Hz. Muhammed devri olayları; hicret ve hicretin önemi, I. ve II. akabe görüşmeleri, bedir savaşı, uhud savaşı, hendek savaşı, hudeybiye barışı, Hayber'in fethi, mute savaşı, Mekke'nin fethi, huneyn savaşı, taif ve tebük seferi, veda haccı ve Hz. Muhammed'in ölümü.

Hz. Muhammed devri olayları ve veda haccı

HZ. MUHAMMED DEVRİ OLAYLARI

I. ve II. Akabe görüşmeleri (biatları)

Hz. Muhammed ile Müslümanlığı kabul eden Medineliler arasında 2 kez yapılan görüşmelerdir. Bu görüşmelerde Medineli Müslümanlar, Hz. Muhammed'e bağlı olacaklarına söz vererek O'na biat etmişlerdir.

Hicret:

Mekke'de yaşama şansı kalmayan Hz. Muhammed'in Hz. Ebu Bekir ile birlikte, İslam tarihinde bir dönüm noktası olarak nitelendirilen Mekke'den Medine'ye göçüne Hicret denilmiştir.

HİCRET'İN ÖNEMİ

1. Müslümanlar büyük bir baskıdan kurtulmuşlar ve dinlerini rahatça yaşayabilecekleri bir ortama kavuşmuşlardır.

2. Hz. Muhammed Medine'de İslami esaslara dayalı yeni bir devletin temellerini atmıştır.

3. Hicret Hz. Ömer döneminde düzenlenen "Hicri Takvime" başlangıç kabul edilmiştir.

- Hz. Muhammed, Medineli Müslümanlar "Ensar" ile Mekke'den göç eden Müslümanlar "Muhacirin" arasında "kardeşlik" antlaşmasını gerçekleştirdi.

- Ayrıca, Medine'nin huzur ve güvenliği için Medine'de yaşayanlarla "Medine Sözleşmesi" adı ile bilinen bir antlaşma yaptırmıştır. Sözleşmede yer alan kuralların yeni bir devletin temellerinin atıldığının göstergesi olduğu ileri sürülmüştür.

Hz. Muhammed'in Medine'de evinde misafir olduğu Hz. Eyyub'un, İstanbul kuşatması sırasında şehit düşmüş, İstanbul'un Fatih tarafından fethinden sonra mezarı bulunarak üzerine türbe yapılmış, İstanbul'daki Eyüp semtinin adı buradan gelmektedir.

Mekke'den göç eden Müslümanlar "Muhacirin", Medineli Müslümanlara ise yardım edenler anlamında "Ensar" denilir.

BEDİR SAVAŞI (624)

Medineli Müslümanlar ile Mekkeli putperestler arasındaki ilk savaştır.

Nedeni:

Müslümanların, Mekke'de bıraktıkları mallarına karşılık olmak ve Mekkelileri ekonomik yönden zayıflatmak amacı ile Şam'dan dönmekte olan Mekke kervanını ele geçirmek istemeleri yüzünden çıkmıştır.

- Az sayıdaki Müslümanlarla (300 dolaylarında), Mekkeli putperestler (900 kişi) arasında yapılan bu ilk savaş Müslümanların zaferi ile sonuçlanmıştır.

Önemi:

a) Müslümanlık büyük bir tehlikeden kurtulmuştur.

b) İyi bir komutan olduğunu da gösteren Hz. Muhammed'e ve İslam Dini'ne olan bağlılık artmıştır.

c) Savaş sonunda elde edilen ganimetlerin paylaşımı, bundan sonraki ganimet paylaşımlarına örnek olmuştur. (1/5 Hazineye, 4/5 savaşa katılanlara verilirdi.)

d) Medine Sözleşmesi'ne uymayan bazı Yahudi Kabileleri Medine'den kovulmuştur.

- Bedir Savaşı'nda esir alınan zenginler "kurtuluş parası ödeyerek" serbest kalırken okuma yazma bilen esir Mekkelilerin her birinin "10 Müslüman'a okuma-yazma öğretmek" koşulu ile serbest bırakılmışlardır.

UHUD SAVAŞI (625)

Nedeni:

Mekkelilerin Bedir yenilgisinin öcünü almak istemeleridir.

- Müslüman kuvvetlerin üstün olduğu bir sırada, yerlerinden ayrılmamaları konusunda kesin emir verilmesine rağmen Müslüman okçuların yerlerini terk etmeleri yüzünden Müslümanların kayıpları ile sonuçlanmıştır.

- Mekkeliler, Müslümanları yendikleri düşüncesi ile Mekke'ye çekilirken Hz. Muhammed bu yenilginin etkisini azaltmak düşüncesiyle bir süre Mekkelileri takip etmiştir.

