Uygarlığın doğuşu ve ilk uygarlıklar ünitesiyle ilgili 27 adet cevaplı soru örnekleri, cevaplı doğru yanlış cümleleri, cevaplı boşluk doldurma cümleleri.

Uygarlığın doğuşu ve ilk uygarlıklar ünitesiyle ilgili çözümlü sorular - 27 Adet

1. Anadolu'nun, Tarih Öncesi dönemini aydınlatan merkezleri günümüzde bulundukları yerleri ile birlikte yazınız.

Karain - Beldibi Mağaraları (Antalya yakınlarında) Çayönü (Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde) Alişar (Yozgat'ta) Alacahöyük (Çorum'un Alaca ilçesinde) Çatalhöyük (Konya'nın Çumra İlçesinde) Truva (Çanakkale Hisarlıtepede) Hacılar Höyüğü (Burdur sınırlarında)

2. Orta Asya tarihini aydınlatan kültür bölgeleri hangileridir? Adlarını yazınız.

* Anav * Kalteminar * Karasuk.
* Afanasyevo * Andronova * Saka (İskit)

3. Kast sistemi nedir? Hindistan için önemli nedir? yazınız

Babadan oğula geçen meslek ve statü gruplaşmasıdır. Hindistan'da siyasi birliğin oluşmasına engel olmuştur.

4. Çin Uygarlığı'nın oluşumunda hangi uygarlıkların katkısı olmuştur? Adlarını yazınız.

Türk, Moğol, Tunguz ve Tibetliler'in etkisi ve katkısı olmuştur.

5. Çinlilerin ünlü " Çin Seddini" yapmalarındaki amaç nedir? Açıklayınız.

Hun Türkleri'nin akınlarını önlemek, taaruz güçlerini kırmaktı.

6. Mezopotamya neresidir? Mezopotamya'da kurulan devletler hangileridir? Adlarını yazınız.

Dicle ve Fırat arasındaki bölgedir.
* Sümerler * Elamlar * Asurlar
* Babiller * Akadlar

7. Ziggurat nedir? Hangi uygarlığa aittir? Hangi amaçlarla kullanılmıştır? Yazınız.

Tapınaktır, Sümerlere aitdir. Tapınağın damı gözlemevi olarak kullanılmış, ayrıca girişte depo olarak kullanılan bölümlerde vardır.

8. Asurların Anadolu'da koloniler kurmaları, Anadolu uygarlığına hangi katkıları sağlamıştır?

Karum denilen alışveriş merkezleri oluşturmuşlar en büyük ve en önemlisi Kayseri - Kültepe'dekidir. Yaptıkları alışverişleri Sümer Çivi Yazısı ile tabletlere yazmışlar; Anadolu insanı ilk yazıyı bu tabletlerde gördüğü için Anadolu'da tarih devirlerini başlatmıştır.

9. Sümerler ve Mısırlıların astronomi alanında ileri olduklarını neye dayanarak söyleyebiliriz?

Sümerlilerin Ziggurat adı verilen tapınak damını Mısırların Piramit'in tepesini gözlemevi olarak kullandıklarına

10. Mısır'da "mumyacılığın" milli bir sanat haline gelmesinin nedeni nedir?

Mısırlılar ölümden sonra dirilerek yeni bir yaşamın başlayacağına inandıkları için bedenin bozulmaması için tahnit sanatını geliştirerek uygulamışlardır.

11. Mezopotamya sanat eserlerinin birçoğunun günümüze kadar gelememesinin nedenleri nelerdir? Yazınız.

Mezopotamya'da taşın yok denecek kadar az olmasnıdan ötürü mimari yapılar kerpiçten yapılmış ayrıca bölgenin sık sık istilaya uğraması yapıların günümüze ulaşamamasının nedenleridir.

12. Anadolu hangi özellikleri ile birçok farklı uygarlığın yaşadığı bölge olmuştur? Anadolu'da kurulan devletlerin adlarını yazınız.

Anadolu Asya - Avrupa arasındaki köprü görevi görmesi, iklimini uygun topraklarının tarıma elverişli olması önemli ticaret yolları üzerinde olması nedeniyle kimi uygarlıklara ama sıcaklığıyla beşiklik etmiştir. Bunlar Hitit, Frig, Lidya, İyon ve Urartu'dur.

13. Anal ne demektir? İlk anallar hangi Anadolu uygarlığına aittir. Önemi nedir?

Anal: Yıllık demektir. Tarihteki ilk anallar Hitit'lere ayitdir Krallar bir yıl içinde olup biten her şeyi bu yıllıklara yazmışlar bir biçimde tanrılara hesap verme biçiminde düşündükleri için doğru olarak yazmışlar. Dolayısıyla Anadoluda ilk objektif tarih yazıcılığını başlatmışlardır.

