Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler İletişim ve İnsan İlişkileri Testi 3

• 1231 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler İletişim ve İnsan İlişkileri Testi 3

1

Aşağıdakilerden hangisi, iletişimsizliğe neden olan davranışlardan biri değildir?


A) Nutuk çekmek              C) Öğüt vermek
B) Dinlemek                     D) Yargılamak

2

İnsan başkalarının karakterini tahlil etmeden önce kendi karakterinin özelliklerini bilmelidir.
Bu durumu;
İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin
Bu nice okumaktır
dizeleriyle dile getiren ünlü düşünürümüz aşağıdakilerden hangisidir?


A) Yunus Emre
B) Ahmet Yesevi
C) Hacı Bektaş-i Veli
D) Mevlana

3

"------------------birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır."
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıda verilen kitle iletişim araçlarından hangisi gelmelidir?


A) Internet
B) Gazete
C) Televizyon
D) Dergi

4

Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi kitle iletişim aracı değildir?


A) Televizyon           C) İnternet
B) Radyo                 D) DVD

5

Toplumun yaşadıklarını yazılı olarak günlük öğrenmemizi sağlayan iletişim aracı……………dır
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi yazılmalıdır?


A) Televizyon
B) Radyo
C) Gazete
D) Dergi

6

-Kamuoyu toplumu ilgilendiren bir soru üzerinde halkın benimsediği genel kanaattir
-Her türlü sorunda herkesin tam olarak birleşiği ortak bir görüş her zaman olmaz.
-Kamuoyu çok defa bir grubun veya liderin fikri ile oluşabilir.
Kamuoyu ile ilgili yukarıdaki öncüleri kabullenirsek aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


A) Kamuoyunu her zaman hükümet oluşturur.
B) Halkın düşünceleri kamuoyunu meydana getirir.
C) Her sorunun çözümü herkese göre aynı olmayabilir.
D) Bazen kamuoyunu parti liderleri oluşturur.

7

Yakın zamana kadar ülkemizde insanların büyük bir kısmı mektupla haberleşiyordu. Günümüzde ise mektup önemini büyük ölçüde kaybetmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi mektupla haberleşmenin önemini kaybetmesinde etkili olmamıştır?


A) İnternetin yaygınlaşması
B) Postane sayısının azalması
C) Cep telefonlarının yaygınlaşması
D) Telefonla haberleşmenin kolay olması

8

Atatürk, İrade-i Milliye gazetesine "Benim gazetem." derdi.
Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?


A) Gazeteyi kendisinin yalnız çıkardığını
B) Başkalarının da çalışmalarda yardımcı olduğunu
C) Gazetede bizzat çalıştığını
D) Gazetenin fikirlerini ve haberlerini benimsediğini

9

"Herkes, özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz."
Yukarıda anayasada belirtilen bu madde aşağıdakilerden hangisi güvence altına alınmıştır?


A) Düşünce ve ifade özgürlüğü
B) Bilim ve sanat özgürlüğü
C) Basın-yayın özgürlüğü
D) Özel yaşamın ve aile hayatının gizliliği

10

TRT bana göre diğer kanallardan daha farklı ama bu farklılığın nedeni devletin kanalı olması değil. Farklılığın asıl nedeni tarafsız yayıncılık ilkesini benimsemiş olmasından kaynaklanır. Ekrana toplumsal yapımıza uygun programları taşıması, aynı zamanda unutulmuş Türk örf ve adetlerini tekrar benimsetmeye çalışmasından dolayı diğer kanallardan farklıdır. TRT'de tarihi konuları işleyen diziler de yayınlanmaktadır.
Yazarın düşüncelerine göre aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?


A) TRT haricindeki tüm kanallar taraflı yayıncılık yapmaktadır.
B) TRT eski gelenek ve göreneklerimizi canlandırmak için çalışmaktadır.
C) TRT Osmanlı Devleti ile ilgili diziler yapmaktadır.
D) TRT hiç taraflı yayıncılık yapmamaktadır.

11

Demokrasilerde basın özgürlüğü esastır. Düşünce, haber ve bilgilerin hiçbir denetime bağlı olmadan ve sansür edilmeden basın-yayın yoluyla halka duyurulmasına basın özgürlüğü denir.
Buna göre, basın özgürlüğü insan hak ve özgürlüklerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?


A) Din ve vicdan özgürlüğü
B) Özel hayatın gizliliği
C) Düşünce ve ifade özgürlüğü
D) Seyahat etme özgürlüğü

12

Televizyon izleme eğilimleri araştırmasına göre programların izlenme düzeyi aşağıdaki aşağıda verilmiştir.
Programlar                         İzlenme oranı (%)
Spor Programları                    37.3
Yarışma Programları               34.7
Sır Programları                       32.1
Türk Filmi                              30
Kaynak RTÜK (16/01/20O6)
Yukarıdaki grafiğe dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


A) En az izlenen spor programlarıdır.
B) En fazla izlenen Türk filmleridir.
C) Sır programları, spor programlarından daha az izlenmektedir.
D) Türk filmleri, spor programlarından daha fazla izlenmektedir.

13

Basın, yurtta ve dünyada olup biteni zamanında bize ulaştırır. Basın özgürlüğü sayesinde görünen aksaklıklar ortaya çıkar. Bunun sonucunda da aksaklıklar giderilir. Basın, çağımızda haber, tartışma niteliği yanında etkili eğitim-öğretim araçlarından biridir.
Yukarıdaki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


A) Basının, eğitim-öğretime katkı sağlar.
B) Basın, yönetimdeki aksaklıkları ortaya çıkarır.
C) Yurtta ve dünyada meydana gelen olay-lardan halk basın sayesinde haberdar olur.
D) Basın, demokrasinin uygulanması için muhalefet partisinin isteği doğrultusunda haber yayınlar.

üst