Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler İletişim ve İnsan İlişkileri Testi 7

• 1633 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler İletişim ve İnsan İlişkileri Testi 7

1

Sabah kalktığımız zaman çevremizdeki insanlara “Günaydın” deriz. Okulda arkadaşlarımızı gördüğümüzde” Merhaba, nasılsın?” diyerek selam veririz. Herhangi bir sorunla karşılaştığımızda sorunlarımızı dile getirerek çözüm buluruz.
Yukarıdaki paragraftan çıkarılacak en genel yargı hangisinde verilmiştir?


A) İnsanlar için en etkili iletişim yolu konuşmaktır.
B) İletişim kurmak insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır.
C) Her insan etkili iletişim kurmalıdır.
D) İletişim kurarken mesajı doğru vermemiz gerekir.

2

Bir yer var, biliyorum;
Her şeyi söylemek mümkün;
Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;
Anlatamıyorum.
Yukarıdaki mısralarda şair, aşağıdakilerden hangisinden yakınmaktadır?


A) İnsanların onu anlamamasından
B) Her şeyi söyleyememekten
C) Yeteneklerinin sınırlı oluşundan
D) Hissettiklerini ifade edememekten

3

Anayasamızın 20. maddesinde “Herkes, özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.” denilmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinden söz edilmesi doğru olmaz?


A) İnsanların özel bilgilerine ulaşmak istemenin kanunen yasak olduğu
B) Herkesin kendi dışındaki insanların özel bir hayatı olduğunu kabullenmesi
C) Özel hayatın aile hayatından daha önemli olduğu
D) Özel hayatın ve aile hayatının kanunlarla güvence altına alındığı

4

İnsanlar, çok uzak yerlerde toplumu ilgilendiren herhangi bir konuyu basın ve yayın kuruluşları sayesinde öğrenirler. Bu nedenle doğru bilgilerin insanlara ulaştırılmasında basın yayın organlarına önemli görevler düşer. Milli keder ve sevinçlerde toplumu bir arada tutan yegâne güç basın yayındır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi basın yayın organlarının sorumluluklarından biri değildir?


A) Ekonomik kalkınmayı sağlama
B) Doğru haber yapma
C) Milli bilinç kazandırma
D) Toplumu bilgilendirme

5

Devlet kurumlarıyla ilgili bir problem ya da istek durumuyla karşı karşıya kaldığımızda dilekçe yazarız. Dilekçemizden sonuç alabilmemiz için isteklerimizi açık ve anlaşılır bir şekilde ifade etmemiz gerekir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


A) Dilekçelerin en az otuz gün içinde değerlendirilmesi gerektiğine
B) Dilekçeyi belli bir yaşa geldikten sonra yazabileceğimize
C) Dilekçe yazmanın belli kurallara bağlı olduğuna
D) Dilekçemizden sonuç alabilmek için isteklerimizi anlaşılır şekilde ifade etmemiz gerektiğine

6

ŞOK! ŞOK! ŞOK! Kameramanımız, ünlü şarkıcı Fatma Ayşen’in evini gizli kamerayla nasıl görüntüledi? Evde kimler vardı? Birazdan…
Televizyon kanalının yaptığı bu haberde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmemiştir?


A) İfade Özgürlüğü
B) Özel Yaşamın Gizliliği
C) Tarafsız Habercilik
D) Kamu Güvenliği

7

Teknolojik gelişmeler iletişimi olumlu yönde etkileyebildiği gibi olumsuz yönde de etkileyebilmektedir. Örneğin internet ortamında yapılan sohbetlerde Türkçeye uymayan kısaltmalar bir süre sonra sıradanmış gibi algılanmaktadır. Bu durum dil yapımızın ve iletişim kültürümüzün zedelenmesine neden olmaktadır.
Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?


A) İnternet ortamında kurulan iletişimden
B) İnternet sohbetlerinde kullanılan bazı kısaltmaların dilimize zarar verdiğinden
C) Dilde bozulmaya neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması için yapılan çalışmalardan
D) İletişim kültürümüzü zedeleyen nedenlerden

8

Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıktığından Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalamak zorunda kalmıştır. Bu antlaşmanın maddelerinden bir tanesi şu şekildedir: “Hükümet haberleşmeleri dışındaki her türlü haberleşme, İtilaf Devletleri’nce denetlenecektir.”
Buna göre, İtilaf Devletleri’nin Anadolu’da aşağıdakilerden hangisinin oluşmasını engellemeye çalıştığı söylenebilir?


A) Savaşın sona erdiğinin halk tarafından anlaşılmasını
B) Milletin doğru bilgiler edinmesini
C) Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçmesini
D) Padişaha olan bağlılığın artmasını

9

“Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır.”
Yukarıdaki atasözünde anlatılmak istenen şey aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A) Kullandığımız kelimeler ilişkilerimizin nasıl olacağı üzerinde etkilidir
B) Etkili iletişim kurmanın yolu beden dilini iyi kullanmaktan geçer
C) Tatlı söz kullanmayanlar iletişim kuramaz
D) İletişimin ilk amacı kötü insanları iyi yapmaktır

10

Toplumu ilgilendiren konuların ortak olması nedeniyle herkesin bu bilgilere ulaşma imkânının olması gerekmektedir. Eğer insanlar bu bilgilerden yoksun kalırlarsa ortak amaç ve davranışlar gelişemez.
Yukarıda söylenenler aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?


