Menu

TEST : Online - 9. Sınıf yerin şekillenmesi - iç kuvvetler testi 1

• 245 defa çözüldü.

Online - 9. Sınıf yerin şekillenmesi - iç kuvvetler konu testi çöz.

1

Depremin oluştuğu yer altındaki merkeze iç merkez (x noktası), iç merkeze en yakın
yeryüzündeki alana dış merkez denir. Depremden en çok etkilenen nokta dış merkezdir. Dış merkezden uzaklaştıkça depremin yıkıcı etkisi azalır.

Buna göre, yukarıda verilen şekildeki noktalardan hangisinde depremin şiddeti diğerlerine göre en fazladır?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

2

Jeotermal enerji yerin derinliklerinden gelen sıcak sudan elde edilir.

Buna göre, jeotermal enerji ile aşağıdakilerden hangisi arasında yakın bir ilişki yoktur?

A) Volkanizma       B) Orojenez
C) Epirojenez        D) Deprem
E) Seizma

3

Yer kabuğunda doğal nedenlerle oluşan salınım ve titreşim hareketlerine deprem denir. Türkiye arazisi de genç oluşumlu olup fay hatlarıyla kırıldığından sık sık tektonik depremler yaşamaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu tür depremlerin Türkiye'de ortaya çıkardığı sonuçlardan biri değildir?

A) Eski fay hatlarında gençleşme
B) Heyelan, heyelan set göllerinin oluşabilmesi
C) Mağara tavanlarında çökmeler yaşanması
D) Yer altı sıcak su kaynaklarının oluşması
E) Epirojenik hareketin başlaması

4

Türkiye'de volkanik arazi çok geniş yer kaplar. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Genç oluşumlu bir ülke olup kırık yer yapısına sahip olması
B) Yükseltinin batıdan doğuya doğru artması
C) Yer şekillerinin engebeli olması
D) Dağların doğu - batı yönünde uzanması
E) Akarsuların akış hızlarının fazla olması

5

Aşağıdakilerden hangisiyle volkanik olaylar arasında bir paralellik vardır?

A) Toprak oluşmu
B) Akarsu vadilerinin genişlemesi
C) Mekânik ufalanmanın oluşması
D) Sıcak su kaynaklarının oluşması
E) Gelgit olayının oluşması

6

Yukarıdaki haritada işaretli yerlerden hangileri deprem riskinin az olduğu yerlerden biridir?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

7

Günümüzde, yeryüzündeki aktif volkanlar belirli alanlarda yoğunlaşmıştır.

Buna göre, aşağıdaki alanların hangisinde aktif volkanlara yaygın olarak rastlanılmaz?

A) Orta Amerika
B) Doğu Afrika
C) Endonezya Takımadaları
D) Arap Yarımadası
E) Filipinler ve Japonya

8

Yer kabuğunun altından gelen mağma, uzun süren çok çeşitli aktiviteler sonrasında yeryüzünde dağ ya da platoları oluşturur.

Bu oluşumlar, aşağıdakilerden hangisinin sonucunda ortaya çıkar?

A) Dış kuvvetlerin etkisiyle
B) Volkanik faaliyetlerinin etkisiyle
C) Epirojenik hareketlerin etkisiyle
D) Deprem faaliyetlerinin etkisiyle
E) Gelgitin etkisiyle

9

Yeryüzündeki kırık hatları boyunca oluşan depremlere tektonik depremler denir.
Türkiye'nin jeolojik yapısı ve fay hatları göz önüne alındığında aşağıdaki yerlerin hangisinde tektonik kökenli deprem olma olasılığı en azdır?

A) Teke Yarımadası
B) Muş Ovası
C) Adapazarı Ovası
D) İç Batı Anadolu
E) Van Gölü Havzası

10

Volkanik faaliyetlerin oluştuğu sahalar ile depremlerin meydana geldiği sahalar incelendiğinde, oluştukları alanların birbirleriyle paralellik içinde olduğu görülür.

Bu paralellik, depremin ve volkanizmanın etkili olduğu sahanın hangi özelliği ile ilgilidir?

A) Deniz kıyısında olmaları
B) Kırıklı yapıya sahip olmaları
C) Yüksek olmaları
D) Çok kurak alanlar olmaları
E) Ortalama yüksekliklerinin fazla olmaları

11

Aşağıdakilerden hangisi depremlerden korunma yollarından biri değildir?

A) Yapıları yerli kayalar üzerine kurmak
B) Betonarme inşaat yapmak
C) Yerleşim birimlerini alüvyonlu arazilerde kurmak
D) Hafif yapı malzemesi kullanmak
E) Halkı bu konuda bilinçlendirmek

12

Volkanizma, yerin derinliklerinde akışkan halde bulunan magmanın, yer kabuğundaki çatlak ve kırıklardan yeryüzüne çıkması veya yeryüzüne yakın derinliklerde soğuyarak katılaşması olayıdır. Patlamalar gaz, kül ve lav çıkışıyla veya sadece gaz patlamasıyla gerçekleşir.

Buna göre, volkanik olaylar ve sonuçlarıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Yer şekillerinde değişikliğe neden olurlar.
B) Yerleşme alanlarında felaketlere, can ve mal kayıplarına yol açarlar.
C) Genellikle yer kabuğunun kalın olduğu eski kıta çekirdeklerinde daha sık görülürler.
D) Vadi önlerini keserek göl oluşumuna neden olabilirler.
E) Mineralce zengin verimli toprakların oluşumuna neden olurlar.

13

Aşağıdaki volkanik şekillerden hangisi derinlerde meydana gelen mağmatik faaliyetlerle oluşmuş bir şekil değildir?

A) Lakolit            B) Batolit
C) Dayk              D) Sill
E) Maar

14

Çabuk soğuyan lavların akışkanlığı azaldıkça yeryüzünde daha belirgin yükseltiler oluşturur. Geç soğuyan derecede akıcı lavlar ise oldukça geniş bir alana yayılmakla birlikte, volkan bacaları çok sivri olmayan yükselti kazanır. Bu tür volkanlar Hawai tipi volkanlar olarak tanınırlar. Güneydoğu Anadolu’daki Karacadağ volkanı, İzlanda ve Hawai adalarındaki volkanlar genellikle bu tiptedir.

Yukarıda özellikleri anlatılan volkan tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tabakalı Volkanlar
B) Kalkan Volkanlar
C) Kül Volkanlar
D) Piroklastik Volkanlar
E) Sönmüş Volkanlar

üst