Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler İletişim ve İnsan İlişkileri Testi 8

• 1742 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler İletişim ve İnsan İlişkileri Testi 8

1

İnsanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlama becerisine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


A) empati
B) sempati
C) antipati
D) beklenti

2

Aşağıdakilerden hangisi televizyonlardaki yayınların içeriğinin düzeltilmesine yönelik bir çalışma olamaz?


A) Belgesel içerikli yayınlara daha fazla yer verilmelidir.
B) Magazin programlarının sayısı arttırılmalıdır.
C) Programların eğitici ve öğretici olmasına dikkat edilmelidir.
D) Halkı yanıltıcı ve taraflı haberlere yer verilmemelidir.

3

Kitle iletişim araçları toplumu ilgilendiren konularda farklı görüşlerin serbestçe ortaya atılıp tartışılmasına ortam yaratır.
Buna göre kitle iletişim araçlarının hangi özelliği vurgulanmaktadır?


A) Eğitim verme
B) Kültür düzeyini arttırma
C) Kamuoyu oluşturma
D) Haber alma hakkını sağlama

4

I. gazete ve dergilere keyfi sansür uygulanması
II. düşünce ve ifade özgürlüğünün olması
III. basın yayın organlarının serbestçe çalışması
Verilen durumlardan hangisine ya da hangilerine demokratik ülkelerde rastlanmaz?


A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

5

Sağlıklı bir toplum için bireylerin birbirleriyle etkili bir iletişim içinde olması şarttır.
Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir iletişim ortamı için söylenemez?


A) İnsanların topluma olan katkısı ve verimi artar.
B) Her insan sorumluluğunun bilincinde olur.
C) Herkes kendi çıkarlarını düşünür.
D) Toplumda başkalarına karşı saygı ve hoşgörü sağlanır.

6

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


A) Kitap okuma alışkanlığı olan bireyler daha akıcı ve düzgün cümleler kurarlar.
B) Doğru bir iletişim için beden dili öğelerinden yararlanmak gerekir.
C) Söylenenlere ilgi göstermek ve göz teması kurmak başkalarının fikirlerini kabul etmek anlamına gelir.
D) Dinleme becerisine sahip olmak çatışma yaşanan durumları azaltır.

7

İletişimde insanların birbirini yargılaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?


A) Olumlu iletişim kurmaya
B) İletişim engeline
C) Sempati duymaya
D) Hoşgörü ortamına

8

I. 0 – 14
II. 20 – 34
III. 35 – 49
IV. 65 ve üzeri
Televizyonlarda yayınlanan şiddet içerikli programların yukarıdaki yaş gruplarından hangisi üzerinde olumsuz etkileri daha fazladır?


A) I
B) II
C) III
D) IV

9

Kitle iletişim araçlarıyla toplumun önemli değerleri canlı tutulur, yüceltilir, kültürün vazgeçilmez değerleri genç kuşaklara iletilir.
Bu açıklamada kitle iletişim araçlarının aşağıdaki işlevlerinden hangisi anlatılmaktadır?


A) Haberleşme
B) Eğlendirme
C) Eğitim verme
D) Kültür aktarımı

10

“Basın bir milletin genel sesidir. Bir milleti aydınlatma ve ona doğru yolu göstermede, bir milletin muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte özetle bir milletin hedefi mutluluk olan ortak yönde yürümesinin sağlanmasında basın başlı başına bir kuvvet, bir okul, bir yol göstericidir.”
Atatürk bu sözü ile basının topluma;
I. bilinç kazandırmak
II. eğitmek
III. birlik ve beraberlik oluşturmak
hizmetlerinden hangilerini sağladığından söz etmiştir?


A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I, II ve III

üst