Dini - tasavvufi halk şiirinin temsilcileri hakkında kısa bilgi ve eserlerinden örnek metinler.

Dini - tasavvufi halk şiirinin temsilcileri ve örnek metinler

YUNUS EMRE

Yunus Emre, hem aruz hem de heceyle şiirler yazmış, heceyle yazdığı şiirleriyle tanınmıştır. Şiirlerinde tasavvuf düşüncesine bağlı olarak "hoşgörü, sevgi, varlık, yaşam - ölüm, dünyanın gelip geçiciliği" gibi konuları son derece yalın ve anlaşılır bir dille işlemiştir. Şiirleri içten, coşkulu ve liriktir. Türkçenin bir edebiyat dili olarak kullanılabileceği çok seçkin örnekler vererek göstermiş, bu özelliğiyle yüzyıllarca halkın dilinde ve gönlünde yaşamaya devam etmiştir. Risaletü'n Nushiyye Yunus Emre'nin didaktik tarzda yazdığı mesnevisidir. Şiirlerini "Divan"ında toplamıştır.

Örnek

Biz dünyadan gider olduk
Kalanlara selâm olsun
Bizim için hayır dua
Kılanlara selam olsun

Örnek

Bir garip öldü diyeler
Üç günden sonra duyalar
Soğuk su ile yuyalar
Şöyle garip bencileyin

Örnek

Mal sahibi mülk sahibi
Hani bunun ilk sahibi
Mal da yalan mülk de yalan
Var biraz da sen oyalan

HACI BEKTAŞ VELİ

13. yüzyılda yaşayan Hacı Bektaş Veli, tasavvuf düşüncesinin Anadolu'ya yayılmasında önemli bir rol oynamıştır. Kırşehir yakınlarında bir tarikat kurmuştur. Tasavvuf konularını anlattığı "Makalat" adlı bir eseri vardır. Bu eserde dört kapı ve kırk makamdan söz eder. Yunus Emre gibi "sevgi ve
hoşgörü"ye değer vermiş, gerçeğe ancak bunlarla varılabileceğini belirtmiştir.

Örnek

N'oldu bu gönlüm n'oldu bu gönlüm
Derd ü gam ile doldu bu gönlüm
Yandı bu gönlüm yandı bu gönlüm
Yanmada derman buldu bu gönlüm

Yan ey gönül yan ey gönül yan
Yanmada oldu derdine derman
Pervane gibi pervane gibi
Şem'ine aşkın yandı bu gönlüm

Gerçi ki yandı gerçeğe yandı
Rengine aşkın cümle boyandı
Kendinde buldu kendinde buldu
Matlabını hoş buldu bu gönlüm

Bayramî imdi Bayramî imdî
Bayram edersin yâr ile şimdi
Hamd ü senâlar hamd-ü senâlar
Yâr ile bayram kıldı bu gönlüm

KAYGUSUZ ABDAL

14. yüzyılın sonları ile 15. yüzyılın ilk yarısında yaşamıştır. Bir rivayete göre Alanya beyinin oğlu olup asıl adı Gaybî'dir. Hem hece hem de aruzla yazdığı şiirlerini mizahlı, alaycı bir şathiye havası içinde söyleyen Kaygusuz'un üslubu kapalıdır. Yunus Emre'den ayrılan yanı, olaylara alaycı bir açıdan bakıp onları mizah havası içinde anlatmasıdır.

Eserleri: Budalaname, Kitab-ı Miğlate, Vücudname, Divan, Gevhername, Minbername'dir.

Örnek

Bir kaz aldım ben karıdan
Boynu da uzun borudan
Kırk abdal kanın kurutan
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz

Sekizimiz odun çeker
Dokuzumuz ateş yakar
Kaz kaldırmış başın bakar
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz

Kaza verdik birçok akçe
Eti kemiğinden pekçe
Ne kazan kaldı ne kepçe
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz

Kaz değilmiş be bu, azmış
Kırk yıl Kafdağı'nı gezmiş
Kanadın kuyruğun düzmüş
Kırk yıl oldu kaynatırım kaynamaz

HACI BAYRAM VELİ

14. yüzyılda yaşayan tasavvuf şairlerindendir. Ankara'da yaşamıştır. "Bayramîlik" tarikatının pîridir. Ankara'da müderrislik yapmış, sonra tasavvufa yönelerek Hicaz ve Şam'a gitmiştir. Çağının en büyük sûfîlerinden biri kabul edilir. Ondan aruzla yazılmış iki, hece ile yazılmış üç şiir kalmıştır.

