Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Zaman İçinde Bilim Testi 1

• 1671 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Zaman İçinde Bilim Testi 1

1

Coğrafi keşiflerden sonra Akdeniz'deki limanlar önemini kaybetti. Bunun yerine atlas okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazandı.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Akdeniz limanlarının tekrar önem kazanmasına neden olmuştur?


A) Süveyş Kanalı'nın açılması
B) Panama Kanalı'nın açılması
C) İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın kullanılması
D) Sanayi İnklabının gerçekleşmesi

2

Avrupa'da 15. ve 16. yüzyıllarda ortaya çıkan Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reform gibi hareketler;
I. Bilimsel alanda gelişmelerin yaşanması
II. Skolastik düşüncenin yayılması
III. Akılcılığın ön plana çıkması
sonuçlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?


A) I, II        B) I, III
C) II, III     D) I, II, III

3

Reform Hareketleri sonucunda, eğitim - öğretim faaliyetleri kilisenin elinden alınmaya, kilise dışında da okullar açılmaya başlanmıştır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?


A) Sosyal devlet anlayışının
B) Laik eğitim sisteminin
C) Merkezi krallıkların
D) Halkın yönetime katılmasının

4

Rönesans Hareketleri Avrupa'da bilim, sanat, düşünce, edebiyat ve dini alanlarda birçok yeni gelişmeye ortam hazırlamıştır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin Rönesans sonucunda ortaya çıktığı savunulamaz?


A) Hür düşüncenin gelişmesinin
B) Kilisenin etkisinin azalmaya başlamasının
C) Bilim insanlarının çalışmalarının engellenmesinin
D) Kültürel yapının gelişmesinin

5

Takiyüddin, matematik ve astronomi konusundaki yeteneğine büyük önem veren Hoca Sadettin Efendi'nin yardımıyla Padişah II. Murat'tan rasathanenin kurulması için izin, yer ve ödenek almıştır.
Bu bilgilerden hareketle;
I. Osmanlı devlet adamları bilime önem vermiştir.
II. Bilimsel çalışmalar için uygun ortam oluşturulmaya çalışılmıştır.
III. Osmanlı bilimsel alanda batıyı etkilemiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) I, II          B) II, III
C) I, III         D) I, II, III

6

Matbaanın çok eskilere dayanan bir kullanımı olmasına rağmen Osmanlı Devleti'ne gelmesi oldukça geç olmuştur.
Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?


A) Teknik yetersizlikler
B) Bilimsel ilerlemişlik
C) Hattat sınıfının etkinliği
D) Dinsel tutuculuk

7

Rönesans Hareketleri'nin başlamasında etkili olan faktörler nelerdir? sorusuna;
Suat: Eski Roma ve Yunan eserlerinin incelenmesi
Bahar: Matbaa ve kağıdın geliştirilerek kullanılması
Sevda: Din adamlarının kilise üzerinde otorite kurması
Tuana: Avrupa'da sanat ve edebiyattan zevk alan bir sınıfın oluşması
Buna göre, çocuklardan hangisi soruyu doğru cevaplamamıştır?


A) Bahar        B) Sevda
C) Tuana        D) Suat

8

I. Kilisenin bilim çevrelerine karşı olması
II. Yöneticelirn dar düşünceli olmaları
III. Rönesans Hareketleri'nin başlaması
Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin Avrupada bilimin gelişmesini engellediği savunulabilir?


A) I, II            B) I, III
C) II, III         D) I, II, III

9

Martin Luther: Tanrı ile kul arasına kimse giremez.
Buna göre, Martin Luther'in aşağıdakilerden hangisine tepki gösterdiği söylenebilir?


A) Rönesans Hareketleri'nin başlamasına
B) Kilisenin günahları para karşılığında affetmesine.
C) Avrupa'da bilimsel çalışmaların yapılmasına
D) Kilisenin krallar üzerindeki etkisine

10

Sümerler astronomi (gök bilimi) biliminin gelişimine önemli katkılarda bulunmuşlardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu bilgiyi kanıtlamaktadır?


A) Geometri bilimini geliştirmeleri
B) Ay yılı takvimini icat etmeleri
C) Çok tanrılı bir dine inanmaları
D) Mevsimlere göre farklı tarım ürünlerini ekmeleri

11

Sümerlerin;
I. Çivi yazısını icat etmeleri
II. Ay yılına dayalı takvimi yapmaları
III. Zigurat denilen tapınaklar inşa etmeleri
özelliklerinden hangilerinin geçmişi ve bilgi aktarımını gelecek kuşaklara daha doğru anlatmaya katkı sağladığı söylenebilir?


