Türk - İslam devletleri ünitesiyle ilgili 24 adet cevaplı sorular, cevaplı doğru yanlış cümleleri, cevaplı boşluk doldurma cümleleri.

Türk - İslam devletleri ünitesiyle ilgili çözümlü sorular - 24 Soru

1. Halkının tamamı Arap olan Mısır'daki Tolunoğulları ve Akşitler Devletleri'ne niçin Türk devleti denmiştir?

Yöneticileri Türk olduğu için

2. Karahanlı Devleti hangi Türk boylarına dayanmaktadır? adlarını yazınız.

Karluk, Yağma, Çiğil ve Tuhsi Türk boylarına dayanmaktadır.

3. İslamiyet Türkistan'a hangi Türk - İslam Devleti tarafından yayılmıştır? Yazınız.

Karahanlılar

4. Talas Savaşı ne zaman? Kimler arasında olmuştur? Hangi Türk Boyu bu savaşta yer almıştır? Yazınız.

751 yılında Abbasiler ile Çinliler arasında yapılmış Karluk'ların. Abbasilerin yanında yer alması ile savaşı (Abbasi+Karluk ittifakı kazandı).

5. Altın Orda Devleti nerede kurulmuştur? Bu devletin parçalanması kimlerin işine yaramıştır?

Başta Kıpçak toprakları üzerinde kurulmuş. Bu devletin parçalanması, Rus ve Lehlilerin işlerine yaramıştır. Çünkü sınırlarını genişletme olanağı bulmuşlardır.

6. Timur hangi devletin toprakları üzerinde kendi adlı ile anılan devlet kurmuş, niçin yalnızca "Emir" unvanını kullanmıştır? Yazınız.

Timur Çağatay Hanlığı'nın hizmetindeyken onların zayıflamasıyla bağmısız olmuş kendi adıyla anılan devleti kurmuştur. Timur "Han" soyundan olmadığı için "Han" değil "Emir" unvanı kullanmıştır.

7. Hangi iki Türk hükümdarı Timur'dan kaçarak Yıldırım Bayezid'a sığınmışlardır? Yazınız.

Irak hükümdarı Ahmet Celayir ile Karakoyunlu Türkmen Bey'i Kara Yusuf Timur'dan kaçıp Yıldırım Bayezıd'a sığınmışlardı.

8. Hangi savaş sonrasında İslamiyet Türkler arasında yayılmaya başlamıştır? Yazınız.

751 yılında Talas Savaş'ı ile.

9. Karahanlı Devleti'nin 1042'de Doğu ve Batı Karahanlılar diye 2 ye ayrılmasının nedeni nedir?

İslamiyet öncesi kurulan Türk devletlerinde görülen Mülk hanedanındır ilkesi uyarınca ve ikili devlet anlayışı ile devlet doğu ve batı Karahanlılar olmak üzere 2'ye ayrılmıştır.

10. Türk - İslam Devletlerinde görülen Mahkemelerin adları nelerdir? Yazınız.

Medeni Kanunla ilgili konulara (evlenme, boşanma, miras vb) Şerit Mahkemeleridir. Devletle ilgili konulara ise Örfi mahkemeler bakardı.

11. Hindistan'da kurulan Babür adlı Türk - İslam Devleti kimler tarafından 1858 de yıkılmıştır.

İngilizler'in Hindistan'ı sömürge haline getirmesini engelleyememiş dolayısıyla İngilizler tarafından yıkılmıştır.

12. İlhanlı Devleti'nin yıkılması üzerine Anadolu'nun hangi bölgelerinde hangi adlarla devletler kurulmuştur?

Irak'ta Celayiroğulları, İran'da Muzafferoğulları adıyla iki küçük devlet ortaya çıkarmıştır.

13. Erzurum'daki "Yakutiye Medresesi" hangi uygarlığa aittir. Yazınız.

Anadolu Selçuklu Devleti'ne.

14. Moğollarda Kağan'ın başkanlığında toplanan kurultaya kimler katılırdı? Kurultayın görevlerini yazınız.

Kurultaya boy beyleri, kabile başkanları ve devlet ileri gelenleri katılırdı. Kurultayda, devletin başına geçecek kişinin hanlığı onaylanır ayrıca diğer devlet işleri görüşülerek karara bağlanırdı.

15. Çağatay Edebiyatının en ünlü temsilcisinin, eserinin adı ve özelliğini yazınız.

En ünlü temsilçisi Ali Şir Nevai'dir. Eserin adı Muhakemetül Lügateyn'dir. Özelliği Türk dilinin Farsça'dan daha zengin olduğunu iki dili karşılaştırarak göstermeyi amaçlamıştır.

