İslam tarihi ve uygarlığı ünitesiyle ilgili 25 adet cevaplı sorular, cevaplı doğru yanlış cümleleri, cevaplı boşluk doldurma cümleleri.

İslam tarihi ve uygarlığı ünitesiyle ilgili çözümlü sorular - 25 Adet

1 İslamiyet'in yayılmasından önce Arabistan'da hangi devletler yaşamıştır? yazınız.

Main, Seba, Himyerliler, Nebatlılar, Gassaniler, Tedmürlüler

2. Hz. Ömer döneminde devlet teşkilatlanması yolunda neler yapılmıştır? Yazınız.

Ülke eyaletlere ayrılmıştı başlarına merkezden valiler atanmıştır. Adli örgütlenmeye gidilmiş buralara illerin adalet işlerini yürütecek kadılar atanmıştır. Beyt-ül Mal adı verilen devlet hazinesi oluşturuldu. Divan örgütü kuruldu. Hicri Takvim yapıldı. İk düzenli ordu kuruldu. Cünd (ordugah birimleri iktalar oluşturuldu)

3. Hz. Osman döneminde Müslümanlar arasında kırgınlıkların ortaya çıkmasının nedeni nedir?

Hz. Osman kendi soyu olan Emevi kökenlileri devlet bürokrasisinde önemli görevlere getirince İslamiyetin ortadan kaldırdığı kabilecilik anlayışı yeniden gündeme gelmiş. Dolayısıyla ayrılık tohumları ilk kez atılmıştır.

4. Mevali ve Zimmı ne demektir? Yazınız.

Mevali Emeviler Arap milliyetçiliği yaparak Arap olmayan Müslümanlarda "Mevali" (Azatlı, Köle) demişlerdir.
Zimmi = İslam Devleti'nin egemenliğini kabul eden gayri müslimlere verilen addır.

5. Dört Halife döneminde aynı zamanda "Cumhuriyet Devri" denmesinin nedeni nedir? Yazınız.

Halifelerin bir tür seçimle göreve gelmesidir.

6. Hz. Muhammed ve Hz. Ebubekir'in mezarlarının bulunduğu yere ne ad verilir? Yazınız.

(Kabri, Revza-i Mutahhara) adı verilir.

7. Hz. Muhammed'in katılmadığı, Bizanslılarla yapılan ilk savaş hangisidir? Nasıl sonuçlanmıştır?

Mute Savaşı'dır. İki tarafda birbirine karşı kesin bir üstünlük sağlayamamıştır.

8. Hicri Takvim hangi halife tarafından düzenlenmiştir? Takvimin başlangıcı olarak hangi olay alınmıştır?

Hz. Ömer tarafından düzenlenmiştir. Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçünü Hicret'i başlangıç almıştır.

9. Müslümanlar, İspanya'nın fethi ile ilk kez Avrupa'ya hangi dönemde geçmişlerdir.

Emeviler Dönemi(nde (Kadiks Savaşı) ile 711

10. Kuzey Afrika'nın fethini başlatan kimdir? ve kimler tarafından tamamlanmıştır?

Hz. Ömer'dir Emeviler'de Abdülmelik döneminde tammalanmıştır.

11. İslam Devletinde ilk Divan kim tarafından hangi amaç ve hangi adla oluşturulmuştur?

Hz. Ömer döneminde Askeri işlere ait kayıtların tutulması ile Divan-ı Cund adıyla kurulmuştur.

12. Yemen dolaylarında Peygamberliklerini ilan edenlere tarihte neden " Yalancı" veya "Sahte" Peygamberler denmiştir. Bu sorunu kim çözmüştür?

Hz. Muhammed'in son peygamber olduğunu bilmelerine karşın Hz. Muhammed'in ölümü ile ortaya çıkan kargaşadan yararlanmak istemişlerse de Hz. Ebubekir bu sorunu çözmüştür.

13. Gazneliler ve Selçuklular Abbasi Halifesi'ni hangi tehlikeye karşı korumuşlardır? Yazınız.

Şii Büveyhoğlu tehlikesine karşı korumuşlardır.

14. Dünyanın ilk üniversitesi diye nitelendiren medrese nerede, kim tarafından hangi isimle açılmıştır?

Bağdat'ta, Abbasiler tarafından Beyt'ül Hikme adıyla açılmıştır.

15. İslami Bilimlerin kaynağı nedir? İslami Bilimlerin adlarını yazınız.

Kur'an'dır. Kelam, Fıkıh, Hadis, Tesfir, Kıraat, Kıyas, İcma'dır.

16. "Kerbela Olayı" nedir? İslam dünyası için önemini yazınız.

Bu olay Hz. Muhammed'in Torunu Hz. Ali'nin Küçük oğlu Hz. Hüseyin ve yoldaşlarının Yezid'in adamları tarafından şehit edilmesidir. Bu olay Müslümanları Şiiler ve Sunniler olarak iki uzlaşmaz gruba ayırmıştır. Emevilerin yıkılışına etken olmuştur.

17. Emevi hanedanının yıkılmasından sonra kurulan hanedana Abbasiler denmesinin nedeni nedir?

Kurucusu Hz. Muhammed'in amcası Ebul Abbasi'nin soyunda geldiği için devlet bu adla anılmıştır.

