17. yy'da Osmanlı Devletindeki yönetimdeki, ordudaki, ekonomideki, ilmiye teşkilatındaki, sosyal hayattaki bozulmaların nedenleri ve dış sebepler.

17. yy'da Osmanlı Devletindeki bozulmaların nedenleri

Osmanlı Devleti’ndeki Bozulmaların Nedenleri

XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin eski gücünü kaybederek Duraklama Dönemi’ne girmesinde iç yapısında meydana gelen askeri, siyasi, sosyal ve ekonomik bozulmalarla dıştaki gelişmeler etkili olmuştur.

Yönetimdeki Bozulmalar

Padişahların, çoğunun çocuk yaşta ya da deneyimsiz olarak tahta çıkmaları nedeniyle yönetimde etkili olamamaları

Padişahların, yetersizliği yüzünden devlet adamları ve saray kadınlarının yönetime karışmaları Padişah ve devlet adamlarının sık sık değişmesi yüzünden yönetimde etkili olamamaları

Önemli devlet görevlerinin rüşvet ve kayırma yoluyla hakkı olmayan kişilere verilmesi

Eyaletlere tayin edilen yöneticilerin adil olmayan uygulamaları ve halktan haksız yere ağır vergiler almaları gibi nedenlerle halkın devlete olan güveninin azalması

Ordudaki Bozulmalar

Özellikle Yeniçeri Ocağı’na, kanunlara aykırı ve gereğinden fazla asker alınması. Bu durumun ocakta disiplinin bozulmasına yol açması ve hazine giderlerini artırması

Tımarların, mukataa arazi haline getirilerek kiraya verilmesi yüzünden tımarlı asker sayısının azalması. Bu durumun paralı asker sayısının ve hazine giderlerinin artmasına, eyaletlerde güvenliğin bozulmasına ve üretimin denetlenememesine yol açması

Donanmaya gereken önemin verilmemesi ve denizcilikle ilgisi olmayan kişilerin donanma komutanlıklarına getirilmesi

Ekonomideki Bozulmalar

Coğrafi Keşifler, sonucunda ticaret yollarının değişmesiyle uluslararası ticaretten elde edilen gelirlerin azalması

Avusturya ve İran gibi devletlerle uzun süren, masraflı ve sonuçsuz kalan savaşlara girilmesi Kapitülasyonların yaygınlaştırılması nedeniyle dış satımın (ihracat) giderek azalması buna karşılık dış alımın (ithalat) artmaya
başlaması

Saray harcamalarının, lüks ve israfın artması Avrupa’dan, Osmanlı ülkesine giren altın ve gümüşün Osmanlı parasının (akçe) değerini düşürmesi ve enflasyona yol açması Vergilerin artırılması yüzünden köylülerin topraklarını terk edip şehirlere göç etmesi sonucu üretimin azalması Toprak idaresindeki bozulmalara neden olması

Tımar sisteminin bozulması ve tımarların dağıtımında haksızlıklar yapılması

Tımarlı asker sayısının, azalması ile eyaletlerde asayiş ve güvenliğin bozulması

İlmiye Teşkilatı’ndaki Bozulmalar

Müderrislik ve kadılık gibi makamların ilim ile değil rüşvet ya da iltimas yolu ile elde edilmesi

Eğitim ve adalet kurumlarının görevini kötüye kullananlar yüzünden saygınlığını yitirmesi

Osmanlı eğitim sisteminin temelini oluşturan medreselerde verilen eğitimin çağın gerisinde kalması, pozitif bilimlerin medreselerin programlarından kademeli olarak çıkarılması

Sosyal Hayattaki Bozulmalar

Savaştan kaçan ya da işsiz güçsüz kalıp dağa çıkanların Anadolu ve Rumeli’de eşkiyalığa başlaması. Bunların köylere saldırarak ev ve bahçeleri yakıp yıkmaları

Köylerden şehirlere göçün artması nedeniyle üretici nüfus ile tüketici nüfus arasındaki dengenin bozulması ve şehirlerde işsizliğin artması

DIŞ NEDENLER

Osmanlı Devleti’nin, doğal sınırlarına ulaşması ve güçlü devletlerle komşu olması,

Avrupalı devletlerin, askerlik bilgisi ve tekniği ile, bilim, teknik ve ekonomi alanlarında gelişmesi, Osmanlı Devleti’nin bu duruma ayak uyduramaması,

Avrupalı devletlerin, Osmanlı Devleti’ne karşı birlikte hareket etmeleri, düşmanca siyaset izlemeleri gibi dış etkenler de Osmanlı Devleti’nin duraklamasında etkili olmuştur.

  • Yazı Etiketleri :
  • 17.yy Osmanlı Devletinin duraklamasının nedenleri
  • 17. yy Osmanlı Devletindeki bozulmalar
  • ordudaki bozulmalar
  • yönetimdeki bozulmalar
Sevr Barış Antlaşması ve içeriği ( maddeleri ), Hukuki geçersizliğinin nedenleri
Yazıyı Oku

Sevr Barış Antlaşması ve içeriği ( maddeleri ), Hukuki geçersizliğinin nedenleri

II. Dünya savaşı, II. Dünya savaşının nedenleri ve sonuçları, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki Politikası
Yazıyı Oku

II. Dünya savaşı, II. Dünya savaşının nedenleri ve sonuçları, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki Politikası

Atatürk dönemi Türk dış politikası
Yazıyı Oku

Atatürk dönemi Türk dış politikası

Sağlık, sanat ve güzel sanatlar alanında yapılan inkılaplar
Yazıyı Oku

Sağlık, sanat ve güzel sanatlar alanında yapılan inkılaplar

Milli güç ve unsurları
Yazıyı Oku

Milli güç ve unsurları

Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçülük ve önemi
Yazıyı Oku

Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçülük ve önemi

Menu