Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Zaman İçinde Bilim Testi

• 2180 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Zaman İçinde Bilim Testi

1

Günümüzden yaklaşık yirmi bin yıl önce mağara duvarlarına resimler çizerek, başımızdan geçenleri ve bildiklerimizi, kendimizden sonra gelenlere aktarmak istedik.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?


A) Tarımsal üretimin arttığının
B) Yerleşik hayata geçildiğinin
C) Tekerleğin kullanıldığının
D) Resim sanatının ortaya çıktığının

2

Tapınaklara depolanmak üzere getirilen ürünlerin kime ait olduğunu kaydetmek için yapılan semboller zamanla yazı haline gelerek Çivi yazısı adını almıştır.
Buna göre yazının bulunmasında aşağıdakîlerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?


A) Ekonomik faaliyetler
B) Askerî mücadeleler
C) Dinî inançlar
D) Astronomi çalışmaları

3

"Söz uçar yazı kalır."
Bu atasözü ile anlatılmak istenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?


A) Sözün yazı kadar önemli olmadığı
B) Bilgi ve düşüncelerin yazılması durumunda kalıcı olacağı
C) Söz söylemenin yazmaktan daha zor olduğu
D) Söylenen her şeyin yazılması gerektiği

4

Yazının bulunmasıyla birlikte tarih kayıt altına alınmaya başlamıştır. Böylece insanlar var olan bilgilerini unutmamanın ve bunu sonraki nesillerle paylaşmaya başlamıştır.
Buna göre yazının bulunmasının aşağıdakilerden hangisini engellediği söylenebilir?


A) Yeni bilgiler elde edilmesini
B) Geçmişin detaylı incelenebilmesini
C) Bilgi birikiminin zamanla unutulmasını
D) Günümüz medeniyetinin oluşmasını

5

Yazı MÖ 3500 yıllarında Sümerler tarafından bulunmuş ve buradan göçler savaşlar ve ticaret aracılığı ile çeşitli toplumlara yayılmıştır.
Yazının bulunmasının ve kullanılmasının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz?


A) Bilgi aktarımının kolaylaşması
B) Tarihin kayıt altına alınması
C) Geçmişe ait daha güvenilir bilgilere ulaşılması
D) Savaşların ve göçlerin daha fazla olması

6

Belki yazı yazmak için kullanılan araçlar değişti ama yazının amacı aynı kaldı.
Buna göre yazının kullanılmasındaki amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi olamaz?


A) Bilgi ve tecrübelerin aktarılması
B) Düşüncelerin ortaya çıkmasını engelleme
C) Hesapları kayıt altına alma
D) Duyguların paylaşılması

7

Haçlı Seferlerinde öğrenilen matbaayı biraz daha geliştirerek hareketli matbaa aline getirdim ve günde 300 sayfa basabilecek duruma geldik.
Bu durumun,
I. Basılan kitap sayısında artış yaşanması
II. Kitapların daha ucuza mal edilmesi
III.Bilgi seviyesinin yükselmesi
sonuçlarından hangisi ya da hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?


A) I ve II        B) I ve III
C) II ve III     D) I, II ve III

8

İnsanlık tarihi yazının icadıyla başlar. Bu icatla bilgi toplanabilir, iletilebilir, saklanabilir hale gelmiştir. Yazının icadından yaklaşık 5000 yıl sonra modern matbanın temelleri atılmış böylece bilginin yayılması kolaylaşmıştır.
Buna göre; aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


A) Tüm toplumlar yazılı hayata aynı anda geçmiştir
B) Yazının icadıyla yeni bir dönem başlamıştır.
C) Yazıyla mevcut bilgiler kalıcı hale gelmiştir.
B) Matbaanın icadıyla bilgiler geniş kitlelere ulaştırılmıştır.

9

Günümüzde basım tekniği vb matbaanın gelişmiş olmasının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz?


A) Kitapların fiyatının yüksek olması
B) Daha çok kitabın basılması
C) Okuma-yazma oranının artması
D) Kültürel gelişimin daha hızlı olması

10

Matbaanın Avrupa'da kullanılmaya başlaması, kullanıldığı bölgelerde, ilk önce hangi yönde bir değişim yaşanmasına sebep olmuştur?


A) Stratejik
B) Dini
C) Kültürel
D) Siyasi

11

Haçlı Seferleri'nden sonra Avrupalılar Türk-İslâm dünyasından aldıkları matbaayı kullanmaya başlamış, Yeni Çağda ise matbaa tekniğini geliştirerek daha çok kitap basmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan çıkarılacak yargılardan değildir?


A) Yeni Çağda matbaa tekniği gelişmiştir.
B) İlk matbaayı Avrupalılar icad etmiştir.
C) Matbaa, Türk-İslâm dünyası tarafından kullanılmaktadır.
D) Savaşlar kültürel etkileşime yol açmıştır.

12

Avrupa'da kağıt ve matbaanın yaygınlaşmasıyla kitap basımı arttı ve okuma - yazma ayrıcalık olmaktan çıktı. Böylece yeni görüşler daha geniş alanlarda yayılırken, insanlar dini bilgileri, kilise gibi aracılar olmadan öğrenmeye başladılar.
Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


A) Matbaadan sonra okuma - yazma oranında artma olmuştur.
B) Matbaadan önce dini bilgiler kilise sayesinde öğrenilmiştir.
C) Avrupa'da yeni görüşler herkes tarafından kabul edilmiştir.
D) Avrupa'da yeni ve farklı düşünceler ortaya çıkmıştır.

üst