Türkiye tarihi ünitesiyle ilgili 24 adet cevaplı sorular, cevaplı doğru yanlış cümleleri, cevaplı boşluk doldurma cümleleri.

Türkiye tarihi ünitesiyle ilgili çözümlü sorular - 24 Soru

1. Hangi Anadolu Türk Beyliğinin Türkiye Selçuklularına katılması ile Anadolu Türk birliği sağlanmıştır.

Mengücekoğulları Beyliğinin katılmasıyla Anadolu Türk Birliği tam olarak sağlanmıştır.

2. Yassı Çemen Savaşı, Kösedağ Savaşı, Hıttın Savaşı, Miryakefalon Savaşı, hangi devletler arasında olmuştur? Yazınız.

Yassı Çemen Savaş'ı: Türkiye Selçukluları ile Harzemşahlar arasında ,Kösedağ Savaşı: Türkiye Selçukluları ile İlhanlılar arasında Hıttin Savaşı: Eyyübiler ile Kudüs Latin Krallığı arasında Miryakefalon Savaşı Türkiye Selçukluları ile Bizanslılar arasında yapılmıştır.

3. Magna Charta nedir? Tarihteki önemi nereden gelmektedir? Yazınız.

İngiliz Kralı Yurtsuz Jan ile Soylular arasındaki karşılıklı sözleşmedir. Anayasal sisteme geçişin dünyada ilk örneğidir. İnsan hakları ile ilgili ilk yazılı antlaşmadır.

4. Mir'i Arazi nedir? Mir'i Arazinin dağıtımı hangi görevli tarafından yapılırdı? Mir'i arazinin bölümlerinin adlarını yazınız.

Türk İslam Devletlerinde Mülkiyeti devlete ait olan arazilerdir. Miri arazinin dağıtımını Pervaneci denilen ya da Pervanei adı verilen görevli yapardı. Miri arazinin bölümleri;
a) Has Arazi b) İkta Arazi c) Vakıf Arazi d) Mülk Arazi e) Haraci Arazi

5. Örf'i Hukuk kurallarının kaynağı nelerdir: Örf'i yargı sisteminin başında bulunan görevliyi yazınız.

Örfi Hukuk kurallarının kaynağı Örf, Adet, Gelenek ve Göreneklerdir. Örfi yargının başında bulunan görevliye Emir-i Dad denirdi.

6. Türkiye Selçukluları hangi amaçla Basra, Bağdat, Kahire gibi önemli İslam ülkelerinden Müderrisler getirmişlerdir?

Türkiye Selçukluları eğitim ve öğretim amacı ile Basra, Bağdat ve Kahire'den müderrisler getirtmişlerdir.

7. Memlük Sultanı Baybars'ın Anadolu'ya geliş nedeni nedir? Niçin kısa sürede Mısır'a geri dönmüştür?

Moğol Baskısına karşı Türkiye Selçuklu Veziri Muhiyiddin Pervane'nin yardım istemesi üzerine Sultan Baybars Anadolu'ya gelmiş ancak Anadolu'da yeterli desteği göremediği için Mısır'a geri dönmüştür.

8. I. Alaeddin Keykubat Moğollar'ın Anadolu'ya girmemesi için ne gibi önlemler almıştır? Yazınız.

I. Alaaddin Keykubat Moğolların Anadoluya girmemeleri için Eyyübilerle iş birliği yapmış Moğollarla iyi ilişkiler kurmuştur.

9. Müstevfi, Müşrif, Mimber, Muhtesip sözcüklerini açıklayınız.

Müstevfi - (mali işlerden sorumlu)
Müşrif - Divan-ı İsraf'ın başkanı (Mali ve idarecileri denetler)
Minber - Camilerde Hutbe okutulan yüksek yer
Muhtesip- Belediye işlerine bakan görevlidir

10. Türkiye Selçukluları toprakta uyguladıkları " Ikta Sistemi " ile hangi yararları sağlamıştır? Yazınız.

Ikta Sistemi ile devlet;
a) Toprağın düzenli ve verimliliği şeklinde işletilmesini sağlamıştır.
b) Hazineden para harcamadan binlerce Ikta askeri beslenmiştir.
c) Ikta topraklarında huzur ve güvenliği sağlamış vergileri ıkta sahipleri aracılığıyla toplatmıştır.

