Menu

TEST : Online - 9. Sınıf yerin şekillenmesi - iç kuvvetler testi

• 326 defa çözüldü.

Online - 9. Sınıf yerin şekillenmesi - iç kuvvetler değerlendirme testi çöz.

1

Aşağıda yeryüzünde yaygın olarak görülen iki farklı yer şeklinin oluşumu gösterilmiştir.

Bu yer şekilleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Her iki bölgede de tabakalar esnektir.
B) Her iki bölgede de deprem riski azdır.
C) Orojenik hareketler sonucunda oluşmuşlardır.
D) Her iki oluşum da kırıklı yapıdadır.
E) Oluşumlarında epirojenik hareketler etkilidir.

2

Ülkemizde dağlar genel hatlarıyla doğu - batı yönünde uzanmaktadır. Özellikle kıyıya paralel uzanan doğu - batı uzanışlı dağlar, iklim özellikleri ve etki alanları üzerinde önemli rol oynarlar.

Aşağıdakilerden hangisi dağların neden olduğu bu etkiler arasında gösterilemez?

A) Aynı tür tarım ürününün güney kıyılarında daha önce hasat edilmesi
B) Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımın zor olması
C) İç kesimlerde sıcaklık farklarının artması
D) Denizel iklim etkilerinin iç bölgelere ulaşamaması
E) Kıyılarda yağış miktarının artması

3

Aşağıdakilerden hangisi epirojenik hareketlerin (kıta oluşum hareketi) bir özelliği değildir?

A) Tabakalarda kıvrılma oluşmaz.
B) Kıtalar yükselme ya da alçalmaya uğrar.
C) Oluşum süreci oldukça uzundur.
D) Yüksek dağ sıraları oluşur.
E) Tabakalarda kırılma görülmez.

4

Türkiye'de bazı ovalar (Iğdır Ovası, Elazığ Ovası, Yüksekova vs.) ile platoların (Erzurum, Kars, Bozok, Urfa vs.) deniz seviyesinden oldukça yüksekte bulunması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Son jeolojik zamanda Anadolu'nun toptan yükselmesiyle
B) Batıdan doğuya doğru yükseltinin artmasıyla
C) Akarsu aşındırmasının günümüzde azalmasıyla
D) Akarsuların dar ve derin vadiler oluşturmasıyla
E) Dağların doğu batı yönlü uzanmasıyla

5

– İskandinav Yarımadası'nın yükselmesi
– Kıyı basamaklarının oluşması
– Venedik'in sular altında kalması

Aşağıdaki iç kuvvetlerden hangisinin etkisi ile oluşmaktadır?

A) Volkanizma          B) Orojenez
C) Epirojenez           D) Deprem
E) Seizma

6

Alp - Himalaya orojenezinden sonra Anadolu kütlesi bütünüyle yükselmiş, çevresindeki denizler ise çökmüştür. Böylece, Anadolu ile çevresindeki denizler ve kara parçaları arasında bir yükselti farkı ortaya çıkmıştır.

Bu durum, Anadolu'da aşağıdakilerden hangisinin yaşanmasında etkili olduğu söylenemez?

A) Akarsu ve rüzgâr erozyonu artmıştır.
B) Sıcaklık isteyen tarım ürünlerinin ekim alanları daralmıştır.
C) Nüfus yoğunluğu ve miktarı artmıştır.
D) Akarsuların enerji potansiyelleri artmıştır.
E) Kıyılar ile iç kesimler arasındaki sıcaklık farkları artmıştır.

7

Epirojenik hareketler, yeryüzündeki büyük kara parçalarının bir bütün olarak etkilendikleri ve oldukça yavaş gerçekleşen olaylardır.

Bu hareketler sonucunda aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?

A) Kara kütlesinin yükselmesi
B) Deniz seviyesinin yükselmesi
C) Kara kütlesinin alçalması
D) Deniz seviyesinin gerilemesi
E) Tabakaların kıvrılması

8

Yer kabuğu ağırlığı ve kütlesi oranında manto içerisine gömülür. Yer kabuğu ve manto arasındaki bu dengeye izostatik denge denir.

Aşağıdakilerden hangisi bu dengeyi etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Deniz seviyesinin yükselmesi
B) Yüksek alanların fazla aşınıma uğraması
C) Yeni dağ sıralarının oluşumu
D) Volkanizmanın geniş alanlarda etkili olması
E) Geniş alanları kaplayan buzulların erimesi

9

Yer kabuğunun geniş alanlarında görülen yükselmeler ve çökmeler şeklinde meydana gelen kıta oluşumu hareketlerine epirojenez denir. Epirojenez, yeryüzünün çeşitli alanlarında olduğu gibi Türkiye'de de jeolojik devirlerden beri etkili olmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de epirojenez olduğunun bir kanıtıdır?

A) Kırıklı arazinin geniş alanlarda görülmesi
B) Kıyılarda delta ovasının oluşması
C) Deprem riskinin yüksek olması
D) Deniz seviyesinden yüksek pek çok ovanın ve platonun var olması
E) Çeşitli iklim tiplerinin yaşanması

10

Depremi önlemek ya da depremin olacağı zamanı önceden tespit etmek mümkün değildir. Ancak depremin zararlarını azaltmak için alınabilecek birtakım önlemler vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu önlemlerden biri olamaz?

A) Çok katlı binalar yapmak
B) Sağlam zemin üzerine konut inşa etmek
C) Konutların yapımında sağlam malzemeler kullanmak
D) İnsanları deprem konusunda bilinçlendirmek
E) Yerleşim alanlarını fay hatlarından uzak alanlara kurmak

11

Aşağıdaki kentlerimizden hangisinde tektonik kökenli depremin oluşma olasılığı daha fazladır. Niçin?

A) Doğu Karadeniz çünkü eğim ve yağış fazladır.
B) Taşeli Platosu çünkü kalkerli arazi yaygındır.
C) Çatalca - Kocaeli Bölümü çünkü nüfus fazladır.
D) Erzurum - Kars Platosu çünkü ortalama yükseltisi fazladır.
E) Kıyı Ege Bölümü çünkü genç fay hatları fazladır.

12

Yer kabuğu hareketleri sırasında sert kütlelerin kırılarak faylar boyunca yükselmesi ya da çökmesi ile aşağıdaki oluşumların hangisi meydana gelmiştir?

A) Antiklinal – Senklinal
B) Horst – Graben
C) Faylanma
D) Jeoantiklinal – Jeosenklinal
E) Volkanizma

üst