Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemizde Nüfus Testi 1

• 1907 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemizde Nüfus Testi 1

1

Bir kent nüfusunun aşağıda verilenlerin hangisinin gelişmesine paralel bir artış gösterir?


A) Yerleşim alanlarının genişlemesine
B) Sanayi Kuruluşlarının artmasına
C) Planlı kentleşmenin gelişmesine
D) Konut yapımının hızlanmasına

2

1940 yıllarına kadar küçük bir köy olan Batman son 50-60 yıl içinde büyük bir kent olmuştur. 1955 yılı nüfus sayımında nüfusu 4713 iken 2000 yılı nüfus sayımında 456 734 bulunmuştur.
Batman'ın nüfusunun bu süre içinde hızla artması öncelikle aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?


A) Makineli tarımın yaygınlaşması
B) Sulanabilir tarım alanlarının genişletilmesi
C) Sanayi kuruluşlarının çoğalması
D) 1990 yılında il haline getirilmesi

3

Aşağıdakilerden hangisi çok fazla göç alan büyük kentlerimizin sorunlarından biri değildir?


A) Konut yetersizliği
B) Kent içi ulaşım sorunları
C) Çevre kirliliği
D) Ticaretin gelişmesi

4

1935 ile 2000 yılları arasında Türkiye'deki kır nüfusu yaklaşık % 130 artarken kent nüfusu % 410 artmıştır.
Kent nüfusundaki hızlı artış daha çok, aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?


A) Kentlerde doğum oranının köylerden fazla olması
B) Kentlerde evli nüfusun fazla olması
C) Kentlerde konut sayısının artması
D) Kentlere göçle gelenlerin sayısının artması

5

Bir ülkenin yeraltı ve yerüstü tüm kaynaklarından bir yıl içinde elde ettiği gelire milli gelir (ulusal gelir) denir.
Buna göre bir ülkede ulusal gelir yıldan yıla artarken kişi başına düşen gelir aynı oranda artmıyorsa bu ülke için ne söylenebilir?


A) Ülke nüfusunun çok hızlı arttığı
B) Milli gelirin büyük bölümünün fabrika açmak için kullanıldığı
C) Ülke parasının başka ülke paraları karşısında düşük bir değere sahip olduğu
D) Milli gelirin daha çok tarımsal ürünlerden elde edildiği

6


Yukarıdaki grafik Türkiye'nin 1927-2000 yıllan arasındaki köy ve kent nüfus oranlarının değişimini göstermektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu grafikten çıkartılabilecek bir sonuçtur?


A) 1927-1980 yılları arasında köylerde dünyaya gelen erkek çocuk sayısı kız çocuk sayısından fazladır.
B) 1927 ile 1950 yılları arasında köylerde yaşayanların oranı % 20 ile % 40 arasında olmuştur.
C) Kent ve köy nüfus oranları arasındaki en büyük fark 1980 -1990 yılları arasında gerçekleşmiştir.
D) 1980 öncesinde köy nüfus oranı sürekli olarak kent nüfus oranından yüksektir.

7

Bir gazete haberinde, "Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 1 köy ve 3 mezra kuş gribi şüphesiyle karantinaya alındığı, buralara vatandaşların girmesi ve buradan ayrılmalarının yasaklandığı haberi yer almıştır.
Yukarıdaki paragrafta sözü edilen vatandaşların öncelikle hangi temel özgürlüğü sınırlandırılmıştır?


A) Düşünce özgürlüğü
B) Seyahat özgürlüğü
C) Bilim özgürlüğü
D) Din özgürlüğü

8


Yukarıdaki grafik 1975 - 2000 yılları arasında ülkemizdeki kırsal alandaki erkek -kadın nüfusunu göstermektedir.
Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


A) Verilen bütün yıllarda kırsal kesimdeki erkek nüfus, kadın nüfustan fazladır.
B) 1985 yılında kadın nüfus 1990 yılında kırsal kesimdeki erkek nüfustan da, kadın nüfustan da fazladır.
C) 1980 yılında kırsal kesimdeki toplam nüfus 13 milyondan azdır.
D) 2000 yılında kırsal kesimdeki erkek nüfus kırsal kesimdeki kadın nüfustan azdır.

9

Aşağıdaki kentlerimizin hangisinin nüfus artışı ile İskenderun'daki nüfus artışı aynı nedenden kaynaklanır?


A) Bodrum            B) Marmaris
C) Batman            D) Alanya

10

İç göç bir ülkenin sınırları içinde (köyden- kente, kentten - kente, kentten - köye, köyden - köye) yapılan göçtür. Ancak en büyük pay köyden iş olanaklarının çok olduğu büyük olan kentlere olanıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede iç göç hareketinin sonuçlarından değildir?


A) Göç alan kentlerde düzensiz yapılaşmanın olması
B) Ülkede yapılan yatırımlarda dengesizlik olması
C) Ülkede nüfus artış hızının artması
D) Göç alan kentlerde alt yapı sorunlarının ortaya çıkması

11


Yukarıdaki haritada belirtilen yöre ülkemizin az nüfuslanmış yerlerinden biridir. Aşağıda verilenlerden hangisi bu yörenin az nüfuslanmasının nedenlerinden biridir?


A) Ulaşımın zor olması
B) Arazinin engebeli olması
C) Tarıma elverişli toprakların olmaması
D) İkliminin şiddetli karasal iklim olması

12

Aşağıda verilen meslek gruplarında çalışanlar ile bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumu eşleştirilmiştir. Hangi eşleme doğrudur?


A) Polis - Bağ-Kur
B) Subay - Sosyal Sigortalar Kurumu
C) Devlet okulunda çalışan öğretmen -Sosyal Sigortalar Kurumu
D) Manav - Bağ-Kur

üst