Menu

TEST : Online - 9. sınıf nemin yağışa dönüşümü testi

• 200 defa çözüldü.

Online - 9. sınıf nemin yağışa dönüşümü konu testi çöz.

1

Aşağıdakilerden hangisi, havadaki mutlak nemin maksimum nem miktarına ulaşmasını sağlayan etkenlerden biri değildir?

A) Hava kütlesinin yükselici hareket yapması
B) Havanın içindeki nem miktarının artması
C) Hava kütlesinin bir dağ yamacı boyunca alçalıcı hareket yapması
D) Havanın kendi sıcaklığından daha düşük bir ortama geçiş yapması
E) Havanın sıcaklığının azalması


2

Aşağıda tabloda, havanın sıcaklığı ve taşıyabileceği nem miktarının değişimi verilmiştir.

Yalnızca bu tablodaki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) -20°C sıcaklığa sahip bir hava kütlesinin sıcaklığı 20°C arttırılırsa taşıyabileceği nem miktarı da artar.
B) 20°C sıcaklığa sahip iken neme doymuş olan bir hava kütlesinin sıcaklığı 20°C azaltılırsa yaklaşık 12,5 gr nemi taşıyamaz duruma gelir.
C) 17,32 g/cm3 nemi taşıyabilen havanın sıcaklığı en az 20°C olmalıdır.
D) 10°C sıcaklığa sahip havanın sıcaklığı 20°C çıkarılırsa taşıyabileceği nem miktarı da yaklaşık iki kat artar.
E) Sıcaklık azaldıkça havanın taşıyabileceği nem miktarında artış olur.


3

Aşağıdaki grafikte beş ayrı sıcaklıkta havanın en fazla taşıyabileceği nem ile taşıdığı
nem miktarları verilmiştir.

Buna göre, kaç °C sıcaklıktaki hava doyma noktasından en uzaktır?

A) 5     B) 10     C) 15     D) 20     E) 25


4

Aşağıdaki şekilde, Güneş'in "a" merkezinde gün içinde değişen konumları gösterilmiştir.

Sıcaklık azaldıkça havanın taşıyabileceği nem miktarı azaldığına göre, Güneş hangi konumda iken bu yerdeki havanın taşıyabileceği nem miktarı en az olur?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V5

Bir bölgede mutlak nem, maksimum nemden fazlaysa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Nem açığı fazladır.
B) Hava neme doymamıştır.
C) Bağıl nemi % 100'ün üzerindedir.
D) Bölge yüksek basınç etkisindedir.
E) Hava alçalıcı harekete geçmiştir.


6

Mutlak nem, genel olarak sıcaklığa bağlı olarak bir değişim gösterdiği için Ekvator'a
yaklaştıkça artar.
Aşağıda özel konumları aynı olan üç bölge nin matematik konumları verilmiştir.

Bu üç bölgenin mutlak nem miktarlarının en fazla olandan en az olana doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) I - II - III        B) III - I - II
C) I - III - II        D) III - II - I
E) II - III - I


7

Aşağıda beş bölgenin yılın herhangi bir gününde oluşan nem açığı durumlarının değişimi verilmiştir.

Buna göre, yukarıdaki grafikte I. durumdaki nem açığı II. durumdaki nem açığı değerine geçişte hangi merkezde hava daha az yükselme hareketi yapmıştır?

A) E B) D C) C D) B E) A


8

Bir yerde nem fazla ise orada havanın ısınma hızı ve soğuma hızı yavaş olmaktadır.
Buna göre, yukarıdaki haritada işaretlenmiş merkezlerin hangisinde havanın ısınma ve soğuma hızının daha yavaş olduğu söylenebilir?

A) Sivas          B) İzmir
C) Elazığ         D) Van
E) Rize


9

Aşağıdaki grafikte, beş ayrı merkezin yıllık taşıyabileceği nem miktarı ile sahip olduğu nem miktarının ortalaması gösterilmiştir.

Nem oranı ile sıcaklık arasındaki ilişki dikkate alınırsa hangi merkezin yıllık sıcaklık farkı diğerlerine göre daha azdır?

A)I     B) II     C) III     D) IV     E) V


10

Kışın, bulutsuz günlerde oluşan kuru soğuklara ayaz denir.
Buna göre bir yerde ayaz oluşumunun temel nedeni o yerin;
I. yüksek basıncın etkili olması,
II. nem oranının azlığı,
III. havanın yükselici hareket yapması,
IV. sıcaklığın düşük olması,
özelliklerinden hangileridir?

A) I, II ve IV        B) II ve III
C) I ve II             D) III ve IV
E) I ve IV


11

Sıcaklığın fazla, mutlak nem miktarının az olduğu yerlerde havanın nem açığı fazladır.

Buna göre, yukarıdaki Dünya haritasında gösterilen alanların hangisinde yıl boyunca havanın nem açığı daha fazladır?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E)V


üst