XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Avrupa devletleri karşısında alınan yenilgiler, Osmanlı idarecilerini Avrupa’daki gelişmeleri daha yakından izlemeye zorladı. Osmanlı Devleti, bu amaçla XVIII. yüzyılda Avrupa başkentlerinde geçici ve sürekli büyükelçilikler açtı. Avrupa devletleriyle yapılan mücadelede alınan yenilgiler, askeri alanda ıslahatlara öncelik verilmesine neden olmuştur.

18. yüzyıl ıslahatlarının amacı, özellikleri ve etkileri

XVIII. YÜZYIL ISLAHATLARININ AMACI VE ÖZELLİKLERİ

XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Avrupa devletleri karşısında alınan yenilgiler, Osmanlı idarecilerini Avrupa’daki gelişmeleri daha yakından izlemeye zorladı. Osmanlı Devleti, bu amaçla XVIII. yüzyılda Avrupa başkentlerinde geçici ve sürekli büyükelçilikler açtı. Avrupa devletleriyle yapılan mücadelede alınan yenilgiler, askeri alanda ıslahatlara öncelik verilmesine neden olmuştur.

XVIII. yüzyılda askeri alanda yapılan ıslahatlar şunlardır:

Avrupa’dan askerlik ve teknoloji alanında danışmanlar getirildi.

Askeri eğitim veren Mühendishaneiberrihümayun ve Mühendishaneibahrihümayun okulları açıldı.

Sürat Topçuları Ocağı ve Humbaracı Ocakları açılarak Avrupa’nın savaş teknolojisi takip edildi.

Nizamıcedit Ordusu kurularak ordunun Avrupa tarzında yapılanmasına çalışıldı.

Askeri alanda başlayan Avrupa etkisi sonraki dönemlerde toplum, kültür, sanat ve eğitim alanlarında da etkisini göstermiştir. XVIII. yüzyılda idari, ekonomik ve kültürel alanlarda da yenilikler yapılmaya çalışılmıştır.

XVIII. yüzyıl ıslahatlarının başarısızlığa uğramasında,

Padişahlar ve bazı devlet adamları aracılığıyla yürütülmesinden dolayı ıslahatların gerekliliğinin halka yeterince anlatılamaması

Yöneticilerin bir kısmının eğlenceye yönelmesi ve savaşlarda uğranılan başarısızlıkların halkın yöneticilere olan güvenini sarsması

Islahatlardan zarar göreceklerini düşünen çıkar grupları ve yabancı devletlerin koşulların uygunluğundan yararlanarak halkı isyana teşvik etmeleri gibi durumlar etkili olmuştur.

Patrona Halil İsyanı Lale Devri, Kabakçı Mustafa İsyanı III. Selim Dönemi ıslahatlarını kesintiye uğratmıştır.

XVIII. YÜZYIL ISLAHATLARI

KÜLTÜREL – EĞİTİMSEL İKTİSADİ

1727’de ilkTürk matbaası kuruldu.

Avrupa’dan kitaplar tercüme edildi ve kütüphaneler kuruldu.

Kumaş ve kağıt fabrikaları kuruldu.

Osmanlı’da çiçek aşısı yapıldı.

Mimaride Barok ve Rokoko tarzı yaygınlaştı.

Esham adıyla devlet iç borçlarımaya gitti.

ASKERİ

Avrupa’dan askerl danışman getirildi.

Topçu ve lstihkarn ocakları düzenlendi.

Nizamıcedit kuruldu.

Subay yetiştirmek amacıyla Kara ve Deniz Mühendishaneleri kuruldu.

İDARİ (SİYASİ)

Avrupa’da geçici ve daimi elçilikler kuruldu.

Divanıhümayun toplantıları Topkapı Sarayı yerine sadrazam konağında yapılmaya başlandı.

Sadrazam konağı Babıali adıyla önem kazandı, şeyhülislam divana dahil edildi.

Reisülküttab ve kalemiye sınıfı yönetimde etkin hale getirildi.

Ayanlık ve malikane sistemi önem kazandı.

XVIII. YÜZYIL ISLAHATLARININ OSMANLI TOPLUMU VE KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ

XVIII. yüzyılda Osmanlılar ile Avrupalılar arasında askeri, siyasi, kültürel ve toplumsal alanlarda etkileşimler yaşanmıştır.

