Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekonomik ve Sosyal Hayat Testi 1

• 1297 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekonomik ve Sosyal Hayat Testi 1

1

Osmanlı Devleti’nde ekonominin temeli olan tarımdan elde edilen gelirlerle asker beslenir, devlet adamlarının maaşları ödenirdi. Bundan dolayı tarım gelirlerinde bir düşme olduğunda, askeri, ekonomik, idari alanlarda olumsuz etkiler oluşturmaktaydı. Tarımsal üretimin düşmemesi için devlet bazı önlemler almak zorunda kalmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu amaca yönelik alınan önlemlerden biridir?


A) Köylünün ürettiği üründen vergi alınması.
B) Toprağı işleme hakkının halka verilmesi.
C) Eyaletlere kadıların atanması.
D) Üç yıl üst üste ekilmeyen toprağın, sahibinden alınarak başkasına verilmesi.

2

Dirlik denilen toprakları işleme hakkına sahip kişiler tımarlı sipahi denilen askerleri beslemişlerdir. Bu askerler savaş zamanında ülke savunması için mücadele eder, barış zamanında ise toprağın işlenmesine yardımcı olurlardı.
Buna göre tımarlı sipahi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A) Sadece savaş zamanı harekete geçer, diğer zamanlar çalışmazlardı.
B) Dirlik topraklarının sahibiydiler.
C) Barış zamanında tarımda iş gücü olarak işlev görürlerdi.
D) Tüm ihtiyaçları vakıflar tarafından karşılanırdı.

3

Sanayi devriminden sonra Avrupa’dan gelen bol ve ucuz mallar Osmanlı’yı Avrupa’nın pazarı haline getirmiş ve burada sanayinin kurulmasını engellemiştir. Bütün bunlar esnaf teşkilatı olan loncaları olumsuz etkilemiştir. Bu yüzden Osmanlı Devleti, Lonca teşkilatını ve dolayısıyla yerli üretimini güçlendirmek için bazı faaliyetlerde bulunmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu amaca yönelik bir faaliyet değildir?


A) Yerli malını kullanımın teşvik edilmesi.
B) Dokuma ve çini fabrikalarının açılması.
C) Sanayi şirketlerinin kurulması.
D) Bazı Avrupa devletlerine ticari imtiyazlar verilmesi.

4

Fatih Sultan Mehmet döneminde İpek Yolu ele geçirilmiştir.
Yavuz Sultan Selim döneminde Baharat Yolu ele geçirilmiştir.
Tarihteki bu önemli ticaret yollarının ele geçirilmesi Osmanlı Devleti’ne aşağıdaki katkılardan hangisini sağlamıştır?


A) Ekonomik yönden güçlenmesi.
B) Osmanlı ordusunun güçlenmesini.
C) Osmanlı denizciliğinin gelişmesini.
D) Eğitim alanında önemli gelişmelerin yaşanması.

5

Coğrafi keşifler sonrasında bulunan yeni yerlere Avrupa’dan göçler olmuştur.
Bu gelişme Avrupa’yla ilgili nasıl bir durum oluşturmuştur?


A) Nüfus yoğunluğu azalmıştır.
B) Kültürel hayat canlanmıştır.
C) Siyasi birlik sağlanmıştır.
D) Etnik yapı değişmiştir.

6

Osmanlı Devleti’nde hastane, cami, medrese ve çeşitli yardım kuruluşlarının ihtiyaçları karşılanmak için tahsis edilen veya bazı kişilerce bağışlanmış arazilere vakıf arazileri denirdi. Bu arazilerin mülkiyeti kişilere ait değildi ve devlet vakıf arazilerinden vergi almazdı.
Verilen bilgilere göre vakıf arazileriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


A) Vakıf arazilerinden çok az miktarda vergi alınmıştır.
B) Vakıf arazileri kişilere sayılabilirdi.
C) Vakıf arazileri devlete bir gelir getirmezdi.
D) Vakıf arazileri şahıslara aittir.

7

Hint deniz ticaretinin önem kazanması.
Amerika’daki değerli madenlerin Avrupa’ya taşınması.
gibi gelişmeler aşağıdaki olayların hangisinin sonucunda meydana gelmiştir?


A) Coğrafi keşifler
B) Sanayi devrimi
C) Rönesans
D) Haçlı Seferleri

8

I. Pusula ve gemicilikte yeni gelişmelerin olması.
II. Ticaret yollarının yön değiştirmesi.
III. Sömürge imparatorluklarının kurulması.
Yeni Çağ başlarında Avrupa’da görülen yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?


A) I-III ve II
B) III-II ve I
C) I-II ve III
D) II-I ve III

9

Sanayi devriminin;
I. Köyden kente göçün hızlanması.
II. Sömürgeciliğin hızlanması.
III. Üretimin artması.
sonuçlarından hangisi yada hangileri uluslar arası rekabete ortam hazırlamıştır?


A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) Yalnız II

10

Osmanlı Devleti’ndeki hayır kurumlarından olan vakıflar kendilerine verilen toprakların gelirleri sayesinde ihtiyaç sahiplerinin giderlerini karşıladı.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi vakıflarla ilgilidir?


A) Bilimsel gelişmeyi hızlandırmıştır.
B) Devlet gelirlerinin artmasını sağlamıştır.
C) Sosyal dayanışmanın kurulmasını sağlamıştır.
D) Kapitülasyonların etkisini azaltmaya çalışmıştır.

11

Sanayi devrimi ile büyük fabrikalar kurulmuş, bu durum da ucuz ve seri üretimin başlamasına neden olmuştur.
Sanayi devriminin aşağıdaki sonuçlardan hangisi I. Dünya Savaşı’na ortam hazırlamıştır?


A) Sömürgecilik anlayışının yaygınlaşması.
B) Köyden kente göçün hızlanması.
C) Şehir nüfusunun artması.
D) İşçi sınıfının ortaya çıkması.

12

Avrupalılar Haçlı Seferleri sırasında Türklerden öğrendikleri pusulayı Avrupa’ya getirerek geliştirmişlerdir.
Pusulanın geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaşması aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?


A) Fransız İhtilali
B) Rönesans
C) Sanayi devrimi
D) Coğrafi keşifler

13

Osmanlı Devleti’nde toprağı kullanma hakkına sahip olan köylü, toprağı üç yıl üst üste boş bırakırsa ceza olarak çift bozan vergisi alınırdı.
Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisine yönelik yapıldığı söylenemez?


A) Üretimin denetim altında tutulmasına.
B) Sosyo-ekonomik düzenin korunmasına.
C) Ticari gelirlerin artmasına.
D) Üretimde sürekliliğin sağlanmasına.

14

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin gerçekleşmesinde etkili olan sebeplerden biridir?


A) Hristiyanlığı yayma düşüncesi.
B) Kağıt ve matbaanın kullanımının yaygınlaşması.
C) Pusula ve gemicilikte yeni gelişmelerin meydana gelmesi.
D) Rönesans hareketinin başlaması.

15

Coğrafi keşifler sonrasında Avrupalıların yeni ticaret yolları bulmasıyla Akdeniz limanları önemini kaybetmiş, Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazanmıştır.
Yukarıda belirtilen bu durum Osmanlı Devleti’ni özellikle hangi alanda olumsuz etkilemiştir?


A) Ekonomik
B) İdari
C) Askeri
D) Hukuki

üst