14. Musevilik ilk tek tanrılı din olmasına rağmen tek tanrılı dinler arasında en az yayılan din olmasının nedenleri nelerdir? Yazınız.

Yahudiler, Museviliği ulusçu, kavmiyetçi bir anlayışla kabul ettikleri için bu dini başka toplumlara yayma gerçeği duymamışlar.

15. Büyük İskender'in ölümü üzerine nerelerde hangi adlarla devletler kurulmuştur?

* Mısır'da Pitolemalar Krallığı
* Trakya ve Batı Anadoludan Hindistan'a kadar uzanan Coğrafyada Selevkos Krallığı
* Makedonya'da Antigonit Krallığı

16. Fenikelileri ve Yunanlıları "Koloniciliğe" yönelten ortak nedenler nelerdir? Yazınız.

Gerek Fenikeliler gerekse Yunanlar'ın ülkelerinin önleri deniz arkası dağdır. Bu durum tarımın yapılmasını güçlendirdiği için yaşamlarını deniz ticaret koloniciliğinde yoğunlaştırmışlardır.

17. İyonlar ile Yunanların diğer uygarlıklara göre bilimde ileri gitmelerindeki ortak özellikleri nedir? Yazınız.

Şehir devletleri şeklinde örgütlenmeleri özgür düşünce ortamının olması rekabet duygusu bilim, kültür ve sanatın gelişip yeşermesine ortam hazırlamıştır.

18. Yunanistan ve Roma'nın ilk yazılı kanunlarının adları nelerdir? Ortaya çıkışlarındaki ortak özelliği yazınız?
a) Yunanistan b) Roma

Yunanistan'da ilk yazılı yasa "Drakon Yasaları" dır.
Roma'da ise " Oniki Levha" yasalarıdır.

19. Heredot, Hipokrat, Diyojen, Tales, Pisagor, hangi uygarlığa ait bilginlerdir. Hangi alanlarda ki çalışmaları ile tanınmışlardır? Yazınız.

Heredot: Tarih'de, Hipokrat: Tıp'da Diyojen: Felsefe'de, Thales, Pisagor: Matematik'te

20. Roma'nın devlet yapısı hangi aşamalardan geçmiş ve hangi olayla ikiye ayrılmıştır? Yazınız.

Roma; I. Krallık, II. Cumhuriyet III. İmparatorluk aşamalarından geçmiş. 375 Kavimler Göçü'nden 20 yıl sonra sınrı birliğini koruyamayarak 395 yılında Doğu ve Batı Roma olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

21. Tarih bilminin devirlere bölünmesinin amacı ile Tarih Öncesinin neye göre bölümlendiğini yazınız.

Tarih bilmi, öğretme ve anlatma kolaylığı sağlamak amacıyla devirlere bölünmüştür. Tarih öncesi devirler adlandırılırken kullanılan araç ve gerecin cinsi, hammedesi ve kullanılan araç ve gereçlerin cinsine göre bölümlenmiştir.

22. Lidya uygarlığı nerede kurulmuştur? Ekonomik hayatın gelişmesine hangi katkıları sağlamışlardır?

Gediz ve Küçük Menderes Irmakları arasında kalan bölgede kurulmuştur. Lidyalılar, "Efes'den başlayan başkent "Sard" tan geçen ve Asur'un başkenti "Ninova"ya kadar uzanan "Kral Yolu"nu inşa ederek Doğu - Batı ticaretini geliştirmişler ve ticari yaşama değiş - tokusun yerine parayı bularak kullanıma sokmuşlardır .

23. Kanunların eski Yunan ve Roma'da yazılı hale getirilmesindeki benzer özellik nedir? Eski Yunan ile Roma'nın ilk yazılı kanunlarının adları nelerdir?

Yerleşik yaşamın olması ve toplumun çıkarları birbirinden farklı toplumsal sınıfların olması yasaların yazılı hale getirilmesinde etkili olmuştur. Eski Yunanda ilk yazılı yasa "Drakon" Roma'da 12 Levha Kanunu'dur.

24. Büyük İskender hangi devleti yenerek büyük bir imparatorluk kurmayı başarmıştır? İskender'in ölümü üzerine topraklarında hangi adlarla krallıklar kurulmuştur? Yazınız.

