsünün cılızlaşması
B) Akım miktarının azalması
C) Yağış miktarının artması
D) Buharlaşmanın azalması
E) Zeminin dayanıklı olması

6

Akarsuların fiziksel aşındırması, içinde aktıkları olukta tabaka ve kayaçları, çeşitli etkilerle parçalayarak sürüklemesidir. Buna göre, akarsuyun fiziksel aşındırması aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

A) Taşıdığı su miktarına
B) Akış hızına
C) Suyun kimyasal içeriğine
D) Kaynağı ile ağız kısmı arasındaki eğime
E) Yatağındaki kayaların direncine

7

Akarsular eğimin azaldığı alanlarda akımı sağlayabilmek için aşağıdaki gibi büklümler çizer. Akarsuların yaptığı bu büklümlere menderes adı verilir.

Buna göre, menderes oluşturan akarsuların özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Aşındırma miktarı azalmıştır.
B) Yatak eğimi azalmıştır.
C) Uzunluğu artmıştır.
D) Akış hızı artmıştır.
E) Biriktirme miktarı artmıştır.

8

Yeryüzünün şekillendirilmesine en büyük pay akarsularındır. Eğimli alanlarda aşındırma yapan akarsular, düz alanlarda biriktirme yaparak yeni yeryüzü şekilleri ortaya çıkarır. Aşağıda akarsuların oluşturdukları bazı yer şekilleri gösterilmiştir.

Bu yer şekillerinden hangilerinin oluşumunda akarsuların biriktirme faaliyetleri etkili olmuştur?

A) I ve II                 B) Il ve III
C) III ve IV              D) I ve III
E) II ve IV

9

Bir akarsuyun fiziksel aşındırması;
I. akarsuyun akış yönüne
II. yatak eğimine
III. zemini oluşturan kayaç yapısına
IV. akarsuyun akış hızına
V. taşıdığı alüvyon miktarına
gibi faktörlerinden hangisine bağlı değildir?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

10

Kaynaktan itibaren aşındırılan malzemeler akarsuyun yatağı boyunca taşınarak deniz ve göllere ulaştırılır. Ancak bazen taşınan malzeme akarsu yatağında birikir. Aşağıdakilerden hangisi, akarsu yatağında bu tür oluşumlara neden olan bir faktör değildir?

A) Akımın düşük olması
B) Yatak eğiminin az olması
C) Hızın azalması
D) Taşınan yük miktarının fazla olması
E) Su miktarının mevsimlere göre değişmemesi

11

Türkiye'de kalker kayaçlarının dağılışı düşünüldüğünde, yukarıdaki bölgelerin hangisinde karstik yapının daha fazla yer kapladığı söylenebilir?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

12

Oluşumlarında sel suları ve akarsuların etkisi büyüktür. Volkanik arazilerde (kalın tabakalı tüflü arazilerde) sel aşındırması sonucu oluşur.
Yukarıda oluşum özelliği açıklanan yer şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Menderes              B) Seki
C) Badlans                 D) Plato
E) Dev kazanı

üst