11. Türkiye Selçukluları Kervansarayları hangi amaçla yapmışlardır. İk kervansaray hangi Sultan tarafından yaptırılmıştır? Yazınız.

Kervan ticaretiyle uğraşan kişilerin güvenliği ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılmıştır. Türkiye Selçuklularında ilk Kervansaray II. Kılıçarslan tarafından Kayseri Aksaray yolu üzerinde yapılan "Alay Han"'dır.

12. Türkiye Selçuklularnıda sanayinin temelini hangileri oluşturmaktadır? Bu durum hangi alanda ileri gittiklerinin göstergesi olarak gösterilebilir? Yazınız.

Türkiye Selçuklularında sanayinin temeli Dokumacılık ve Dericiliktir. Hayvancılıkta ileri gittiklerinin göstergesidir.

13. Selçuklu anıt mezarlarından Türbe ile Kümbet arasındaki farklar nelerdir? Yazınız.

Türbe: Duvarlarının üzeri kubbe ile örtülü anıt mezardır.
Kümbet: Duvarları silindir veya çokgen, çatıları piramit şeklinde olan anıt mezarlardır.

14. Darüşşife, Külliye, Kervansaray, Medrese ve Mescit sözcüklerini açıklayınız.

Darüşşifa: Hastane
Külliye: Caminin yanında medrese, şifahane, hamam, türbe gibi değişik görevlerin yerine getiren yapılar topluluğudur.
Kervansaray: Kervan ticareti ile uğraşanların, güvenliklerini sağlamak, ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan yapıtlardır.
Medrese: Temel eğitim kurumlarıdır.
Mescid: Minberi olmayan küçük cami

15. Türkiye Selçuklu Devletinde yaşayan halk sınıflarının Avrupa Feodal sistemdeki halk sınıflarından farkları nelerdir? Yazınız.

A.S.D toprak devletin malı sayılıdğı için toprağa bağlı kölelik yoktu. Oysaki Avrupa'da toprağın sahibi toprak ağasıdır. Yani Senyördür. Dolayısıyla orda kölelik vardır.

16. Divan-ı Mezalim'in görevi nedir? Özelliğini açıklayınız.

Ağır siyasi suçlara bakan Sultanın başkanlığında toplanan yüksek yargı organıdır. Kararları kesindir.

17. Sultan başkentte olmadığı dönemlerde, Sultana vekalet eden divan hangisidir? Yazınız.

Sultan başkentte olmadığı zaman Sultan'a Niyabed-i Saltanat Divanı vekalet ederdi.

18. Türkiye Selçuklu Devleti'nin ilk başkenti neresidir? Hangi olay üzerine değiştirilmiştir?

İlk başkent İznik idi. I. Haçlı Seferi sırasında başkent Konya'ya taşınmıştır.

19. Selçuklu Sultanları, Meliklerin kendi adlarına hutbe okutmalarını, para bastırmalarını veya bir devlete savaş açma, barış yapmalarını hangi gerekçe ile yasaklamışlardır? Açıklayınız.

Merkezi Otoriteyi Sarsmaması

20. Türkiye Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan'ın Büyük Selçuklu kuvvetleri ile savaşmasının nedeni nedir? Bu savaşın sonucunu yazınız.

I. Kılıçarslan Musul yüzünden Büyük Selçuklularla savaşmıştır. Başarılı olamamıştır. Habur Irmağını geçerken Boğularak ölmüştür.

21. Malazgirt Savaşı'ndan sonra nerede, hangi adlarla ilk Büyük Türk Beylikleri kurulmuştur?

Saltuklular (Erzurum), Danişmentiler (Sivas) Mengücekliler, (Erzincan - Kemah Kolu ve Divriği kolu, Artuklular
(Hasan Keyf, Harput, Mardin) kolu olmak üzere 3 başlıkta incelenir.