Persleri yenerek büyük bir İmparatorluk kurmuştur. İskender'in ölmesi üzerine devlet parçalanmış
Mısır'da Ptollameler Krallığı
Makedonya'da Antigonit Krallığı
Trakya - Batı Anadolu'dan Hindistan'a kadar uzanan topraklarda Selevkos Krallığı

25. Aşağıda verilen sözcükleri açıklayınız;

Pankuş: Hititlerde danışma meclisi
Piramit: Mısırlılarda Firavun mezarı (anıtmezar)
Patrici: Roma'da en üstün yönetici sınıf
Hellenizm: Yunan kültürü le doğu kültürünün kaynaştığı sentez uygarlığın yaşandığı dönem
Koloni: Coğrafi şartların olumsuzluğu nedeniyle kendi ülkelerinin tarıma elverişli olmaması nedeniyle ticarete yönlenmişler. Kara ve deniz ticareti koloniciliğine yönelerek ikiye ayrılmışlardır.

26. Mezopotamya neresidir. Günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir? Mezopotamya'da kurulan devletlerin adlarını yazınız.

Dicle ve Fırat Irmakları arasında kolon bölümdür günümüzde Türkiye - Suriye İran toprakları arasında yer alır
Mezopotamya'da kurulan devletler
Sümer, Babil, Elam, Akkad, Asur'dur.

27. Frigya Devleti nerede kurulmuştur? Frigyalıların tarımı korumak için ne gibi önlemler aldıklarını yazınız.

Kızılırmak'ın batısında Sakarya "ırmağı"nın ortasını merkez alan bölgede kuruldu. Başkentleri Polatlı yakınlarındaki Gordion'dur. Frigler tarımı ve haycancılığı korumak için bir dizi yasa çıkarmışlardır. Bunlardan en önemlisi "bir öküz kesenin ya da saban kıranın cezası ölümdür.

Uygarlığın Doğuşu Ve İlk Uygarlıklar Ünitesi Boşluk Doldurma

Aşağıdaki cümlelerde parantez içerisinde verilenler cevaplar olup, bunları kaldırarak boşluk doldurma haline getirebilirsiniz.

1. Tarih çağlarından;
İlkçağ (Eskiçağ) . (MÖ. 3200 Sümerlerin Çivi Yazısı ) ile başlar, (375 Kavimler Göçü'ne) kadar sürer,
Ortaçağ, (375 Kavimler Göçü'ne) ile başlar, (Fatih'in İstanbul'un Fethi'ne) kadar sürer,
Yeniçağ (Fatih'in İstanbul'un Fethi'ne) ile başlar (1789 Fransız İhtilali'ne) kadar sürer,
Yakıncağ (1789 Fransız İhtilali'ne) ile başlar, (1789 Fransız İhtilali'ne) kadar sürer.

2. Anadolu'da Tarih Çağlarında 1(Hitit), 2(Firig), 3(Lidya), 4(İyon) ve 5(Urartu) Devlet kurmuşlardır.

3. Çinliler, (Hun Türklerinin) akınlarından korunmak amacı ile MÖ III. yy da ünlü (Çin Seddi) ni yapmışlardır.

4. Hitit Krallarının en önemli yardımcısı (Tavananna) denilen Kraliçe ile (Pankuş) denilen danışma meclisidir.

5. Tarihte bilinen ilk yazıyı (Sümerliler) ilk harf yazısını (alfabe) ise (Fenikeliler) bulmuşlardır.

6. Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma (Hitit) ile (Mısır) arasında MÖ 1280 de yapılan (Kadeş) Antlaşması'dır.

7. Mezopotamya şehir devletlerine (Site) Mısır şehir devletlerine, (Nom) Yunan şehir devletlerine ise (Polis) denmektedir.

8. Mısırlıların güneş yılı esasına dayalı takvimleri önce (Yunanlar) daha sonra (Romalılar) tarafından düzenlenerek günümüzde kullanılan Miladi Takvime dönüştürülmüştür.

9 . Mısırlıların öldükten sonra tekrar dirileceklerine inanmaları (Mumyacılığın) milli bir sanat olarak gelişmesine yol açmıştır.

10. İbraniler, (Romalılar),tarafından Kudüs ve yörelerinden sürgüne gönderilmişlerdir.

11. Frigyalıların başkenti Polatlı yakınlarındaki (Gordion) dur.

12. Lidyalıların Efes'ten Sus'a kadar uzanan Kral Yolu'nu açmaları (Ticaretin) gelişmesine katkı sağlamıştır.

13. Persler ülkeyi (Satraplıklara) ayırarak yönetmişlerdir.

14. Yunanistan'ın siyasi tarihi (MÖ. 1200'de Dor'ların) Yunanistan'a girmesi ile başlamşıtır.

15. Yunanlıların kolonicilikte en büyük rakipleri olan Fenikelilere oranla kolonilerinde daha uzun süre kalmalarında kolonilerini (Anavatanın parçası) olarak görmelerinin etken olduğu ileri sürülmüştür.