18. Abbasi Devleti 1258 de kimler tarafından yıkılmıştır? Abbasiler Halifeliklerini 1517 yılına kadar nerede sürdürmüşlerdir? Yazınız.

İlhanlı Hükümdarı Hülagü Han tarafından yıkılmış, Mısır'da Memlük Devleti'nde

19. Temellerini Hz. Muhammed'in attığı İslam Devleti'ne Emeviler döneminde "Arap Devleti" denmesinin nedeni nedir? Yazınız.

Emevilerin Arap Milliyetçiliği politikası sürdürmesidir.

20. İslam tarihinde "Hariciler" deyimi kimler için kullanılmıştır? Hangi olay sonrası ortaya çıkmıştır.

Hem Hz. Ali'ye hem de Muaviye'ye karşı olanlar için kullanılmış Hakem Olayı sonrasında İslam toplumu üçe ayrılmıştır.
Şiiler; Hz. Ali yanlısı, Emeviler; Muaviye yanlısı, Hariciler; her ikisine de karşı

21. İslamiyetin yayılmasından önce, Arabistan'da hangi dinlerin bulunduğunu yazınız.

Puta tapıcılık, Hanif dini, Musevilik, Hristiyanlık dinleri

22. Türkler arasında İslamiyet'in yayılışında Abbasilerin etkisi nedir? Yazınız.

Harun Reşid'den sonra oğulları Emin, Memun ve Mutasım dönemlerinde Türklere büyük önem verildi. 751 Talas Savaşı'ndan sonra Türkler kitleler halinde Müslüman oldular Türkleri ordu ve devlet bürokrasisinde önemli görevlere getirdiler. Bundan Abbasilerin ümmetçi politika izlemeleri ile Memun ve Mutasım'ın annelerinin Türk olmasıda etkili olmuştur.

23. Mekkelilerin baskıları üzerine Mekke'den ayrılan ilk Müslüman kafilesi hangi ülkeye gitmiştir?

Habeşistan'a

24. Hz. Ömer hangi savaşlarda Sasanileri yenerek İran'ı fethetmiştir? İsimlerini yazınız.

Kadisiye, Celula, Nihavent Savaşlarında

25. Ceme'el Vakası (Deve Olayı), Sıffın Savaşı, Kerbela Olayı kimler arasında yaşanmıştır. Bu 3 olayın ortak nedeni nedir? Yazınız.

Cem'el Vakası (Deve Olayı) Hz. Ali'ye karşı Hz. Aişe'nin önderliğini yaptığı Talha ve Zübeyi'in bulunduğu grup arasında,
Sıffın Savaşı Hz. Ali ile Şam Valisi Muaviye arasında,
Hz. Hüseyin Kerbela olayı: Hz. Ali'nin küçük oğlu ve Hz. Hüseyin ve yol arkadaşları Kerbela denilen yerde Muaviye'nin oğlu Yezid'in adamlarınca hunharca katledilmeleridir.
Bu üç olayın ortak nedeni İktidara sahip olma isteğidir.

İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Boşluk Doldurma

Aşağıdaki cümlelerde parantez içerisinde verilenler cevaplar olup, bunları kaldırarak boşluk doldurma haline getirebilirsiniz.

1. Arabistan'ın İslamiyetin kabülünden önceki dönemine ( Cahiliye ) devri denirdi.

2. Hz. Muhammed, Mekkeli Putperestlerle ( Bedir ) Uhud ve ( Hendek) savaşlarını yapmıştır.

3. Hudeybiye Barışı ( Müslümanlar ) ile Müşrikler arasında yapılmıştır.

4. Hz. Muhammed, Yahudilerin yaşadığı ( Hayber ) Kalesi'ni fethederek Şam ticaret yolunu güvence altına almıştır.

5. İslam devletinde ilk devlet teşkilatlanmasını ( Hz. Ömer ) başlatmıştır.

6. Kur'an ( Hz. Osman ) döneminde çoğaltılarak, Medine Kahire, Şam, Küfe'ye gönderilmiştir.

7. İslam Devletinde hazineye ( Beyt-ül Mal ) denmiştir.

8. İlk İslam parası olan "Dinar" Emevi Halifesi ( Abdülmelik ) döneminde bastırılmıştır.

9. İslamların ilk dönemlerinde dince yasak olarak nitelendirildiği için ( Resim ) ve ( heykel ) sanatları fazlaca gelişememiştir.

10. İslam Hukukuna ( Fıkıh ) denir.

11. Hz. Muhammed ( Mekkeli müslümanlarla ) ile birlikte 622'de Mekkeden Medineye Hicret etmiştir.

12. İslam Devletlerinde Müslümanlardan alınan ürün vergisine ( Öşür ) gayrimüslimlerden alınan ürün vergisine ise ( Haraç ) denir.

13. Hz. Muhammed'in son seferi Bizanslılara karşı yapılan ( Tebük ) seferidir.

14. İstanbul, Müslümanlar tarafından ilk kez ( Emeviler ) döneminde kuşatılmıştır.

