Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkeler Arası Köprüler Testi 1

• 1540 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkeler Arası Köprüler Testi 1

1

Günümüzde insanlar savaş, açlık, doğal afet, küresel ısınma gibi geniş alanları etkileyen önemli sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kurulmasını gerektirmemektedir?


A) Silahlanma yarışının artması
B) Uluslararası teşkilatların kurulması
C) Toplumu bilgilendiren yayınların yapılması
D) Sivil Toplum Örgütlerinin halkı bilinçlendirmesi

2


Bu diyagramda “?” işaretli yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


A) Çevre kirliliği           B) Açlık
C) Küresel ısınma         D) Savaş

3

Günümüzde açlık, savaş ve çevre kirliliği gibi sorunlar geniş alanları ve bir çok insanı etkilemektedir.
Bu durumun,
I. Dünya ülkeleri arasında iş birliğinin artırılması
II. Uluslararası kuruluşların sayısının artırılması
III. Sivil toplum örgütlerinin çalışmalarının desteklenmesi
gelişmelerinden hangilerini gerekli hale getirdiği söylenebilir?


A) I ve II          B) I ve III
C) II ve III       D) I, II ve III

4

Sivil toplum örgütleri, ulusal ve uluslararası alanda yürüttükleri çalışmalarla küresel ısınmanın boyutlarının kamuoyuna duyurulmasına katkı sağlamaktadır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenemez?


A) Çevre sorunlarına göst erilen duyarlılığın artması
B) Çevre sorunlarına yönelik yasal düzenlemelerin yapılması
C) Ülke ekonomisine katkı sağlayacak fabrika sayısında artış olması
D) Çevre sorunlarının çözümüne yönelik devletlerarası iş birliğinin sağlanması

5


Kavram haritasında "?"olan bölüme aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?


A) Doğal afetler
B) Küresel sorunlar
C) Ortak miras ürünleri
D) Silahlanma yarışının sonuçlan

6

Çevre kirliliğinin her geçen gün arttığı dünyamızda insan sağlığı ve yaşamı da olumsuz yönde etkilenmekte ve çeşitli hastalıklara yol açmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açan nedenler arasında gösterilemez?


A) Nüfusun hızla artması
B) Çevre bilincinin artması
C) Kentleşme oranının artması
D) Sanayi tesislerinin çoğalması

7

Küresel sorunlardan olan;
- Açlık
- Savaşlar
- Buzulların erimesi
- Zararlı gazların ve atıkların doğaya bırakılması
gibi sorunların aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?


A) İnsan ömrünün uzaması
B) Çevre sorunlarının artması
C) Hava kirliliğinin yaşanması
D) Barış ortamının bozulması

8

Küresel ısınma yalnızca insanoğlunu değil, yeryüzündeki bitki ve hayvanlar ile doğal yaşamı da tehdit eden önemli bir tehlikedir.
Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın sonuçlarından biri değildir?


A) Bir çok bölgede su baskınların ın yaşanması
B) Bazı hayvan ve bitki türlerinin yok olması
C) Ormanlarda yaşayan hayvanların barınaksız kalması
D) Buzulların erimesiyle insanların su ihtiyacının karşılanması

9

Savaş, açlık, yoksulluk, bulaşıcı hastalık, doğal felaketler, terör, çevre kirliliği ve hızlı nüfus artışı gibi dünyada geniş alanları etkileyen olaylara küresel sorun denir.
Buna göre,
I. Dünya ülkelerinin ortak hareket etmeleri
II. Sivil toplum örgütlerinin küresel sorunların boyutlarını kamuoyuna duyurması
III. Hükümetlerin çevreyi koruyan kanunlar çıkarmaları
durumlarından hangisi ya da hangilerinin küresel sorunların çözümüne katkı sağlaması beklenir?


A) I ve II        B) I ve III
C) II ve III     D) I, II ve III

10

Küresel ısınmayı yavaşlatmak için alınacak önlemlerden;
I Kısa mesafelerde araç yerine, yürümek ya da bisiklet kullanmak.
II Temizlik ürünü alırken doğaya zarar vermeyen ürünleri tercih etmek.
III Fabrika atıklarını doğaya bırakmamak için, atık temizleme istasyonları kurmak.
hangileri bireysel olarak uygulayabileceğimiz davranışlardan biridir?


A) I ve II        B) I ve III
C) II ve III     D) I, II ve III

11

Küresel ısınmaya karşı bireysel olarak neler yapabiliriz?
Ayşe’nin bu sorusuna hangi cevabı verirsek yanlış yapmış oluruz?


A) Her türlü enerji, elde edilmesinden bize ulaşana kadar havaya, suya ve canlılara zarar verir. Bunu göz önüne alarak enerji kullanımında tasarruflu olmalıyız
B) Yaşamın sürekliliği için en temel gereksinim tatlı sudur. Bundan dolayı tatlı suyu kirleten her türlü kimyasal maddeyi kullanmamalıyız
C) Hastalandığımızda kullandığınız ilaçları iyileştikten sonra hemen çöpe atmalıyız
D) Ambalaj malzemesi olarak geri dönüşümü olan cam ve kağıttan yapılanları kullanmalıyız

12

Küresel ısınma, yapılan araştırmalara göre eğer önlem alınmazsa bu yüzyılın sonunda bitki ve hayvan habitatının üçte birini yok edecektir.
Küresel çevre sorunlarının çözümünde en etkili yol aşağıdakilerden hangisidir?


A) İnsanların sorumluluklarını bilerek yaşamaları
B) Doğalgaz kullanımının teşvik edilmesi
C) Sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları
D) Caydırıcı yasaklar konulması

üst