Örnek

Bilmek istersen seni
Can içre ara canı
Geç canından bul anı
Sen seni bil sen seni

Kim bildi ef'alini
Ol bildi sıfatını
Anda gördü zatını
Sen seni bil sen seni

Görünen sıfatındır
Anı gören zatındır
Gayri ne hacetindir
Sen seni bil sen seni

Kim ki hayrete vardı
Nura müstağrak oldu
Tevhid-i zatı buldu
Sen seni bil sen seni

Bayram sözünü bildi
Bileni anda buldu
Bulan ol kendi oldu
Sen seni bil sen seni

PİR SULTAN ABDAL

Yaşamı hakkında çok kesin bilgi yoktur. Kanuni Sultan Süleyman döneminde ve İran tahtında Şah Tahmasb (1524-1576)'ın bulunduğu sırada yaşadığı bilinmektedir. Alevi-Bektâşi geleneğinin en iyi şairidir. Siyasete karışmış, İran propagandasına kapılarak, Türk padişahına karşı Şah Tasmasb'ı tuttuğu için Hızır Paşa tarafından Sivas'ta idam edilmiştir. Hece ölçüsüyle koşma ve semai söyleyen şairin dili oldukça sadedir. Halka özgü söyleyişleri ve deyimleri şiirlerinde başarıyla kullanılmıştır. Şiirlerinde tasavvuf düşüncesini, aşkı, köy yaşamını işleyen şair, kendisinden sonra gelen birçok şairi etkilemiştir.

Örnek

Sordum sarı çiğdeme
Sen nerede kışlarsın?
Ne sorarsın hey derviş
Yir altında kışlarım

Sordum sarı çiğdeme
Benzin neden sarıdır
Ne sorarsın hey derviş
Hak korkusun çekerim

Sordum sarı çiğdeme
Yer altında ne yersin?
Ne sorarsın hey derviş
Kudret lokması yerim

KUL HİMMET

17. yüzyılın başlarında yaşamıştır. Pir Sultan Abdal'ın izinde giden Bektaşî şairlerindendir. Alevi-Bektaşî şairleri arasında, Pir Sultan'dan sonra en güçlü o sayılır. Nefesleriyle ün yapmıştır. Bazı şiirleri de türkü haline getirilmiştir.

Örnek

Seyyah olup şu âlemi gezerim
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
Kendi efkârımca okur yazarım
Bir dost bulamadım gün akşam oldu

KUL HASAN

17. yüzyılda yaşamış, hayatı hakkında kesin bilgilerin olmadığı güçlü bir tekke şairidir. Elimizde kalan birkaç şiirden temiz bir Türkçe kullandığını, güçlü bir şair olduğunu, Alevi-Bektaşî geleneğine bağlı bulunduğunu anlıyoruz. 15. yüzyıl, Tekke şairlerinin ustaları arasında görülen Eşrefoğlu Rumî'ye hitaben yazdığı nefes'i çok ünlüdür.

Örnek

Eşrefoğlu, al haberi
Bahçe biziz, gül bizdedir
Biz de Mevla'nın kuluyuz
Yetmiş iki dil bizdedir

Erlik midir eri yormak
Irak yoldan haber sormak
Cennetteki ol dört ırmak
Coşkun akan sel bizdedir

  • Yazı Etiketleri :
  • kaygusuz abdal
  • kul himmet
  • kul hasan
  • hacı bayram veli
  • yunus emre
18. yüzyıl edebiyatı genel özellikleri, şairleri ve eserleri, nesir yazarları ve eserleri
Yazıyı Oku

18. yüzyıl edebiyatı genel özellikleri, şairleri ve eserleri, nesir yazarları ve eserleri

17. yüzyıl edebiyatı genel özellikleri, şairleri ve eserleri, nesir yazarları ve eserleri
Yazıyı Oku

17. yüzyıl edebiyatı genel özellikleri, şairleri ve eserleri, nesir yazarları ve eserleri

16. yüzyıl edebiyatı genel özellikleri, şairleri ve eserleri, nesir yazarları ve eserleri
Yazıyı Oku

16. yüzyıl edebiyatı genel özellikleri, şairleri ve eserleri, nesir yazarları ve eserleri

19. yüzyıl edebiyatı genel özellikleri, şairleri ve eserleri, nesir yazarları ve eserleri
Yazıyı Oku

19. yüzyıl edebiyatı genel özellikleri, şairleri ve eserleri, nesir yazarları ve eserleri

15. yüzyıl edebiyatı genel özellikleri, şairleri ve eserleri, nesir yazarları ve eserleri
Yazıyı Oku

15. yüzyıl edebiyatı genel özellikleri, şairleri ve eserleri, nesir yazarları ve eserleri

Dini - tasavvufi halk şiiri ve türleri
Yazıyı Oku

Dini - tasavvufi halk şiiri ve türleri

Menu