22. Türkiye Selçuklularında Divan-ı Saltanat'ın görevi ile Divan-ı Saltanata bağlı divanların isimlerini yazınız.

Anadolu Selçuklu Devleti'nde önemli devlet işlerini yürüten Büyük Divanı'dır. Ona bağlı olan divanlar, Niyabet: Saltanat, Divan-ı İstifa Divan-ı Arz Divan-ı Tuğra, Divan-ı İşraf, Divan- Pervane olarak adlandırılır.

23. Ahilik nedir? Kurucusu kimdir? Ahiliğin temel amaçları nelerdir? Yazınız.

Ahilik XIII. yüzyılda Ahi Evran tarafından Kayseri başta olmak üzere Konya ve Kırşehir ve Ankara'da esnaf birlikleri arasında oluşturulmuş Ahi baba unvanı verilen örgütlenmenin liderlerinin çabasıyla dayanışma ve yardımlaşmayı sağlayan sosyo - ekonomik bir örgütlenme özelliğinin yanı sıra etik, asker ve siyasi yanları da vardır. Ahilikle, çıraklık, kalfalık ve ustalık arasında sıkı bir hiyerarşi bulunur. Üretim etkinlikleri ihtiyaca göre düzenlenir. Üretimde malın kalitesi, fiyatı denetlenir. İhtiyacı olan esnafa kredi verir. Göçebe Türkmenleri yerleşik yaşama geçmelerine katkıda bulunmuşlardır.

24. Denizcilikte iler i gitmiş Anadolu Büyük Türk Beylikleri hangileridir? Adlarını yazınız.

Karasioğulları, Menteşeoğulları, Candaroğulları, Pervanecioğulları, Aydınoğulları, Tekeoğulları

Türkiye Tarihi Ünitesi Boşluk Doldurma

Aşağıdaki cümlelerde parantez içerisinde verilenler cevaplar olup, bunları kaldırarak boşluk doldurma haline getirebilirsiniz.

1. Anadolu'da ilk Büyük Türk Beylikleri ( Malazgirt Savaşı'ndan) sonradan kurulmuşlardır.

2. Saltuklular Beyliği ( Erzurum) yörelerinde kurulmuştur.

3. Türkiye Selçuklu Devleti, Anadolu fatihi olarak tanınan ( Kutalmışoğlu Süleyman Şah) tarafından kurulmuştur.

4. Selahaddin Eyyübi, ( Hıttin) Savaşın'da Kudus Kralını yenerek Kudüs'ü haçlılardan geri almıştır.

5. Avrupalılar ( Miryakefelon) Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya Türkiye demişlerdir.

6. Türkiye Selçukluları'nın sağladığı Anadolu Türk Birliği ( Kösedağ) Savaşı'ndan sonra bozulmuştur.

7. ( Karamanoğulları) Beyliği, kendilerini Türkiye Selçuklularının varisi (mirascısı) olarak görmüşlerdir.

8. Türkiye Selçukluları'nda ordunun her türlü ihtiyacı ( Divan-ı Arz) tarafından karşılanırdı .

9. Türkiye Selçukluları'nda ilk gümüş parayı ( I. Mesut). ilk altın parayı ( II. Kılıç Arslan) bastırmıştır.

10. Türkiye Selçukluları'nda devlet arazisine ( Mir'i) arazi denirdi.

11. Medrese öğretmenlerine ( Müderris) denirdi.

12. Türkiye Selçukluları'nda esnafların aralarında kurduğu sosyal - ekonomik teşkilata ( Ahilik) denir.

13. Duvarlarının üzeri kubbe ile örtülü anıt mezarlara ( Türbe) denir.

14. Dünyanın ilk Tıp Fakültesinin ( Gevher Nesibe) darüşşifası olduğu ileri sürülmüştür.

15. Caminin yanında, medrese, şifhane, kütüphane gibi yapıların hepsine birden ( Kulliye) denir.

16. Anadolu'da Türklerden başka 1. ( Rumlar) 2. ( Ermeniler) 3. ( Süryaniler)de yaşamaktaydı.

17. Türkiye Selçuklularında askeri davalara ( Kadıasker) bakardı.

18. Türkiye Selçukluları'nda Maliyenin başında bulunan görevliye ( Müstevfi) denirdi. .

19. I. Murat ( Hamitoğulları) Beyliği'nin bir kısım topraklarını para ile satın almıştır.

20. Osmanlılara katılan ilk bağımsız Türk Beyliği ( Karesioğulları) Beyliği olmuştur.

Türkiye Tarihi Ünitesi DOĞRU MU? YANLIŞ MI?