16. Hangi Türk - İslam hükümdarları Abbasi Halifelerini Şili Büveyhoğulları tehlikesinden korumuşlardır?

Gazneli Sultan Mahmut ile Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey

17. Hangi savaş sonrasında Anadolu'da ilk Büyük Türk Beylikleri ve hangi adlarla nerede kurulmuştur?

Malazgirt Meydan Savaşı sonrası Saltuklular Erzurum Çevresinde Danişmentliler Sivas Çevresinde Mengücekler
Erzincan Kemahkolu ve Divriği kolu - Artuklular: Hasankeyf kolu, Harput kolu ve Mardin kolu olarak kurulmuşlardır.

18. Karakoyunlu ve Akkoyunlu Devletleri nerede ve kim tarafından kurulmuşlardır? Yazınız.

Karakoyunlular; Erbil ile Nahçivan arasındaki bölgede Erciş merkez olmak üzere Bayram Hoca tarafından kurulmuştur.
Akkoyunlalar Diyarbakır çevresinde Kara Yülük Osman Bey tarafından kurulmuştur.

19. Hindistan'daki "Taç Mahal" adlı eser hangi Türk - İslam dönemine aittir? Yazınız.

Taç Mahal Babür Devleti döneminde Babür hükümdarı Şah Cihan tarafından eşi için Agra şehrinde yaptırılan görkemli bir türbedir.

20. İslamiyet'i Hindistan'a, ilk taşıyan daha sonra da 16. yüzyıl ile 19. yüzyıl arasında bu topraklarda devlet kuranları yazınız.

İslamiyeti Hindistan'a ilk taşıyan Gazneliler daha sonra da Babürlüler'dir.

21. Cengiz Han'ın ölümü üzerine toprakları üzerinde hangi isimlerle devleter kurulmuştur? Yazınız.

1) Kubilay Hanlığı 2) Çağatay Hanlığı 3) İlhanlı Devleti 4) Altın Orda Devleti

22. Abbasi Halifesi hangi olay üzerine Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'e "Doğunun ve Batının Sultanı" unvanının vermiştir? Yazınız.

Abbasi Halifeliği için Sürekli sıkıntı yaratan Şii Büveyhoğlu tehlikesine son verdiği için Abbasi Halifesi Tuğrul Bey'i bu unvanla ödüllendirmiştir.

23. Dandanakan ve Yassı Çemen Savaşları'nın benzer özelliği nedir? Yazınız.

Her ikisinde de Türk - İslam Devletleri, karşı karşıya gelmiş ayrıca savaşlar sonrasında yenilen devleti yıkılma sürecine girerken diğerleri devletler sahnesine çıkmıştır.

24. Büyük Selçuklularda "Fetret Devri" diye nitelendirilen dönem nedir? Yazınız.

Melikşah'ın ölümünden (1092) sonra oğulları arasında taht kavgaları çıkması (Berkiyaruk - Mehmet, Mahmut - Sencer) devleti yıpratmıştır. İşte bu bunalım, çalkantı dönemine Fetret Devri denmiştir.

Türk İslam Devletleri Ünitesi Boşluk Doldurma

Aşağıdaki cümlelerde parantez içerisinde verilenler cevaplar olup, bunları kaldırarak boşluk doldurma haline getirebilirsiniz.

1. Tarihte ilk Türk - İslam Devleti , ( Karahanlı Devletidir. )

2. Dandanakan Savaşı ( Gazneli ) Devleti ile ( Büyük Selçuklu) Devleti arasında olmuştur.

3. "Sultan" unvanını ilk kullanan Türk hükümdarı ( Gazneli Mahmut )'dur.

4. İslamiyeti Kafkaslar ve Anadolu'ya yayanlar ( Büyük Selçuklu ) Türkleridir.