A) İfade ve kanaat özgürlüğünü
B) Gelenek ve görenekleri
C) Kitle iletişim araçlarını
D) Konut dokunulmazlığını

11

“Ne söylediğimiz kadar nasıl söylediğimiz de önemlidir.”
Yukarıdaki cümlede anlatılmak istenen seçeneklerin hangisinde daha doğru bir şekilde ifade edilmiştir?


A) Daha fazla ders çalışmazsan SBS’yi kazanmayı unut.
B) Bu kadar çalışmayla sınav falan kazanılmaz.
C) Kitaplarındaki testler boş dururken SBS’de başarılı olmayı rüyanda görürsün.
D) Çalışırsan başarılı olacağından eminim.

12

Gözüm yolda, gönlüm darda
Ya kendin gel ya da haber yolla
Duyarım yazmışsın iki satır mektup
Vermişsin trene halimi unutup
Yukarıda güzel türkülerimizden birinden alıntı verilmiştir. Türkünün sözleri dikkate alındığında;
I.   Eski dönemlerde iletişim kurmanın günümüz şartlarına göre oldukça zor olduğu
II.   İletişim açısından ulaşım araçlarının önemli olduğu
III.   Günümüzde kara trenlerin kullanılmadığı
Yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?


A) I ve II
B) Yalnız I
C) Yalnız III
D) I ve III

13

Sevgide güneş gibi ol
Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol
Hataları örtmede gece gibi ol
Tevazuda toprak gibi ol
Öfkede ölü gibi ol
Her ne olursan ol
YA OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN
YA GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OL!
Mevlana’nın yukarıdaki öğütlerini dikkate aldığımızda aşağıdakilerden hangisini söylemek daha doğru olur?


A) Görüntümüz her zaman göze hoş gelmelidir
B) Düşüncelerimiz ve davranışlarımız uyumlu olmalıdır
C) İnsan ilişkilerinde en önemli şey açık sözlülüktür
D) İnsanların haklarına saygı göstermeliyiz

14

“Sende bir yumurta var, bende bir yumurta var. Ben yumurtamı sana verdim, sen yumurtanı bana verdin. Senin bir yumurtan, benim bir yumurtam oldu. Ama… sende bir bilgi var, bende bir bilgi var. Ben bilgimi sana verdim, sen bilgini bana verdin. Şimdi benimde iki bilgim var, seninde iki bilgin var.” –Konfüçyüs-
Konfüçyüs aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?


A) Sevinçlerin ve üzüntülerin paylaşılması gerektiğini
B) Paylaşmanın erdemini
C) Bilgilerin paylaşılarak artacağını
D) Paylaşmanın insana verdiği mutluluğu

15

Milli Mücadele’nin haklılığını ve sesini ülkemiz halkına ve tüm dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920’de aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?


A) İrade-i Milliye
B) Hakimiyet-i Milliye
C) Anadolu Ajansı
D) TRT

16

Anayasanın 28. maddesi ile güvence altına alınan basın özgürlüğü, bazı durumlarda kısıtlanabilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi kısıtlanan durumlar arasında yer almaz?


A) Genel ahlakın korunması
B) Devletin iç ve dış güvenliğinin tehdit edilmesi
C) Sisteme yönelik ayaklanmaların teşvik edilmesi
D) Toplumu ilgilendiren haberlerin açıklanması

17

Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağda kullanılmış iletişim araçlarından biridir?


A) Hiyeroglif yazı
B) Telgraf
C) Televizyon
D) Radyo

18

I. Kendi düşünce ve fikirlerimizi tek doğru olarak kabul etmek
II. Başkalarının fikir, düşünce ve duygularını önemsemek
III. Ön yargılı davranmak
İfadelerinden hangileri insanlar arası olumlu etkileşim için gereklidir?


A) I ve II
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III

19

İnsanların kişisel ve toplumsal yaşama ilişkin sorunlara çözüm üretmesi ve bulduğu çözümleri başkalarına iletebilmesi aşağıdakilerden hangisinin var olduğunu gösterir?


A) Doğru bilgi alma hakkının
B) Haber alma özgürlüğünün
C) Özel hayatın gizliliğinin
D) Düşünce özgürlüğünün

20

Aşağıdakilerden hangisi düşünce özgürlüğünün ilkelerinden biri değildir?


A) Kimse düşünce ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz, cezalandırılamaz.
B) Herkes düşünce ve görüşlerini başka insanlara toplu olarak açıklayabilir.
C) Bireyler düşünce ve kanaatlerini savunabilir.
D) Bireyler devletçe sınırlandırılmış konuları serbestçe düşünebilir ve yayabilir.

üst