15. Hz. Muhammed, Medine'de yaşayan Müslümanlar, Yahudiler ve putperestleri de Medine'nin huzur ve güvenliğini sağlamak için ( Vatandaşlık ) Sözleşmesini yaptırmıştır.

16. Müslümanlar Mısır'ı ( Bizanslılar ) dan fethederek, ilk kez Kuzey Afrika'nın fethini Halife ( Hz. Ömer ) döneminde başlatmışlardır.

17. İslam Devletlerinin ticaret yaşamında ileri gitmelerinde ( İpek ) ve ( Baharat ) yollarının önemi çok büyüktür.

18. Mute Savaşı Müslümanların .( Bizansla )yaptıkları ilk savaş olarak nitelendirilmiştir.

19. Mekkeliler ( Hudeybiye )Antlaşması'nı imzalamakla Müslümanların siyasi varlığını ( Resmen )tanımışlardır..

20. Halifelilerden ( Hz Ömer, Hz Osman ve Hz. Ali ) çeşitli nedenlerle suikast sonucu öldürülmüşlerdir.

İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi DOĞRU MU? YANLIŞ MI?

Aşağıda verilen cümlelerin karşısına doğru ise (D) yanlış ise (Y) harflerini yazınız.

Y 1. Arabistan'da İslam Devleti'nin kurulduğu sırada Avrupa, Kavimler Göçü ile parçalanmış durumdadır.

Y 2. İslamiyetin yayılmasından önce Arabistan'da Sasaniler egemenlik kurmuşlardı.

Y 3. Arap Alfabesi'nin temeli Süryani yazısına dayanmaktadır.

D 4. Tarihte Hz. Hatice, Hz Ali, Hz. Zeyd ve Hz. Ebubekir'e ilk Müslümanlar denmiştir.

Y 5. Hz. Mhumammed Hayber Kalesi'ni Mekkelilerden almıştır.

D 6. Hz. Ebubekir Yemen dolaylarında ortaya çıkan yalancı (sahte) Peygamberleri ortadan kaldırmıştır.

Y 7. Hz. Ömer döneminde ayetler toplatılarak Kur'an kitap haline getirilmiştir.

D 8. Arapça Emevi Halifesi Abdülmelik döneminde resmi dil olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Y 9. Hz. Muhammedin sözlerine kelam denmiştir.

D 10. İslam Devletlerinde askerliğe elverişli gayrimüslim erkeklerden askerlik karşılığı alınan vergiye "Cizye" denirdi.

Y 11. Medineli Müslümanlarla, Mekkeliler arasındaki anlaşmazlıklar "Hakem Olayı" ile çözümlenmiştir.

D 12. İlk İslam donanması Hz. Osman Döneminde oluşturulmuş ve Kıbrıs fethedilmiştir.

Y 13. Allahın Hz. Muhammed'e Cebrail aracılığı ile gönderdiğine inanılan emirlere "Hadis" denirdi.

D 14. Hz, Muhammed, Medine'de "Muhacirin" ile "Ensar" arasında " Kardeşlik Antlaşması" yapmıştır.

D 15. Kudüs, Halife Hz. Ömer tarafından Kudüs Patriği ile görüştükten sonra Müslümanlara geçmiştir.

D 16. Önemli Cünd şehirlerinden olan Kufe ve Basra İran'ın Fethi için kullanılmıştır.

D 17. İslam Uygarlığının oluşumunda Eski Yunan Hint, Süryani ve İran etkileri görülmüştür.

D 18. Müslümanlar için Kutsal olan "Allahın Evi" anlamında "Beytul'lah "da denilen" Kabe", Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından yapıldığı ileri sürülmüştür.

Y 19. Tebük Seferinde Bizans ordusu ağır bir yenilgiye uğratılarak Mısır fethedilmiştir.

Y 20. Müslüman Araplar ile Türkler arasındaki ilk ilişkiler, Hz. Ali Dönemi'nde başlamıştır.

  • Yazı Etiketleri :
  • İslamiyetin Doğuşu ve Yayılışı
  • Dört Halife Dönemi
  • Endülüs Emeviler
  • İslam Kültür ve Uygarlığı
Sevr Barış Antlaşması ve içeriği ( maddeleri ), Hukuki geçersizliğinin nedenleri
Yazıyı Oku

Sevr Barış Antlaşması ve içeriği ( maddeleri ), Hukuki geçersizliğinin nedenleri

II. Dünya savaşı, II. Dünya savaşının nedenleri ve sonuçları, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki Politikası
Yazıyı Oku

II. Dünya savaşı, II. Dünya savaşının nedenleri ve sonuçları, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki Politikası

Atatürk dönemi Türk dış politikası
Yazıyı Oku

Atatürk dönemi Türk dış politikası

Sağlık, sanat ve güzel sanatlar alanında yapılan inkılaplar
Yazıyı Oku

Sağlık, sanat ve güzel sanatlar alanında yapılan inkılaplar

Milli güç ve unsurları
Yazıyı Oku

Milli güç ve unsurları

Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçülük ve önemi
Yazıyı Oku

Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçülük ve önemi

Menu