5. Tolunoğulları ve Akşitler ( Mısır'da ), kurulmuş Türk - İslam Devletleridir.

6. Divan - ı Lügat'-it Türk ( Karahanlı) eseridir.

7. Pasinler Savaşı ( Bizans ) ile ( Büyük Selçuklular ) arasında yapılmıştır.

8. Selçuklu Meliklerinin, deneyim kazanmaları için yanlarında görevlendirilen kişiye ( Atabey ) denir.

9. Selahaddin Eyyubi Haçlıları ( Hittin ) Savaşı'nda yenerek Haçlılardan ( Haçlılardan Kudüs)'ü geri almıştır.

10. Kök Türk ( Orhun ) Kitabeleri ( Bilge ) Kağan ( Kültigin ) Kağan ve vezir ( Tonyukuk ) adlarına dikilmişlerdir.

11. Moğol Boy Beyleri Temuçin'i ( Cengiz Han ). unvanı ile Kağan seçmişlerdir.

12. Selçuklu esnafının kendi aralarında kurduğu örgüte( Lonca ) denirdi.

13. Türk - İslam Devletlerinde devlet arazisine ( Miri ) Arazi denir.

14. Türk - İslam Devletleri'nde hükümdarın başkanlık ettiği mahkemelere ( Divan-ı Mezalim ) Mahkemeleri denirdi.

15. Yavuz Sultan Selim ( Mercidabık ) ve ( Ridaniye ) Savaşları'nda Memlükleri yenerek bu devlete son vermiştir.

16. Türkler İslamiyet'i Avasım illeri'nde ( Bizans'a ) karşı başarı ile korumuşlardır.

17. Selçuklularda; Arapça ve Farsça'nın kullanılması ( Türkçe'nin) gelişmesinin yavaşlamasına neden olmuştur.

18. Moğol ordu komutanlarına ( Noyan ) denirdi.

19. ( Yassı Çemen ) Savaşı'nda Türkiye Selçuklularına yenilen Harzemşahlar Devleti'nin yıkılışı
hızlanmıştır.

20. Kaşgarlı Mahmut Divanı'l Lügati'-it Türk adlı eserini ( Türkçe ) nin ( Arapça'dan ) üstün olduğunu göstermek için yazmıştır.

Türk İslam Devletleri Ünitesi DOĞRU MU? YANLIŞ MI?

Aşağıda verilen cümlelerin karşısına doğru ise (D) yanlış ise (Y) harflerini yazınız.

D 1. İslamiyeti Türkistan'a yayan Karahanlılardır.

D 2. Dandanakan Savaşı iki Türk - İslam Devleti arasında olmuştur.

Y 3. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah İslamiyet'in Hindistan'a yayılmasını sağlamıştır.

Y 4. Gazneli Devleti, Moğallar tarafından yıkılmıştır.

D 5. Satuk Buğra Han İslamiyet'i kabul eden ilk Türk hükümdardır.

D 6. Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib tarafından yazılmıştır.

Y 7. Gazneli Devleti, Oğuzların Kınık Boyu tarafından kurulmuştur.

D 8. Tolunoğulları, Akşit, Eyyubi ve Memlük Devletleri Mısır'da kurulmuşlardır.

Y 9. Memluk Devleti'ne, Abbasiler son vermişlerdir.

Y 10. İlhanlı Devleti, Hindistan'da kurulan son Türk Devletidir.

D 11. Müslüman olmayan askerliğe elverişli erkeklerden alınan vergiye "Cizye Vergisi" denirdi.

D 12. Geliri Sultana ve saraya ayrılan arazilere "Has Arazi" denir.

D 13. Türk - İslam Devletleri'nde askerlik işlerine bakan divana "Divan -ı Arz" denirdi.

Y 14. Selçuklular ile Bizanslılar arasındaki ilk savaş "Malazgirt" Savaşıdır.

D 15. Büyük Selçuklu Devleti'nin asıl kurucuları Tuğrul ve Çağrı Beylerdir.

D 16. Firdevsi "Şehname" adlı eserini Gazneli Sultan Mahmut'a sunmuştur.

D 17. Cengiz Han'ın ölümünden sonra kurulan Kubilay Devleti, Türkleşmeyen ve İslamiyet'i benimsemeyen tek Cengiz koludur.

Y 18. Altın Orda Devleti, Cengiz Han tarafından yıkılmıştır.

D 19. Bilge Kül Kadir, Satuk Buğra, Sencer, Türk İslam dünyasının önde gelen bilginleridir.

D 20. İlk Türk - İslam Devleti olan Karahanlılar Hakaniye Türkçesini ve Uygur Alfabesini kullanmışlardır.

  • Yazı Etiketleri :
  • Türkler ve İslamiyet
  • Türk-İslam Devletlerinde Kültür ve Uygarlık
  • Timur İmparatorluğu
Sevr Barış Antlaşması ve içeriği ( maddeleri ), Hukuki geçersizliğinin nedenleri
Yazıyı Oku

Sevr Barış Antlaşması ve içeriği ( maddeleri ), Hukuki geçersizliğinin nedenleri

II. Dünya savaşı, II. Dünya savaşının nedenleri ve sonuçları, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki Politikası
Yazıyı Oku

II. Dünya savaşı, II. Dünya savaşının nedenleri ve sonuçları, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki Politikası

Atatürk dönemi Türk dış politikası
Yazıyı Oku

Atatürk dönemi Türk dış politikası

Sağlık, sanat ve güzel sanatlar alanında yapılan inkılaplar
Yazıyı Oku

Sağlık, sanat ve güzel sanatlar alanında yapılan inkılaplar

Milli güç ve unsurları
Yazıyı Oku

Milli güç ve unsurları

Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçülük ve önemi
Yazıyı Oku

Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçülük ve önemi

Menu