16. Yunanlıların Tanrıları adına düzenledikleri oyunlara (Olimpiyat) denirdi.

17. Roma İmparatorluğu (Kavimler Göçü'nden 20 yıl) sonra Doğu ve Batı Roma İmparatorlukları olarak 2 ye ayrılmıştır.

18. Roma Krallık döneminde halk 1(Patriciler (Soylular- Yönetciler)) 2(Pilepler (Orta Sınıf)) 3 (Metekler (Köleler)) olmak üzere 3 sınıftan oluşmaktaydı.

19. Roma Cumhuriyet dönemine aynı zamanda yöneticilerinden dolayı (Konsüllük) sistemi de denmiştir.

20. Tarihte bilinen ilk yazılı Kanunlar;
Sümerlerin (Urgakina)
Yunanlıların (Drakon, Solon, Klistenes)
Romalıların (12 Levha) kanunlarıdır.

Uygarlığın Doğuşu Ve İlk Uygarlıklar Ünitesi Doğru mu? Yanlış mı?

Aşağıda verilen cümlelerin karşısına doğru ise (D) yanlış ise (Y) harflerini yazınız.

1. Y Tarih bilimi Hz. İsa'nın doğumuna göre Tarih Öncesi ve Tarih Çağları diye ikiye ayrılmıştır.

2. D Barut, pusula, kağıt ve matbaa ilk kez Çinliler tarafından kullanılmıştır.

3. D Kast Sistemi, Hint halkının kaynaşmasını engelleyerek onların millet haline gelmelerini geciktirmiştir.

4. Y Gılgamış Destanı ile Tufan Menkibesi Hititlere ait ilk yazılı edebi eserlerdir.

5. D Anav, Afanesyevo, Andronova, Karasuk ve Tagar Kültürleri Orta Asya tarihini aydınlatan önemli kültürlerdir.

6. D Sümer'de Rahip - Kral anlayışı görülürken Mısır'da Tanrı - Kral anlayışı görülmüştür.

7. Y Mezopotamya'nın ilk yazılı kanunları Babil Hükümdarı tarafından hazırlanan Hammurabi Kanunlarıdır.

8. Y Avrupalılar, Anadolu'ya Malazgirt Savaşı'ndan sonra "Türkiye" demişlerdir.

9. D Anadolu'da, siyasi birliği ilk sağlayan ve tarih çağlarına ilk geçen uygarlık Hititlerdir.

10. Y Başkenti Tuşpa olan Urartular Mezopotamya'da kurulmuştur.

11. D Frigyalılar tarımı korumak için çok ağır cezalar koymuşlardır.

12. Y Tarihte bilinen ilk tarih yazıcılığı kavramı, tarihin babası sayılan İonyalı Heredot ile başlamıştır.

13. D "Kral Yolu"nu açan Lidyalılar, tarihte bilinen ilk parayı da bulmuşlardır.

14. D Büyük İskender'in Asya Seferi sonrasında Doğu ve Yunan uygarlıklarının karışımı ile ortaya çıkan uygarlığa "Helenizm
Uygarlığı" denmiştir.

15. Y Persler, ilk tek tanrılı din olan Museviliğe inanmışlardır.

16. Y Mısırlılar "Çivi Yazısı"nı Anadolu'ya getirerek Anadolu'nun tarih çağlarına geçmesine katkı sağlamışlardır.

17. D Drakon kanunları, soylular lehine hükümler içerdiği için toplumsal çatışmalara neden olmuştur.

18. D Peleponnes Savaşları, Yunan şehir devletleri arasında yapılmıştır.

19. D 12 Levha Kanunları, Roma Hukuku'nun Roma Hukuku da günümüz Avrupa Hukuku'nun temelini oluşturmuştur.

20. Y Eski Yunan ve Roma sanatına "Helenizm" adı verilmiştir.

  • Yazı Etiketleri :
  • Tarih Öncesi Çağlar
  • Tarih Çağları
  • Kültür ve Uygarlık
  • İlk Uygarlıklar
Sevr Barış Antlaşması ve içeriği ( maddeleri ), Hukuki geçersizliğinin nedenleri
Yazıyı Oku

Sevr Barış Antlaşması ve içeriği ( maddeleri ), Hukuki geçersizliğinin nedenleri

II. Dünya savaşı, II. Dünya savaşının nedenleri ve sonuçları, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki Politikası
Yazıyı Oku

II. Dünya savaşı, II. Dünya savaşının nedenleri ve sonuçları, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki Politikası

Atatürk dönemi Türk dış politikası
Yazıyı Oku

Atatürk dönemi Türk dış politikası

Sağlık, sanat ve güzel sanatlar alanında yapılan inkılaplar
Yazıyı Oku

Sağlık, sanat ve güzel sanatlar alanında yapılan inkılaplar

Milli güç ve unsurları
Yazıyı Oku

Milli güç ve unsurları

Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçülük ve önemi
Yazıyı Oku

Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçülük ve önemi

Menu