Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemizde Nüfus Testi 2

• 2702 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemizde Nüfus Testi 2

1


Yukarıdaki grafikte yurdumuzun yıllara göre nüfus değişimleri verilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Kent nüfusunun sürekli artış göstermesinde nüfus artış hızı etkili olmuştur.
B) Kent ve kır nüfus miktarlarının birbirine en yakın olduğu yıl 1970’dir.
C) Kent nüfusu, kır nüfusundan her dönem fazladır.
D) Kırsal kesimdeki eğitim, sağlık ve çalışma koşulları nüfus değişimini etkilemiştir.

2


Yukarıdaki numaralı yerlerden hangisinde nüfus yoğunluğu diğerlerinden daha azdır?


A) I      B)II       C) III        D) IV

3


Yukarıdaki tabloya göre, Marmara Bölgesi’nin nüfus yoğunluğunun fazla olmasında aşağıdakilerde hangisi etkili değildir?


A) Sanayi         B) Yer şekilleri
C) Ticaret         D) Yer kaynakları

4


Yukarıdaki tabloda Türkiye’de çalışan nüfusun yıllara göre sektörel dağılım oranları verilmiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Ülkemizde sanayi sektöründe çalışan nüfus oranı her geçen yıl artmaktadır.
B) Yıllara göre en fazla artış oranı hizmet sektöründe olmuştur.
C) Tarım nüfusunda çalışan oranında önemli azalmalar olmuştur.
D) Tarımdaki üretim, yıldan yıla azalmaktadır.

5


Yukarıdaki tabloda 1985 - 1997 yılları arasında bazı illerimize ait nüfus değişimleri verilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


A) Antalya’da doğum oranları diğer illerimizden daha fazladır.
B) En fazla nüfus değişimi Kars’ta olmuştur.
C) Mardin’den batı ilerine göç hareketleri olmuştur.
D) Nüfus değişimi en fazla Antalya’da olmuştur.

6

— Yer şekillerinin engebeli olması yerleşmeyi olumsuz yönde etkilemiştir.
— Dağlar kıyıya paralel uzandığından kıyıları kış mevsiminde bol yağış almaktadır.
— Dağlık araziden dolayı ulaşım olanakları sınırlıdır.
Yukarıda özellikleri verilen yer aşağıdakilerden hangisidir?


A) Menteşe yöresi       B) Göller yöresi
C) Taş eli platosu       D) Erzurum yöresi

7


Yukarıdaki şekilde herhangi bir kentimize ait görüntü verilmiştir. Buna göre yukarıdaki kent için aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Tarım ve sanayi olanakları göç almasına neden olmuştur.
B) Çarpık kentleşme fazladır.
C) Doğum oranı yüksektir.
D) Nüfus artış oranı fazladır.

8


Yukarıdaki tabloya göre aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenebilir?


A) Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin nüfus yoğunluğu Doğu Anadolu Bölgesinden azdır.
B) Nüfus artışı en az Karadeniz Bölgesi’ndedir.
C) Nüfus artışı en fazla Ege Bölgesi’nde olmuştur.
D) İç Anadolu Bölgesi’nin nüfus yoğunluğu Güneydoğu Anadolu Bölgesinden fazladır.

9

Aşağıdakilerden hangisi Marmara Bölgesi’nde nüfus yoğunluğunun fazla olmasının sonuçlarından değildir?


A) Enerji tüketiminin fazla olması
B) Okur-yazar oranının az olması
C) Trafik sorununun olması
D) Gecekondulaşma

10


Yukarıdaki haritaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Ülkemizin iç kısımları ve Karadeniz sahilleri göç verir.
B) Göç yönleri genel olarak doğudan batıya doğrudur.
C) Ankara ve çevresi daha çok Ege Bölgesi’nden göç alır.
D) Trakya’dan olan göçler daha çok İstanbul’a olur.

11


Yukarıdaki grafikte yıllara göre ülkemizdeki cinsiyet oranı ve cinsiyete göre çalışan nüfus oranı verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


A) Cumhuriyetin ilk yıllarında kadın nüfusu fazla iken daha sonra erkek nüfusu fazla olmaya başlamıştır.
B) Kadın nüfusu azaldıkça kadınların çalışan nüfus içindeki oranlarında artış olmuşmuş.
C) Çalışan nüfusun çoğu kadındır.
D) Türkiye genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir.

12

Gelişmiş ülkelerde nüfus artış oranı düşük olduğundan yaşlı nüfus oranı fazla, genç oranı azdır. Türkiye gelişmekte olan bir ülke olduğuna göre aşağıdaki nüfus ve yaş durumunu gösteren grafiklerden hangisi Türkiye’ye aittir?

13


Yukarıdaki grafikte, yıllara göre ülkemizdeki doğum ve ölüm oranları verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A)Nüfus artış oranı en fazla 1945- 50 yıllarında gerçekleşmiştir.
B)Doğum ve ölüm oranları Cumhuriyet yıllarından sonra dengeli bir şekilde azalmaya başlamıştır.
C) Ölüm oranlarının azalmasında tıp alanındaki gelişmelerin önemi büyüktür.
D) Doğum oranının en az olduğu dönem 1985-90 yıllarıdır.

14

Milli geliri yüksek olduğu halde
— İşsizlik sorununun yaşandığı
— Kişi başına düşen gelirin az olduğu
— Alt yapı hizmetlerinin yetersiz olduğu
Bir ülkenin temel sorunu aşağıdakilerden hangisidir?


A) Nüfus hareketleri    B) Nüfusun bölgelere dağılımı
C) Nüfus artış hızı       D) Okur - yazarlık oranı

15


Yukarıda herhangi bir şehre ait görünüm verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Kent nüfusunun artışında turizm etkilidir.
B) Tarımla uğraşan nüfus küçümsenemeyecek kadar fazladır.
C) Nüfus artışında birden fazla neden söz konusudur.
D) Halkın az bir kısmı sanayi sektöründedir.

üst