Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemizde Nüfus Testi 5

• 1775 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemizde Nüfus Testi 5

1

Aşağıda,Türkiye'de nüfus yoğunluğu fazla olan bazı yöreler numaralarla gösterilmiştir.
I-Bolu ve Çevresi
II-Rize ve Çevresi
III-İzmir ve Çevresi
IV-Adana ve Çevresi
Bu yörelerden hangilerinin nüfus yoğunluğunun fazla olmasında, endüstri kuruluşlarının yoğun oluşu ile geniş ve verimli tarım alanlarının varlığı birlikte etkili olmuştur ?


A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve III   D) III ve IV

2

Bir ülkedeki nüfus artışına,o ülkede doğumların ölümlerden fazla oluşu,yurt dışından yapılan göçler ve sağlık hizmetlerindeki iyileşmeler önemli katkılar sağlar…
Buna göre,Türkiye'de Nüfus Miktarı'nın yıllara göre artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur ?


A) Yurt Dışı'ndan Türkiye'ye yapılan göçler
B) Salgın Hastalıklar'la mücadelenin gelişmiş olması
C) Köylerdeki işsizlik nedeniyle ; köyden kente yapılan göçler
D) Sağlık Hizmetleri'nin iyileşmesine bağlı olarak çocuk ölümlerinin azalması

3

Bir ülkede, nüfusun dağılışı; iklim özellikleri, yerşekilleri, yükselti değerleri, tarımsal üretim, ulaşım, sanayi gibi pek çok doğal ve beşeri etkene bağlıdır.
Buna göre ülkemizde nüfusun dağılışı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?


A) Nüfus miktarı en fazla olan bölge Marmara'dır.
B) Nüfus daha çok kıyı bölgelerde toplanmıştır.
C) Nüfusun dağılışında iklimin etkisi büyüktür.
D) Doğu Anadolu'da nüfus yoğunluğu fazladır.

4

Aşağıda,1990 yılı itibariyle Türkiye nüfusunun eğitim durumu verilmiştir.
*Okuryazar Olmayan       % 19
*Okuryazar Olan             % 16
*İlk Okul Mezunu Olan    % 46
*Ortaokul Mezunu Olan   % 7
*Lise Mezunu Olan          % 8
*Üniversite Mezunu         % 3
Bu verilere göre,aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz ?


A) Okur-yazar olmayanların oranı hızla azalmaktadır
B) Okur-yazar olmayanların oranı toplam nüfusun 1/5'ini oluşturur
C) Toplam nüfus içinde en az pay üniversite mezunlarına aittir
D) Lise ve dengi okul mezunları ile yüksekokul mezunlarının toplamı  okur-yazar olmayanların toplamından daha azdır

5

Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızda yer alan hak ve özgürlüklerimizden değildir ?


A) Yerleşme ve Sehayat Özgürlüğü
B) Doğru bilgi alma hakkı
C) Düşünceyi açıklama özgürlüğü
D) Devlete ait gizli bilgileri yayınlama hakkı

6

Aşağıda bazı kentlerin 1990 ve 1997 yıllarındaki nüfusları ve bu yıllar arasındaki artış hızı verilmiştir.
                      1990           1997            Artış Hızı
iSTANBUL       7.195.773     9.198.808      % 34,5
ANKARA         3.236.378      3.693.380      % 18,6
İZMİR           2.694.770      3.114.859      % 20,4
Ş.URFA         1.001.455      1.303.589       % 37,1
Yukarıdaki bu verilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Nüfus Artış Sayısı'nın en fazla olduğu İl İstanbul'dur
B) En fazla artış oranı Şanlıurfa'dadır
C) İzmir'in artış oranı İstanbul'dan fazladır
D) Verilen kentler içinde en az artış oranı Ankara' dadır

7

"Doğu Anadolu Bölgesi nüfusun en az olduğu, yüzölçümün ise en geniş olduğu bölgedir." 
Sadece yukarıdaki ifadeye dayanarak aşağıdaki yorumlardan hangisini kesinlikle yapabiliriz ?


A) Nüfus artışı fazladır.
B) Göç veren bir bölgedir.
C) Nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölgemizdir.
D) Yer şekilleri nüfus dağılışını etkilemiştir.

8

Türkiye'de nüfus yoğunluğu ve dağılışı düzensiz olup,bölgelerimiz arasında büyük farklılıklar görülür.   
Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin payı en fazladır ?


A) Yer Şekillerinin Etkisi   
B) Sanayi Tesislerinin Yoğunluğu
C) İklim Özelliği       
D) Yeraltı Zenginliklerinin Durumu

9

Devlet vatandaşlarına iş ve eğitim imkânlarının yanı sıra çalışanlara sosyal güvence sağlamakla da yükümlüdür. 
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki sosyal güvenlik kurumları arasında yer almaz ?


A) Bağ-Kur        B) SSK
C) Sendika        D) Emekli Sandığı

10

Atatürk bir sözünde:
"Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır; ya da bir milleti esaret ve sefalete terk eder." demiştir.
Bu sözle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz ?


A) Bir toplumun bağımsızlığını sürdürmesi aldığı eğitimin niteliğine bağlıdır.
B) Bir toplumun kalkınması sadece genç nüfusun eğitim düzeyine bağlıdır.
C) Toplumların kalkınmasında eğitimin önemli bir yeri vardır.
D) Özgür yaşayan toplumlar, eğitime gereken önemi veren toplumlardır.