Osmanlı ile Batı arasında etkileşimin yaşanmasında,

Siyasi ve askeri ilişkilerin artması

Karşılıklı olarak büyük elçiliklerin açılması

Avrupa’dan danışmanlar getirilmesi

Avrupa’ya giden görevliler veya Osmanlı vatandaşlarının ilgilerini çeken gelişmeleri Osmanlı ülkesine taşımaları

Avrupa ile ticari ilişkileri bulunan Rum ve Ermeni ailelerin Batı kültürünü Osmanlı toplumuna taşımaları gibi gelişmeler önemli rol oynanmıştır.

XVIII. yüzyılda Osmanlılar ile Avrupalılar arasındaki etkileşimin sonucunda,

Osmanlı yöneticileri arasında Batı kültürü yaygınlaşmıştır. Avrupa tarzında giyinmek, eğlenceler düzenlemek ve Avrupa’nın yaşam tarzını benimsemek moda olmuştur. Avrupa’da, Paris’teki Osmanlı elçilerinin etkisiyle Osmanlı modası başlamış, Fransız kadınlar, Osmanlı kadınlarının kullandığı başlığa benzer başlıklar kullanmışlardır.

XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde minyatür ve şiir alanında büyük gelişmeler görülmüştür. Minyatür alanında Levni, şiir alanında ise Şeyh Galip ve Nedim gibi büyük şairler yetişmiştir.

ISLAHATLAR VE OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİ

XVIII. yüzyılda eğitim alanında yapılan yeniliklere;

Matbaanın açılması,

Kütüphanelerin ülke geneline yaygınlaştırılmaya çalışılması,

Yabancı eğitim faaliyetlerine ve Avrupa’da yayımlanan eserlerin Türkçe’ye tercüme edilmesine önem verilmesi örnek olarak gösterilebilir.

XVIII. YÜZYILDA ISLAHATLAR VE OSMANLI SANATI

XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı sanatı ve mimarisi üzerinde Avrupa sanat ve mimarisinin etkisi görülmeye başlamıştır.

Bu etkileşimin yaşanmasında, Avrupa’ya gönderilen elçilerin önemli rolü olmuştur. Paris’e elçi olarak giden Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet Efendi, rokoko üslubuyla yapılmış saraylardan övgüyle bahsetmiş, III. Ahmet’e Versay Sarayı’nın maketini sunmuştur.

Rokoko: XVIII. yüzyılın başında Fransa’da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir sanat üslubu.

Barok: XVI. ve XVIII. yüzyıllarda klasik sanatı izleyen resim ve mimarlık üslubu.

Avrupa mimarisinin Osmanlı’ya Sadabat Kasrı ile başlayan etkisi devam etmiştir. Giderek klasik mimari özelliklerinin yerini Batı’daki Barok ve Rokoko tarzı mimari almaya başlamıştır. Nuru Osmaniye Külliyesi, Laleli Külliyesi, Beylerbeyi Camisi, Doğubayezit İshak Paşa Sarayı, Koca Ragıp Paşa ve Murat Molla Kütüphaneleri barok ve rokoko mimarisinin özelliklerini taşır.

XVIII. yüzyılda Avrupa mimarisi, Türk mimarisini etkilerken, aynı dönemde Türk müziği de Avrupa’yı etkilemeye başlamıştır. Yeniçeri askerlerinin Avrupa’daki savaşçılık etkisi kadar, onları savaşa motive eden mehter de geniş yankı bırakmıştır. İtalyan ressam Agostino Tassi’nin Mehterbaşı ve Beş Türk Çalgıcısı adlı tabloları ünlüdür.

  • Yazı Etiketleri :
  • 18. yy ıslahatlarının amacı ve etkileri
  • 18. yy ıslahatları nelerdir
  • barok ve rokoko
Sevr Barış Antlaşması ve içeriği ( maddeleri ), Hukuki geçersizliğinin nedenleri
Yazıyı Oku

Sevr Barış Antlaşması ve içeriği ( maddeleri ), Hukuki geçersizliğinin nedenleri

II. Dünya savaşı, II. Dünya savaşının nedenleri ve sonuçları, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki Politikası
Yazıyı Oku

II. Dünya savaşı, II. Dünya savaşının nedenleri ve sonuçları, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki Politikası

Atatürk dönemi Türk dış politikası
Yazıyı Oku

Atatürk dönemi Türk dış politikası

Sağlık, sanat ve güzel sanatlar alanında yapılan inkılaplar
Yazıyı Oku

Sağlık, sanat ve güzel sanatlar alanında yapılan inkılaplar

Milli güç ve unsurları
Yazıyı Oku

Milli güç ve unsurları

Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçülük ve önemi
Yazıyı Oku

Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçülük ve önemi

Menu