A) Yalnız I         B) Yalnız II
C) I, II             D) II, III

12

Ali Kuşçu, bazı güneş saatlerinin yapımı, İstanbul'un enlem ve boylamının hesaplanması gibi önemli konularda araştırmalar yapmıştır.
Buna göre, Ali Kuşçu ile ilgili;
I. Bilimsel çalışmalar yaptığı.
II. Osmanlı'nın hizmetinde yer aldığı
III. Günümüzden daha ileri seviyede çalışmalarda bulunduğu
yargılarından hangilerine kesinlikle ulaşılamaz?


A) Yalnız II        B) I, II
C) II, III           D) Yalnız III

13

Latin alfabesinin kabulüyle beraber ülkemizde okuma - yazma bilenlerin sayısı hızla artmıştır.
Buna bağlı olarak, ülkemizde aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıktığı söylenebilir?


A) Kültür ve gelişmişlik seviyesinin artması
B) El yazması eserlerin azalmaya başlaması
C) Avrupa devletleriyle dostça ilişkilerin kurulması
D) Yeni yazı türlerinin ortaya çıkması

14

16. yüzyıl başlarında Osmanlı sınırları içinde kurulan matbaalara Türkçe ve Arapça basım yapmamaları koşuluyla izin verilmiştir.
Bu durumun sebepleri arasında;
I. Matbaacılığın hattatların çıkarlarına aykırı olması.
II. Matbaacılığın Avrupa icadı olması
III. Teknolojinin öneminin kavranamaması
durumlarından hangileri gösterilebilir?


A) I, II           B) II, III
C) I, III          D) Yalnız I

15

Kağıt, matbaa, pusula ve barut ilk kez Çin medeniyeti tarafından icat edilmiştir. Bu buluşlar 751 Talas Savaşı'yla İslam dünyasına; Haçlı Seferleriyle Avrupa'ya taşımıştır.
Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


A) Talas Savaşı'nı Çinliler kazanmıştır.
B) Savaşlar toplumların kültürlerinin yok olmasına sebep olmuştur.
C) Kültürel etkileşimde savaşların da rolü olmuştur.
D) Kağıt, matbaa, pusula ve barut toplumlar arasında savaş sebebi olmuştur.

16

- İslam dünyasındaki eserlerin ilk olarak İtalya'ya götürülmesi
- İstanbul'un fethinden sonra İstanbul'dan kaçan Bizanslı düşünürlerin İtalya'ya kaçması
Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine sebep olduğu söylenebilir?


A) Rönesansın ilk kez İtalya'da ortaya çıkmasına
B) İtalya'nın Avrupa'ya hakim olmasına
C) İtalya'nın İslam dünyasıyla ticari ilişkilerinin gelişmesine
D) İtalya'da islamın yayılmasına

17

Günümzde yapılan iş merkezlerine bakıldığında, birçoğunun dış yüzeyi camla kaplıdır.
Bu durum;
I. Camın kullanım alanının arttığı
II. Mimaride camın yapı malzemsi olarak kullanıldığı
III. Cam işleme tekniğinde ilerleme yaşandığı
yargılarından hangilerini doğrulayıcı niteliktedir?


A) I, II           B) II, III
C) Yalnız II     D) I, II, III

18

Rönesans hareketleriyle akıl karşısında din büyük eleştirilere maruz kaldı. Din adamları dinin eleştirilmesini ve modern bilimi yasakladı. Engizisyon mahkemelerinde birçok bilim insanı yargılanıp öldürüldü.
Bu bilgilere göre Avrupa'da bilimin ve özgür düşüncenin önündeki engel aşağıdakilerden hangisidir?


A) Tüccarlar       B) Köylüler
C) Kilise            D) Sanatçılar

19

Coğrafi Keşifler sonucunda "Dünya bir tepsi şeklindedir." diyen kilisenin söylediklerinin asılsız olduğu ortaya çıkmıştır.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin yaşanması beklenemez?


A) Kiliseye duyulan güvenin azalması
B) Dine dayalı dünya görüşünün değişmeye başlaması
C) Reform Hareketleri'nin ortaya çıkması
D) Hristiyanlığın hızla yaılması

20

Tekerleğin ve tekerlekli arabaların kullanılmaya başlanması insanlık tarihi açısından önemli gelişmeler arasındadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tekerleğin insanların hayatına sağlamış olduğu katkılardan biri olamaz?


A) Uygarlıklar arası etkileşimin artması
B) Göçlerin daha rahat yapılabilmesi
C) Ticaretin uzak yerlere kadar yapılabilmesi
D) Üretici toplum yapısına geçilmesi

üst