Aşağıda verilen cümlelerin karşısına doğru ise (D) yanlış ise (Y) harflerini yazınız.

1. D Anadolu'ya ilk Türk akınlarını Hunlar başlatmışlardır.

2. Y Miryakefelon Savaşı Türkiye tarihinin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.

3. D Türkiye Selçukluları'na katılan ilk Türk Beyliği Danişmentler Beyliğidir.

4. D Tarihte bilinen ilk Türk denizcisi Çaka Beydir.

5. D Anadolu fatihi Kutalmışoğlu Süleyman Şahın mezarı Suriyede'ki Caber Kalesi'ndedir.

6. Y Magna Charta (Büyük Şart) Fransa ile İlgiltere arasındaki Yüz yıl Savaşları sona erdiren antlaşmadır.

7. Y Türkiye Selçukluları Yassı Çemen Savaşlarından sonra Moğolların egemenliği altına girmiştir.

8. D Karamanoğlu Mehmet Bey 1277 de Türkçeyi resmi dil ilan etmiştir.

9. Y Ikta Askerleri çeşitli milletlerden alınan Gülamhanede yetiştirilen askerlerdir.

10. D Türkiye Selçuklularında ağır siyasi davalara Sultanın başkanlık ettiği Divan-ı Mezalim'de bakılırdı.

11. D Mehmet Ravendi ve İbn-i Bibi Türkiye Selçuklu döneminin ünlü tarhiçileridir.

12. D Türkiye Selçukluları'nda ilk kervansaray II. Kılıç Arslan'ın yaptırdığı Alay Han'dır.

13. Y Minberi olmayan küçük camilere kümbet denir.

14. D Türkiye Selçukluları'nda resmi yazışma dili Arapça idi.

15. D Anadolu'nun Türkleşmesinde, Moğolların batıya yönelmeleri etkili olmuştur.

16. Y Devlete büyük hizmetleri dokunmuş kişilere devlet arazisinden verilen araziye has arazi denmiştir.

17. D Türkiye Selçuklularında tımar topraklarının dağıtımı Pervaneci tarafından yapılırdı.

18. D Divan-ı Saltanat Selçuklu Sultanlarının "Danışma Meclisi" olarak nitelendirilmiştir.

19. Y Kadı Burhaneddin Devleti Sinop'ta kurulmuş ve denizcilikte ileri gitmiştir.

20. D Dulkadiroğulları Beyliği'ne Yavuz Sultan Selim, Turnadağ Savaşı ile son verilmiştir.

  • Yazı Etiketleri :
  • ilk türk beylikleri
  • selçuklu devleti
  • haçlı seferleri
  • magna carta
Sevr Barış Antlaşması ve içeriği ( maddeleri ), Hukuki geçersizliğinin nedenleri
Yazıyı Oku

Sevr Barış Antlaşması ve içeriği ( maddeleri ), Hukuki geçersizliğinin nedenleri

II. Dünya savaşı, II. Dünya savaşının nedenleri ve sonuçları, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki Politikası
Yazıyı Oku

II. Dünya savaşı, II. Dünya savaşının nedenleri ve sonuçları, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki Politikası

Atatürk dönemi Türk dış politikası
Yazıyı Oku

Atatürk dönemi Türk dış politikası

Sağlık, sanat ve güzel sanatlar alanında yapılan inkılaplar
Yazıyı Oku

Sağlık, sanat ve güzel sanatlar alanında yapılan inkılaplar

Milli güç ve unsurları
Yazıyı Oku

Milli güç ve unsurları

Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçülük ve önemi
Yazıyı Oku

Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçülük ve önemi

Menu