Mısırda kurulan ve Mısıra egemen olan Türk - İslam devletleri.

Mısır'da kurulan Türk - İslam devletleri
MISIR'A EGEMEN OLAN TÜRK DEVLETLERİ
Tolunoğulları 868-905 Akşitler 935-969 Eyyubiler 1174-1250 Memlükler 1250-1517 Osmanlılar 1517-1881

TOLUNOĞULLARI

• Abbasilerin Mısır Valisi Tolunoğlu Ahmet'in halifenin güçsüzlüğünden yararlanarak bağımsızlığını ilan etmesiyle Mısır'da kurulan ilk Türk-İslam Devleti'dir.

• Tolunoğulları, Mısır'dan sonra Suriye, Filistin, Lübnan ve Bingazi'ye egemen olmuşlardır.

• Baharat ticaretini yeniden düzenleyerek güven altına almışlar, kanallar açarak Mısır ekonomisini güçlendirmişler, Mısır'a parlak bir dönem yaşatmışlardır.

• Yaptıkları birçok eserden günümüze "Tolunoğlu Ahmed Cami" kalmıştır.

• Taht kavgalarından yararlanan Abbasiler tarafından yıkılmışlardır.

AKŞİTLER (IHŞİDLER) (935-969)

• Fergane Türklerinden olan Abbasilerin Mısır valisi Muhammed (Muhammed Bin Togaç) tarafından kurulmuş ikinci Türk-İslam Devleti'dir.

• Abbasi Halifesi tarafından "el Ihşid" (Beyaz güneş) unvanı verilen Muhammed, Suriye, Filistin, Lübnan'dan başka Mekke ve Medine'nin bulunduğu kutsal yerleri de ele geçirmiştir.

• Taht sorunlarından yararlanan Tunus'ta kurulmuş olan Şii Fatimiler tarafından yıkılmıştır.

Halkının tamamı Arap olan Mısır'daki Tolunoğulları ve Akşitler Devleti'nin yöneticileri Türk olduğu için Türk-İslam Devletleri denilir.

EYYÜBİLER (1174-1250)

- Mısır'da Şii Fatimi egemenliğine son veren Selehaddin Eyyubi tarafından kurulmuş bir Türk – İslam Devleti'dir.

- Bir süre Musul Atabeyi Nureddin Mahmut Zengi'ye bağlı kalan Selehaddin Eyyubi, onun ölümü üzerine bağımsızlığını ilan etmiştir.

- Hıttın Savaşı'nda Haçlıları yenerek 1096' dan itibaren Haçlıların elinde bulunan Kudüs'ü geri almıştır.

- III. Haçlı Seferi'ni düzenleyenlere karşı başarı göstererek Kudüs'ün Haçlıların eline geçmesini engellemiştir.

- Selahaddin Eyyubi'nin ölümünden sonra taht kavgaları yüzünden devlet parçalanmış bu durumdan yararlanan Memlük komutanlarından Aybey, Eyyubiler Devleti'ne son vererek Mısır'da Memlüklüler (Kölemen) Devleti'ni kurmuşlardır.

- Devlet teşkilatında Selçukluları örnek almışlardır.

 • İnşa Divanı: İç ve dış yazışmalara ve atamalar,
 • Mal Divanı: Mali işlere,
 • Ceyş Divanı: Askerlikle ilgili işlere bakarlardı.

- Ordularının büyük bir bölümünü Kıpçak Türkleri oluştururdu.

- Yargı işlerine kadı adı verilen görevliler bakardı. "Kadı'l Küdat" bütün kadıların başı sayılırdı. Ayrıca başkanlığını Sultan'ın yaptığı "Mezalim" adı verilen yüksek mahkemeler de bulunmaktaydı.

- Nil'in suladığı verimli topraklarda tarım gelişmiş, "Baharat Yolu" sayesinde canlı bir ticaret hayatı yaşanmıştır.

MEMLÜKLÜLER (KÖLEMENLER) (1250 - 1517)

- Memlük komutanlarından Aybey'in Eyyubilere son vermesi ile Mısır'da kurulmuş olan bir Türk – İslam Devleti'dir.

Eyyubiler döneminde satın alınan Türk çocukları asker olarak yetiştirilir ve orduya alınırdı. Tarihte bunlara "Memlük" veya "Kölemen" denilir.

- Ayn-ı Calud Savaşı: Memlüklüler ile Moğollar arasında olmuştur. Sultan Kutuz, Suriye ve yörelerini ele geçiren Moğolları yenerek bu bölgelerin Moğolların eline geçmesini önlemiştir.

- Abbasi Halifeliği'nin korunması (1261 – 1517): Abbasi Devleti'nin Moğollar tarafından yıkılmasından sonra Abbasi halifesi soyundan gelen bazı kişiler Memlüklülere sığınmışlardı. Sultan Baybars;

 • Halifeliğin gücünden yararlanmak
 • Tüm İslam Devletleri'ni Memlüklülerin etrafında birleştirmek düşüncesi ile 1261'den itibaren Abbasiler'in Halifeliklerini Mısır'da sürdürmelerine izin vermişlerdir.

- Kösedağ Savaşı'ndan (1243) sonra Moğoların baskısı altına giren Anadolu Selçuklu Beylikleri Memlüklülerden yardım istemek zorunda kalmışlardır. Sultan Baybars bu amaçla Anadolu'ya girmiş, Elbistan yörelerinde Moğolları yenmiş ve Kayseri'ye kadar ilerlemişlerdi. Ancak Anadolu'da beklediği desteği görmediği için Mısır'a dönmüştür.

 • Yazı Etiketleri :
 • Mısırda kurulan ilk Türk - İslam devletleri
 • Tolunoğulları
 • Akşitler
 • Memlükler
 • Osmanlılar
Sevr Barış Antlaşması ve içeriği ( maddeleri ), Hukuki geçersizliğinin nedenleri
Yazıyı Oku

Sevr Barış Antlaşması ve içeriği ( maddeleri ), Hukuki geçersizliğinin nedenleri

II. Dünya savaşı, II. Dünya savaşının nedenleri ve sonuçları, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki Politikası
Yazıyı Oku

II. Dünya savaşı, II. Dünya savaşının nedenleri ve sonuçları, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki Politikası

Atatürk dönemi Türk dış politikası
Yazıyı Oku

Atatürk dönemi Türk dış politikası

Sağlık, sanat ve güzel sanatlar alanında yapılan inkılaplar
Yazıyı Oku

Sağlık, sanat ve güzel sanatlar alanında yapılan inkılaplar

Milli güç ve unsurları
Yazıyı Oku

Milli güç ve unsurları

Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçülük ve önemi
Yazıyı Oku

Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçülük ve önemi

Menu