Sonuçları:

1. Hz. Muhammed'e itaat daha da artmıştır.

2. Düşmanca tavır takınan bazı Yahudi kabileleri Medine'den çıkarılmıştır.

- Hz. Muhammed'in bu savaşta yaralanmış, amcası Hz. Hamza'nın ise şehit düşmüştür.

HENDEK SAVAŞI

Nedeni:

Mekkelilerin, Müslümanlığın yayılışını engellemek için Müslümanlara karşı yaptıkları son saldırı savaşıdır.

- Hz. Muhammed bu savaşta İranlı Selman-ı Farisi'nin önerisi doğrultusunda Medine'nin saldırıya açık yerlerini hendekle çevirerek Medine'de savunma savaşı yapmıştır.

- Hendeği aşamayarak başarısız olan Mekkeliler, Medine önlerinden çekilmek zorunda kalmışlardır.

Sonuçları:

1. Mekkelilerin saldırı gücü kırılmıştır. Bundan sonra Mekkeliler savunmada kalırken saldırı (taarruz) sırası Müslümanlara geçmiştir.

2. Mekkelilerle iş birliği yapan Yahudiler Medine'den çıkarılmıştır.

3. İslamiyetin Medine dışında yayılması hızlanmıştır.

HUDEYBİYE BARIŞI

Hz. Muhammed, Müslümanlar ile Kabe'yi ziyaret için Mekke'ye doğru yola çıkmışlardı. Hudeybiye'ye geldiklerinde Hz. Osman, Mekkelilere elçi olarak gönderilerek amacının sadece hac ziyareti olduğunu bildirmişti. Yapılan görüşmeler sonunda Hudeybiye Antlaşması yapılmıştı.

Buna göre;

1. İki taraf 10 yıl savaş yapmayacak,

2. Reşit olmayan bir Mekkeli, Müslüman olsa bile Mekke'ye geri verilecek, Mekke'ye sığınan bir Medineli ise geri verilmeyecektir,

3. İsteyen Arap kabileleri, Mekke ve Medine ile antlaşma yapabilecek. Ancak taraflar anlaşma yaptıkları kabilelere yardım etmeyecek,

4. Müslümanlar O yıl Kabe'yi ziyaret etmeyecek, ertesi yıl 3 gün Kabe'yi ziyaretlerine izin verilecekti.

Önemi:

a) Mekkeliler bu yolla Müslümanların varlığını "Resmen" ve "Hukuken" tanımışlardır.

b) Müslümanlar Mekkelilere karşı kendilerini 10 yıl güvence altına almışlardır.

c) Antlaşma Müslümanların aleyhine algılanmış ise de bundan en çok Medine'ye alınmayan genç Müslümanların Mekkelilere saldırması yüzünden Mekkeliler zarar görmüş ve itiraz etmişlerdi. Bu da Hz. Muhammed'in iyi bir diplomat ve devlet adamı olduğunu ortaya koymuştur.

HAYBER'İN FETHİ (629)

Nedeni:

- Yahudilerin Müslüman tüccarlara zarar vermeleridir.

- Hz. Muhammed bu nedenle 10 gün süren kuşatma sonunda Hayber'i fethetmiştir.

Önemi:

- Şam ticaret yolu güvenlik altına alınmıştır.

MUTE SAVAŞI (629)

Hz. Muhammed'in katılmadığı, Müslümanlar ile Bizanslılar arasındaki ilk savaştır. Müslümanlar ağır kayıplar verip yenilmiş olmalarına rağmen Halid bin Velid, orduyu toparlamış ve Medine'ye getirmiştir.

MEKKE'NİN FETHİ (629)

- Hudeybiye Barışı'nın Mekkeliler tarafından bozulması üzerine Müslümanlar, Mekke üzerine yürüyerek fazla bir direnişle karşılaşmadan Mekke'yi fethetmişlerdir.

- Kabe'deki putlar kırdırılarak putperestliğe büyük bir darbe vurulmuştur.

- Mekkelilerin bağışlanması İslamiyet'in Mekke'de hakim olmasını sağlamıştır. Hz. Muhammed Medine'ye geri dönmüştür.

HUNEYN SAVAŞI (630)

- Putperest Arap kabilelerinin Müslümanlara karşı Huneyn'de toplanmaları üzerine yapılan savaş, Müslümanların zaferi ile sonuçlanmıştır.

- Bu zafer, putperestlerin umutlarını kırmıştır.

TAİF SEFERİ (630)

Hz. Muhammed Huneyn'de yenilen putperestlerin Taif'e sığınmaları üzerine şehri kuşatmış, ancak fethedememiştir. Taifliler ertesi yıl kendiliklerinden İslamiyet'i kabul etmişlerdir.

TEBÜK SEFERİ (631)

- Hz. Muhammed'in son seferidir.

- Bizanslıların, Arabistan'a saldıracakları söylentileri üzerine sefer düzenlenmiştir. Ancak Tebük'e gelindiğinde söylentilerin doğru olmadığı görülmüştür.

