Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler İletişim ve İnsan İlişkileri Testi 6

• 1570 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler İletişim ve İnsan İlişkileri Testi 6

1

Anayasımızda "Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim ya da başka yollarla tek başına ya da toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir"der.
Buna göre anayasımızın yukarıdaki maddesinin aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisini güvene altına aldığı söylenemez?


A) Yaşama hakkını
B) Gösteri ve yürüyüş hakkını
C) Basın özgürlüğünü
D) İfade özgürlüğünü

2

Bir ülkenin gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi yayın araçlarında o ülkede devletin çeşitli kurumlarının yetersiz olduğuna, pahalılığın arttığına, dış politikada yanlış kararlar alındığına ilişkin haberler serbestçe yayınlanabiliyorsa,
Bu ülke ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?


A) Halk basın yayın organlarından etkilenmemektedir.
B) Basın yayın özgürlüğü vardır.
C) Ülkeyi basın organları yönetmektedir.
D) Basın yayın organları oldukça yaygındır.

3

7–A sınıfı sosyal bilgiler öğretmeni insanlarla olumlu iletişim kurmak için gerekli olan davranışları yazı tahtasına yazmıştır.
Aşağıdakilerden hangisini tahtaya yazmış olamaz?


A) Konuşmaya odaklanmalısınız.
B) Kendi düşüncenizi karşınızdakine kesinlikle kabul ettirmelisiniz.
C) Karşınızdakinin ne istediğini öğrenmelisiniz.
D) Ne seylemek istediğinize karar vermelisiniz.

4

Televizyon, radyo ve gazete gibi basın yayın araçları tarafından dile getirilen hizmet ile ilgili aksaklıklar son derece hızlı bir şekilde düzeltiliyor. Böylece halkın yaşam kalitesi yükseliyor.
Öğretmenin verdiği bilgiye bakarak basın yayın araçlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Kamuoyu oluşmasına katkı sağlamaz.
B) Toplumun sorunlarının çözümüne katkısı vardır.
C) Halk için yararlı çalışmalar yapmaktadır.
D) Halka hizmet veren kuruluşlar üzerinde etkilidir.

5

Anayasamız;
– Basın hürdür, sansür edilemez.
– Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.
– "Kimsenin konutuna dokunulamaz." der.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Kişilerin çeşitli hakları olduğu
B) Basının haber yapma hürriyeti olduğu
C) Basının kişilerin özel yaşamına müdahale edebileceği
D) Aile hayatının devlet güvencesinde olduğu

6

Aşağıdakilerden hangisi iletişimi olumsuz yönde etkilemez?


A) Dinlemek         B) Konuşmamak
C) Yargılamak      D) Aşağılamak

7

Kitle iletişim araçlarından hangisi sadece kişilerin işitme organına hitap eder?
Öğretmenin sorusuna hangi öğrenci doğru yanıt vermiştir?


A) Dergi           B) Radyo
C) Gazete        D) Televizyon

8

Aşağıdaki kitle iletişim araçlarından hangisi insan hayatına diğerlerinden daha önce girmiştir?


A) Televizyon              B) Radyo
C) Gazete                   D) İnternet

9

Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi Kurtuluş Savaşı'mızda kullanılmıştır?


A) İnternet               B) Radyo
C) Telgraf                D) Televizyon

10

İnsanların düşüncelerini kitle iletişim araçları ile diğer insanlara ulaştırması, hangi hak ve özgürlüğün gerçekleşmesine bağlıdır?


A) Seyahat özgürlüğü
B) Seçme hakkı
C) Basın özgürlüğü
D) Seçilme hakkı

11

Kutuluş Savaşı yıllarında yurdumuzun büyük bir kısmı işgal altındayken Türk halkı gelişmeleri hangi kitle iletişim aracı vasıtasıyla öğreniyordu?


A) Televizyon           B) İnternet
C) Radyo                 D) Gazete

12

Yeni Türk Devleti'nin ilk resmi kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?


A) Türk Dil Kurumu
B) Anadolu Ajansı
C) Türk Hava Kurumu
D) Türk Tarih Kurumu

13

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün basına verdiği önemi gösterir?


A) Türk Tarih Kurumunu açması
B) Anadolu Ajansının açılmasına öncülük etmesi
C) Türk Dil Kurumunu kurması
D) Dil – Tarih ve Coğrafya Fakültesini açması

14

I. Ayşe:  Birbirimizi anlamamız kolaylaşır.
II. Ali: Yanlış anlamalar en aza iner.
III. Merve: İlişkilerimiz bozulur.
Karşımızdaki insanları dinleyip anlarsak yukarıdaki öğrencilerin söylediklerinden hangileri gerçekleşebilir?


A) Ayşe ve Ali               B) Ayşe ve Merve
C) Ali ve Merve             D) Ayşe, Ali ve Merve

15

I. Mert, karşısında konuşanları dinlemez.
II. İsmail, konuşurken kullanacağı sözcükleri özenle seçer.
III. Can, karşısında konuşanların sözünü kesmez.
Yukarıdakilerden hangisi olumlu iletişim kurmaya uygun davranış göstermiştir?


A) I ve II           B) I ve III
C) II ve III        D) I, II ve III

16

Can: Konuşmak
Dilek: Dinlemek
Sevgi: Seyretmek
Yukarıdakilerden öğrencilerden hangileri uygun iletişim yollarına örnek vermiştir?


A) Can ve Dilek
B) Can ve Sevgi
C) Dilek ve Sevgi
D) Can, Dilek ve sevgi

17

I. Somurtkan
II. Güler yüzlü
III. Sinirli
Yukarıdaki yüz ifadelerine sahip insanlardan hangileriyle olumlu iletişim kurmak daha zordur?


A) I ve II               B) I ve III
C) II ve III            D) I, II ve III

18

Aşağıdakilerden hangisi görsel kitle iletişim araçlarından biri değildir?


A) Radyo            B) Televizyon
C) Dergi             D) Gazete

19

Gerçeğe aykırı yayın yapan kuruluşların haberlerini düzelterek yayınlamasına ne ad verilir?


A) Tekrar                 B) Baskı
C) Asparagas           D) Tekzip

20

Atatürk tarafından kurulan ilk gazete aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki öğrencilerden hangisi öğretmenin sorusuna doğru yanıt vermiştir?


A) İrade-i Milliye
B) Hakimiyet-i Milliye
C) Ceride-i Havadis
D) Takvim-i Vekayi

üst