Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkeler Arası Köprüler Testi

• 1417 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkeler Arası Köprüler Testi

1

Eski Çağlarda üretilen sanat eserlerinin bilinmesi ve yaygınlaşmasının günümüze oranla oldukça uzun sürmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?


A) Yapılan eserlerin korunamamasıyla
B) İletişim araçlarının gelişmemiş olmasıyla
C) Eski Çağlada yapılan sanat eserlerinde doğal çevrenin etkili olmasıyla
D) Sanatsal faaliyetlerin malzemelerinin eksikliğiyle

2

İnsanlığın ortak mirasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Bütün dünya uluslarına aittir.
B) İnsanların varoluşuyla başlar.
C) Toplumların gelişmesine katkı sağlar.
D) Evrensel özelliklere sahip değildir.

3

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi düşünce alanındaki ortak miras ürünlerinin sonraki kuşaklara aktarılmasında diğerlerinden daha etkili olmuştur?


A) Ateşin bulunması
B) Tekerleğin icat edilmesi
C) Atın ehlîleştirilmesi
D) Yazının kullanılmaya başlanması

4

Aşağıdaki çocuklardan hangisinin söylediği cümle insanlığın ortak mirasını korumak amacıyla yapılan çalışmalardan biri değildir?


A) Fabrikalar kurmak
B) Sanat galerileri açmak
C) Müzeler açmak
D) Okullar açmak

5

İnsanlığın ortak mirası insanlık kadar eskidir.
Öğretmenin cümlesine göre insanlığın ortak mirası aşağıdakilerden hangisiyle başlar?


A) Yazının icadıyla
B) İnsanlık tarihinin başlamasıyla
C) Tekerleğin kullanılmasıyla
D) Ateşin bulunmasıyla

6

Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği devlet Birinci Dünya Savaşı öncesi oluşturulan “üçlü itilaf” devletleri arasında gösterilemez?


A) Almanya
B) Fransa
C) Rusya
D) İngiltere

7

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşları sonucunda kaybettiği topraklardan biri değildir?


A) Arnavutluk
B) Trablusgarp
C) Batı Trakya
D) Ege Adaları

8

I. Kafkasya Cephesi – Rusya ile imzalanan Brest Litowsk Antlaşması ile kapanmıştır.
II. Çanakkale Cephesi - Rusya’da Çarlık rejiminin yıkılmasında etkili olmuştur.
III. Galiçya Cephesi – Osmanlı Devleti müttefiklerine yardım amacıyla savaşmıştır.
Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?


A) I ve II           B) I ve III
C) II ve III        D) I, II ve III

9

İngiltere ve Almanya arasındaki sömürge rekabeti, Avrupa’nın itilaf ve ittifak devletleri olarak ikiye ayrılmasına neden olmuştur.
Bu bilgiye göre Avrupa devletlerinin gruplaşmasında aşağıdakilerden hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir?


A) Dinsel farklılıklar
B) Ekonomik çıkarlar
C) Milliyetçilik anlayışı
D) Yönetim farklılıkları

10

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin zayıflaması ve parçalanmasında etkili olmamıştır?


A) Fransız İhtilali
B) Sanayi İnkılabı
C) Kapitülasyonlar
D) Bolşevik İhtilali

11

Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak ve Rusya’ya yardım etmek amacıyla açtıkları cephedir?


A) Çanakkale Cephesi
B) Kanal Cephesi
C) Irak Cephesi
D) Galiçya Cephesi

12

Aşağıdaki öğrencilerden hangisi Türklerin insanlığın ortak mirasına katkısına örnek vermiştir?


A) Piramitler
B) Çin Seddi
C) Orhun Yazıtları
D) Nemrut Harabeleri

13

Osmanlı Devleti’nden en son ayrılan Balkan devleti aşağıdakilerden hangisidir?
Öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru yanıt vermiştir?


A) Yunanistan
B) Arnavutluk
C) Bulgaristan
D) Sırbistan

14

Osmanlı Devleti’nin, Arnavutluk, Batı Trakya, Ege Adalarını kaybetmesine neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?


A) Sanayi İnkılabı
B) Fransız İhtilali
C) Balkan Savaşları
D) Birinci Dünya Savaşı

15

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önce olmuştur?


A) Trablusgarp Savaşı
B) Uşi Antlaşması
C) Atina Antlaşması
D) I. Balkan Savaşı

16

Birinci Balkan Savaşı’nın sonunda imzalanan Londra Antlaşması’na göre;
– Midye - Enez hattının batısı Balkan devletlerine bırakılacak
– Yunan işgali altındaki Ege Adalarının geleceği ile ilgili kararı büyük devletler verecektir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Ege Denizi’nde Osmanlı üstünlüğünün zayıfladığı
B) Ege Adalarının uluslararası bir sorun haline geldiği
C) Osmanlı Devleti’nin toprak kaybına uğradığı
D) Balkanlarda Osmanlı egemenliğinin devam ettiği

17

ÖĞRETMEN: Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’nda hangi cephede hem İtilaf Devletleri’ne hem de isyancı güçlere karşı mücadele etmiştir?
Öğretmenin sorusuna hangi öğrenci doğru yanıt vermiştir?


A) Çanakkale Cephesi
B) Galiçya Cephesi
C) Suriye - Filistin Cephesi
D) Kafkasya Cephesi

18

Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalayarak Birinci Dünya Savaşı’ndan çekilmiştir?


A) Brest - Litowsk Antlaşması
B) Berlin Antlaşması
C) Paris Antlaşması
D) Mondros Ateşkes Antlaşması

üst