Türkler bulundukları coğrafi şartlar gereği temel geçim kaynak olarak hayvancılığı seçmek zorunda kalmıştır. Karasal iklimin hüküm sürdüğü bölgede kuraklığın yaşanması, hayvan hastalıklarının artması, konar-göçer yaşam tarzına bağlı olarak özgürlüklerine düşkün olması ve iklimin insan ve toplum karakterine tesiri nedeniyle göç etme zorunda kalmışlardır.

Türk adının anlamı ve kökeni, Coğrafi şartların Türk göçlerine etkisi ve önemli sonuçları

TÜRK ADININ ANLAMI VE KÖKENİ

Türk adının anlamı ve kökeni hakkında birçok iddia ortaya atılmıştır.

Türk ismi Ziya Gökalp'e göre; töre kelimesinden gelir. Buna göre Türk demek (Türeli = Nizamlı), geleneklerine bağlı demektir. Danimarkalı ünlü Türkolog Wamberi'ye göre ise Türemekten gelen türemiş, çoğalmış demektir. Kaşgarlı Mahmut'un Divanı Lügati't Türk adlı eserinde ise Türk demek “Olgunluk Çağı” demektir.

Genel kabul gören tanımlamaya göre ise Türk demek güçlü, kuvvetli demektir.

ORTA ASYA'NIN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Türklerin tarih sahnesine çıktıkları yer Orta Asya'dır. Orta Asya'nın sınırları; doğuda Kingan Dağları, batıda Hazar Denizi, güneyde Himalaya Dağları, kuzeyde ise Sibirya Bozkırları'dır.

Coğrafi Şartların Türk Göçlerine Etkisi

Türkler bulundukları coğrafi şartlar gereği temel geçim kaynak olarak hayvancılığı seçmek zorunda kalmıştır. Karasal iklimin hüküm sürdüğü bölgede kuraklığın yaşanması, hayvan hastalıklarının artması (özellikle yut hastalığı), konar-göçer yaşam tarzına bağlı olarak özgürlüklerine düşkün olması ve iklimin insan ve toplum karakterine tesiri nedeniyle göç etme zorunda kalmışlardır.

Bunun dışında, bölgenin nüfus artışı karşısında yetersiz kalması, hayvanları (özellikle atı) evcilleştirmeleri ve tekerleği kullanmaları, Çin ve Moğol baskıları, kendi aralarındaki (boylar) mücadele, cihan hakimiyeti düşüncesiyle göçler hızlanmıştır.

Göç Yönleri

Türklerin ilk göçleri MÖ X. yüzyıl başlarında başlamış ve sürekli devam etmiştir. Bugün de değişik nedenlerle (Özellikle beyin göçü ve işçi göçü) devam etmektedir.

Kuzeye Gidenler : Sibirya'ya
Doğuya Gidenler : Çin ve Uzakdoğu ülkelerine
Güneye Gidenler : Hindistan, Afganistan ve Çin'e

Batıya Gidenler :
I. Yol : Hazar Denizi ve Karadeniz'in kuzeyinden Orta Avrupa ve Balkanlar'a
II. Yol : Hazar Denizi'nin güneyinden İran, Irak, Suriye, Mısır ve Anadolu'ya

TÜRK GÖÇLERİNİN ÖNEMLİ SONUÇLARI

★ Orta Asya Türk kültür ve medeniyeti, dünyanın değişik bölgelerinde yayılmıştır.

★ Türkler gittikleri yerlerde farklı kültürlerle karşılaşmış ve bu kültürlerle etkileşme yaşanmıştır.

★ Türkler göç ettikleri bölgelerde yeni Türk devletlerini kurmuşlardır.

★ Gittikleri bölgelerde yeni göç dalgalarına neden olmuşlardır.

★ Bazı Türk boyları gittikleri bölgelerde ulusal benliklerini kaybetmişlerdir.

Türklerin değişik bölgelere göç etmeleri Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesini zorlaştırmıştır.

  • Yazı Etiketleri :
  • yut hastalığı
  • Türklerin göçünün önemli sonuçları
  • Türklerin göç etmesinin nedenleri
Sevr Barış Antlaşması ve içeriği ( maddeleri ), Hukuki geçersizliğinin nedenleri
Yazıyı Oku

Sevr Barış Antlaşması ve içeriği ( maddeleri ), Hukuki geçersizliğinin nedenleri

II. Dünya savaşı, II. Dünya savaşının nedenleri ve sonuçları, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki Politikası
Yazıyı Oku

II. Dünya savaşı, II. Dünya savaşının nedenleri ve sonuçları, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki Politikası

Atatürk dönemi Türk dış politikası
Yazıyı Oku

Atatürk dönemi Türk dış politikası

Sağlık, sanat ve güzel sanatlar alanında yapılan inkılaplar
Yazıyı Oku

Sağlık, sanat ve güzel sanatlar alanında yapılan inkılaplar

Milli güç ve unsurları
Yazıyı Oku

Milli güç ve unsurları

Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçülük ve önemi
Yazıyı Oku

Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçülük ve önemi

Menu