- Bu sefer İslamiyet'in Gassaniler arasında yayılmasını sağlamıştır.

- Bu seferin Arap yarımadası dışında yapılan ilk sefer olduğu ileri sürülmüştür.

VEDA HACCI VE HZ. MUHAMMED'İN ÖLÜMÜ (632)

- Hz. Muhammed, kalabalık bir Müslüman kafilesi ile Kabe'ye gitmiş, burada verdiği hutbede Müslümanlara veda etmişti. Bu yüzden haccına "Veda Haccı", hutbesine de "Veda Hutbesi" denmiştir.

- Medine'ye döndükten sonra hastalanan Hz. Muhammed 8 Haziran 632'de Medine'de vefat etmiştir.

Hz. Muhammed'in Medine'de mezarının bulunduğu yere "Ravza'ül Mutaharra" denilir.

Hz. Muhammed'in "Veda Hutbesinde";

- Allah'tan başka ilah olmadığını,

- Kur'an'ın tamamlandığını,

- Kan davalarının yasak olduğunu,

- Bütün Müslümanların kardeş olduğunu,

- Kadınlara ve kölelere iyi davranmaları gerektiğini

bildirmiştir.

Hicret Olayı

Hz. Muhammed, Mekkeli Putperestlerin baskılarını artırmaları üzerine Müslümanlara Mekke'den ayrılmalarına izin vermişti. Hz. Ömer'in silahını kuşandıktan ve Kabe'yi tavaf ettikten sonra Mekkelilere meydan okuyarak Hz. Muhammed'den 15 gün önce Medine'ye hicret etmiş, Hz. Muhammed, Hz. Ebubekir ve Hz. Ali ise Mekke'de kalmışlardı.

Kureyş ileri gelenleri Hz. Muhammed'in Medine'ye gitmesini Müslümanların başına geçmesini tehlikeli görerek engellemek istemişler ve onu öldürmeye karar vermişlerdi. Bu durumu Cebrail isimli melek aracılığı ile öğrenen Hz. Muhammed yatağına Hz. Ali'yi bırakarak Hz. Ebubekir ile Medine'ye doğru yola çıkmış Sevr Dağındaki bir mağaraya sığınmışlardı. Mağaranın ağzı bir örümcek tarafından örülmüş iki beyaz güvercinde mağara önüne yuva yapmışlardı. Hz. Muhammed'i takip edenler mağaraya kadar gelmiş iseler de bu durum onların mağaranın içine bakmalarını önlemiş ve geri dönmüşlerdi. Hz. Muhammed ve Hz. Ebubekir, Medinelilerin sevinç gösterileri arasında Medine'ye ulaşmıştı. Hz. Muhammed'in Hicreti Peygamberliğinin 13. yılında 23 Eylül 622 yılında gerçekleşmişti.

Hz. Muhammed'den özlü sözler:

Alimlere sorun, hekimlerle konuşun ve fakirlerle oturun.

Bir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha iyi miras bırakamaz.

Cennet annelerin ayakları altındadır.

Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir.

Bir Müslüman'ın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o Müslüman için birer
sadakadır.

Eller üç kısımdır; Alan el, veren el ve tutan el. Bunların en iyisi veren eldir.

İnsanların en hayırlısı, ahlakı en güzel olanıdır.

Küçük çocuğu olan, onun hatırı için çocuklaşsın.

Çin'de bile olsa bilgiyi arayın, gidin elde edin.

Evlat kokusu, cennet kokusudur.

Erdemin en büyüğü, seninle ilişkilerini kesene iyilik etmen, senden esirgeyene vermen, sana kötülük edeni bağışlayıp, dost elini uzatmandır.

İnsan dilinin altında gizlidir.

  • Yazı Etiketleri :
  • Hz. Muhammed devri olayları ve veda haccı
  • Hz. Muhammed döneminde yaşanan savaşlar
  • hicret olayı
  • Hz. Muhammed'den özlü sözler
Sevr Barış Antlaşması ve içeriği ( maddeleri ), Hukuki geçersizliğinin nedenleri
Yazıyı Oku

Sevr Barış Antlaşması ve içeriği ( maddeleri ), Hukuki geçersizliğinin nedenleri

II. Dünya savaşı, II. Dünya savaşının nedenleri ve sonuçları, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki Politikası
Yazıyı Oku

II. Dünya savaşı, II. Dünya savaşının nedenleri ve sonuçları, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki Politikası

Atatürk dönemi Türk dış politikası
Yazıyı Oku

Atatürk dönemi Türk dış politikası

Sağlık, sanat ve güzel sanatlar alanında yapılan inkılaplar
Yazıyı Oku

Sağlık, sanat ve güzel sanatlar alanında yapılan inkılaplar

Milli güç ve unsurları
Yazıyı Oku

Milli güç ve unsurları

Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçülük ve önemi
Yazıyı Oku

Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçülük ve önemi

Menu