11

Türkiye nüfusunun önemli bir kısmını bağımlı nüfus oluşturmaktadır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır ?

 
A) Eğitim harcamalarının yüksek olmasına
B) Kişi başına düşen gelirin artmasına
C) Tüketimin artmasına
D) Sağlık harcamalarının artmasına

12

İlk NÜFUS SAYIMI, I. Mahmut zamanında 1831 yılında yapılmıştır. II. Mahmut'un bu nüfus sayımını yaparken bazı amaçları bulunuyordu.
Aşağıdakilerden hangisi bu amaçlar arasında yer almaz ?


A) Tarıma elverişli toprak alanlarını belirlemek
B) Vergi verecek insan sayısını tespit etmek
C) Askerlik çağındaki erkek sayısını belirlemek
D) Vergi gelirlerini tespit etmek

13

Aşağıda bazı coğrafi bölgelerimizin yüzölçümleri ve kilometre kareye düşen insan sayıları verilmiştir…
    Bölge Adı            Alanı / km2    Nüfus Yoğunluğu
* İç And.Böl.------->160.000------------->62
* Ege Böl.----------->85.000------------->98
* Akdeniz Böl.----->122.100------------->74
* G.D.And.Böl.------>61.000------------->80
Yukarıda verilen verilerden yararlanarak,aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir ?


A) Bölgedeki Nüfus Artış Hızı'na
B) Toplam İnsan Sayısı'na
C) Arazilerin kullanım dağılımına
D) Nüfusun ölüm ve doğum oranlarına

14

Bir ülkedeki doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark o ülkenin NÜFUS ARTIŞ ORANI'nı verir.   
Aşağıdakilerden hangisi, hızlı nüfus artışının sonuçları arasında gösterilemez ?


A) Kentlerde gecekondulaşma oranının artması
B) Kişi başına düşen milli gelirin azalması
C) Hammadde kaynaklarının hızla tüketilmesi
D) Tarım ürünleri ihracatının artması

15

1926 yılında Atatürk’ün direktifleriyle kurulan Devlet İstatistik Enstitüsünün adı 2005 yılında çıkarılan bir kanunla değiştirilmiştir. Bu kurum nüfus sayımından başka, ülkemizin ihtiyaç duyduğu ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel alanlarda istatistikler, anketler, sayımlar yaparak sonuçlarını değerlendirir. Elde edilen bilgiler ülkemizin kalkınması için yapılacak plan ve programlara dayanak oluşturur.
Burada özellikleri verilen devlet kurumu aşağıdakilerden hangisidir ?

 
A) İstatistik Enstitüsü Kurumu  
B) Türkiye İstatistik Kurumu
C) Devlet Planlama Teşkilatı   
D) Sosyal Sigortalar Kurumu

16

Göç --------------> Gecekondulaşma
Yukarıdaki iki olgu arasındaki ilişkinin benzeri aşağıdakilerden hangisinde yoktur ?


A) İşsizlik---------------->Hızlı nüfus artışı
B) Kuraklık--------------->Seyrek nüfus
C) Sanayileşme---------->Yoğun nüfus
D) Doğumlar------------->Nüfus artışı

17

Türkiye'de nüfusun yapısına bakıldığında genel olarak kadın nüfusun erkek nüfustan daha az olduğu görülmektedir.
Fakat Giresun, Rize, Gümüşhane gibi illerde kadın nüfusun erkek nüfustan daha çok olduğu görülür.
Belirtilen bu illerde erkek nüfusun kadın nüfusundan az olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?


A) Yüzölçümlerinin küçük olması
B) Diğer bölgelere göç vermeleri
C ) Nüfus planlamasının uygulanması
D) Bebek ölümlerinin azalması

18

Aşağıda ; 2000 yılında Türkiye nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımı % olarak verilmiştir.
0 - 24 Yaş Arası -------> % 63
25-64 Yaş Arası--------> % 28
65-Ve Üstü-------------> % 09
Yukarıda verilenlere göre Türkiye’de genç nüfus oranının fazla olması aşağıdakilerden hangisine neden olmaktadır ?


A) Tüketici nüfusun fazla olmasına
B) İç göçün azalmasına
C) Orta yaş ve üzerindeki nüfusun azalmasına
D) Üretimin tüketimden fazla olmasına

19

İnsanlar,üzerinde yaşadıkları,yurt edindikleri topraklardan kolay kolay ayrılmak istemezler. Kuraklık,Doğal Afetler,Dış Baskılar gibi güçlükler, toplumların yeni yerleşim yerleri aramalarına yol açmıştır.
Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisinin daha çok konu edildiği söylenebilir ?


A) İnsanların güçlüklerle mücadelesi
B) Toplumun ekonomik geçim kaynakları
C) Toplumsal gelişmelerin insanlar üzerindeki etkisi
D) İnsanların göç etme nedenleri

20

Ülkemizde ilköğretim çağında olup okula gitmeyen kız çocuklarının okula gönderilmesi amacıyla devlet tarafından, sivil toplum örgütlerince ve uluslar arası yardım kuruluşlarınca çeşitli kampanyalar düzenlenmektedir.
Bu kampanyalar ile aşağıdaki kişi hak ve özgürlüklerinden hangisinin kullanılması sağlanır ?


A) Yerleşme ve seyahat özgürlüğünün 
B) Çalışma hakkının
C) Düşünce ve ifade özgürlüğünün   
D) Eğitim hakkının

üst